This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 AKTUALITY 5
Najkrajší čašník
čaká na výhru
TRNAVA – S titulom, no bez ceny.
Takto obišiel výherca celosloven-
skej súťaže o najkrajšieho čašníka
leta, ktorú zorganizoval portál obe-
dovat.sk.
„Do reštaurácie k nám prišiel fo-
tograf. Opýtal sa, či nás môže vyfo-
tiť,“ hovorí Roman Rác z reštaurácie
U hladného býka. Jeho fotka sa do-
stala na web a získal najvyšší počet
esemesiek za Trnavský kraj i za Slo-
vensko. „Stal som sa síce najkraj-
ším čašníkom leta, ale nič z toho ne-
mám. Výherkyňu z Bratislavy poc-
til aj primátor, o mne okrem blízkych
nikto nevie. Najviac ma však škrie,
že ani cenu za víťazstvo, zájazd
v hodnote niekoľko sto eur, som
od organizátorov nedostal,“ posťa-
žoval sa Roman.
JELA KRAJČOVIČOVÁ

V akvaparku s kapacitou približne tisíc ľudí sa budeme môcť okúpať už o dva roky.
Zábava za sedem miliónov eur
V Trnave pribudne akvapark
TRNAVA – Medzi rekreačnou ločnosť Divus building, s. r. o. na zákla- ných kolektorov, alebo iným ekologic-
oblasťou Kamenný mlyn
de dotácií z eurofondov. „Projekt plánu- kým zariadením,“ vysvetľuje Doležaj.
a obcou Biely Kostol
jeme uskutočniť, aj keby nám tento fi- Súčasťou projektu je aj fitnescen-
začnú na jar stavať nový
nančný zámer nevyšiel. V tom prípade trum, wellnes a sauny. Prekvapením bu-
by sme si zobrali úver a projekt by sme de areál pre matky s deťmi, reštaurácia
akvapark. Otvorenie je
uskutočnili v menšom rozsahu,“ vysvet- a motel. Projekt je v súčasnosti v štá-

Roman Rác stále čaká na výhru
plánované na leto 2011. ľuje konateľ spoločnosti Roman Dole- diu posudzovania vplyvov na životné od organizátorov súťaže.
žaj. „Jedinou nevýhodou je, že sa na po- prostredie.
Financie na vybudovanie športovo- zemku nenachádza geotermálny vrt. Vo-
rekreačného centra chce získať spo- da bude teda ohrievaná pomocou slneč- TEXT A FOTO: LUCIA UNDESSEROVÁ
Prostitútky
obvinili z lúpeže
Zo stanice rovno na nemocničné lôžko
TRNAVA – S obvinením z lúpe-
že skončili dve Trnavčanky (21, 24),
ktoré sa na vstupe do Trnavy z Nit-
TRNAVA – Z vlaku priamo de, povedať nevedela. Podľa jej slov tera- bolo uzatvorené s tým, že vznikli bez za- ry venujú najstaršiemu ženskému
do nemocnice. Zdravie
sa riziková nie je. „V tomto a minulom ro- vinenia ŽSR,“ dodala Chalupová. remeslu.
cestujúcich ohrozuje
ku sa tam stali len tri úrazy. Vyšetrovanie TEXT A FOTO: LUCIA UNDESSEROVÁ Spoločne ešte v júni prepadli
katastrofálny stav terasy
v parku na Nitrianskej ulici v Trna-
ve nič netušiaceho 52-ročného mu-
železničnej stanice. Majiteľ
ža z Čachtíc.
budovy v tom problém nevidí. „Zhodili ho na zem a z vrecka no-
havíc mu ukradli peňaženku,“ infor-
Cez trnavskú železničnú stanicu pre- moval hovorca polície Ľuboš Homo-
jdú denne stovky ľudí. Ak vkročia na te- la. „Muž rýchle zareagoval a uteka-
rasu, musia sa mať na pozore. Terasa pri júcu zlodejku s peňaženkou chytil,“
vstupe je totiž v takom stave, že po nej dodal.
chodia na vlastné riziko. Ženy sa však nechceli lupu vzdať.
Majiteľ budovy, Železnice SR (ŽSR), Opäť muža zhodili na zem, pričom
v rámci rekonštrukcie na jar urobil len mu pri páde peňaženka vypadla
úpravu schodiska vedúceho z predsta- z ruky. „Muž na chvíľu stratil orien-
ničného priestoru do hornej časti budo- táciu, čo páchateľky využili a zno-
vy. „V súčasnosti robíme opravy na ukot- vu mu ju vzali. Narýchlo z nej vybra-
vení bezpečnostného zábradlia. Povrcho- li 1 500 eur a hodili ju na zem vedľa
vú úpravu nerovností a výmoľov nášľap- muža. Teraz im hrozí každej samo-
ných vrstiev terasy budeme realizovať až statne tri až osem rokov za mreža-
potom,“ informovala Zuzana Chalupová mi,“ spresnil Ľuboš Homola.
z odboru komunikácie ŽSR. Kedy tak bu-

Opatrní cestujúci nerovnosti, diery a výtlky na terase radšej obchádzajú. SITA
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com