This page contains a Flash digital edition of a book.
6
AKTUALITY Trnavský hlas 2/2009
Mestská karta
Ochladenie si vyžiadalo prvú obeť
nebude
TRNAVA – Dlho očakávaný projekt
mestskej karty v tomto roku zreali-
zovaný nebude.
Radšej spia v kartónoch
„Chceli sme, aby karta, ktorou
sa bude platiť v MHD, v parkova- TRNAVA – Hra na život
cích automatoch, v pokladni mes-
a na smrť. Trnavskí bezdomovci
ta a inde, bola k dispozícii pre širší
radšej volia život na ulici,
okruh obyvateľov. Umožní uplatniť
si zľavy pri kultúrnych podujatiach,
než by počas chladných dní
v plavárni, na kúpaliskách a podob-
využili služby útulku. Hazard
ne,“ vysvetľuje hovorca Mesta Tr- si vyžiadal už prvú obeť.
nava Pavol Tomašovič.
Pôjde aj o zľavy pri rôznych služ- Zima zavítala priskoro aj do Trnavy
bách, do poskytovania ktorých bu- a zaskočila bezdomovcov. Natoľko, že
dú zapojené aj ďalšie inštitúcie. na podchladenie 16. októbra na ihrisku
„Karta bola pripravená na spuste- v Orolskej záhrade zomrela žena z tejto
nie tento rok, ale vzhľadom na dô- komunity.
sledky finančnej krízy došlo k roz- Hoci boli spolu s druhom klientmi su-
hodnutiu, že začiatok jej realizácie sednej arcidiecéznej charity, ubytova-
sa odsúva. Či na budúci rok, alebo nie v útulku pre bezdomovcov odmietali.
na neskôr, je stále otázne,“ dodáva „Pochádzala zo Sant Peterburgu, na Slo-
Tomašovič. vensku sa vydala za trnavského podnika-
LUCIA UNDESSEROVÁ teľa, ktorý ju aj s deťmi vyhodil z domu,“
uviedli spolunocľažníci nebohej 42-ročnej
Rusky Oxany Krippnerovej. „Ráno sme ju
Drzý zlodej
našli ležať pritúlenú k fľašiam od alkoho-

Dobrý „flek“. Namiesto vyhriatej ubytovne volia bezdomovci alternatívne
lu. Asi sa ním chcela zohriať, pretože ona miesta na spánok. Zima im vraj neprekáža. FOTO: Michal Hlavatovič
TRNAVA – Polícia vypátrala pá- veľmi alkoholu neholdovala,“ dodali.
chateľa, ktorý je podozrivý z via- Útulok pre bezdomovcov na Cobur- ca mesta Pavol Tomašovič. „Väčšina bez- ho odhaduje na 60 ľudí. Je však priamo-
cerých krádeží. Zo šatne v základnej govej ulici je pripravený pojať aj väčšie domovcov však nocľah v útulku odmieta, úmerný k štedrosti Trnavčanov a s pribú-
škole na Kopánke 1. októbra ukra- množstvo ľudí z ulice. „V súčasnosti je pretože si doň nemôžu priniesť alkoholic- dajúcou zimou sa bude len zvyšovať.
dol mobilný telefón v hodnote 150 v ňom asi desať miest voľných. V prípa- ké nápoje, ani prísť do útulku opití,“ do-
eur. O päť dní neskôr prišiel krad- de potreby sme ochotní otvoriť ďalšiu dal. Podľa jeho slov, presný počet bezdo- LUCIA UNDESSEROVÁ,
núť do vysokoškolského internátu miestnosť pre asi 50 ľudí,“ uviedol hovor- movcov v meste sa zistiť nedá. Radnica GABO KOPÚNEK
na Bottovej ulici. Z izby na piatom
poschodí ukradol v obedňajších ho-
dinách notebook za 550 eur. Na-
sledujúci týždeň si vyhliadol vedľaj-
Divokému parkovaniu zatiaľ odzvonilo
ší internátny objekt. Tu tiež z piate-
ho poschodia ukradol z uzamknutej TRNAVA – Obyvatelia najmladšieho tr- čia. Podľa vtedajších pomerov sa aj pro- 330-tisíc eur (10 mil. Sk) pribudla aj men-
izby dva notebooky v hodnote 670 navského sídliska Na hlinách sa po viac jektovalo parkovanie. Len 514 parkovacích šia kruhová križovatka, nové osvetlenie,
eur. Polícia páchateľa, 27-ročného ako desiatich rokoch dočkali nových par- miest však obyvateľom už roky nestači- stojiská pre kontajnery, zeleň i chodníky.
Trnavčana, zakrátko vypátrala a ob- kovacích plôch. Boj o voľné miesta však lo. Aj súčasná norma ich predpisuje troj- Nové parkovacie plochy síce zlepšili
vinila ho z prečinov krádeží a poru- naďalej pretrváva. násobok. státie automobilov, ich počet však stále
šovania domovej slobody, za čo mu Sídlisko bolo odovzdané do užívania Na hlinách sa parkovalo všade. nepostačuje. Aj preto mesto naďalej hľa-
hrozí dvojročné väzenie. GAK koncom 80-tych rokov minulého storo- Na chodníkoch i verejnej zeleni. Kritickú dá investora, ktorý by tam postavil parko-
situáciu mesto zatiaľ vyriešilo rozšírením vací dom.
o 62 nových parkovacích miest. Za takmer TEXT A FOTO: GABO KOPÚNEK

Nové parkoviská zlú situáciu vyriešili len čiastočne. Ľudia sú aj naďalej nútení
parkovať na chodníkoch.
INZ-9008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com