This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 AKTUALITY 3
Seniori predviedli aj módne trendy
Cez víkend spíme dlhšie
Zo soboty 24. októbra
Premiérový veľtrh
na nedeľu 25. októbra sa
mení letný čas na zimný.
Ručičky hodiniek si pre-
sunieme z tretej hodi-
TRNAVA – V športovej ny na druhú. Túto noc si
hale to v stredu žilo. Varilo
teda pospíme o hodinu
sa, cvičilo. Nechýbala ani
dlhšie. Zimný stredoeu-
módna prehliadka. Hlavnými
rópsky čas bude platiť do 29. marca.
aktérmi všetkých aktivít boli
pritom tí najstarší, seniori.
Veľtrh pre seniorov má v Trna-
ve tento rok svoju premiéru. Mestská
športová hala sa ľuďmi naplnila hneď
po otvorení podujatia, ktoré pokraču-
je ešte dnes (vo štvrtok). „Najviac ľu-
dí sme očakávali popoludní. Tešíme sa,
že sem toľkí prišli hneď zrána,“ pochvá-
lila účasť Mária Peciarová zo sociálne-
INZ-9014
ho odboru MsÚ Trnava. Ako ďalej po-
vedala, podujatím chcelo mesto spojiť
všetkých seniorov a pripraviť pre nich
zdarma pestrý program.
Milí čitatelia!

Seniori využili možnosť zmerať si hladinu tuku v krvi.
Dôchodcovia si v rámci podujatia FOTO: Michal Hlavatovič Deje sa vo vašom okolí niečo zaujímavé, alebo
môžu dať zmerať tlak, vyskúšať ma- potrebujete vyriešiť svoj problém? Staňte sa
sáže i zacvičiť. Viac o životnom štý- waldová z občianskeho združenia se- kyňa Mária Vozárová z Trnavy. aj vy spolutvorcami týždenníka Trnavský hlas.
le, zdraví a bezpečnosti sa dozvedia niorov Bojíme sa pádov. Vyvrcholením stredajšieho progra- Uvítame vaše námety, postrehy i tipy na spra-
z prednášok i v informačných stán- „Páči sa mi myšlienka spojiť príjem- mu bola módna prehliadka. V trendo- vodajské články a reportáže. Vaše autorské
koch. „U nás si môžu otestovať, aký né s užitočným. Veľmi sa teším na kul- vých novinkách sa predviedli model- články a fotografie môžete zasielať do redak-
majú sklon k pádom. Poradíme im, ako túrne vystúpenia, no zaujímajú ma aj ky, ktorým ani vek a vrásky neubrali cie. Najlepšie postrehy i príspevky odmeníme.
problém riešiť,“ povedala Anica See- prednášky o zdraví,“ povedala dôchod- na kráse. DARINA KVETANOVÁ Stačí ich zaslať poštou na adresu redakcie, e-
mailovú adresu redakcia@trnavskyhlas.sk, te-
lefonicky na číslo 033/2933555 alebo osobne.
Mestskí policajti naháňali rohatú
TRNAVA – Sloboda kozy a vlčia- li a obe zvieratá eskortovali do útulku. „Naše priestory, žiaľ, neumožňujú pri-
ka prekážala občanom, ktorí zavola- Našťastie budúci klienti nemuse- chýliť iné zvieratá ako psy. Koze by
li na mestskú políciu, aby s dvoma ka- li zostať za mrežami. Pracovníci útul- v klietke asi nebolo dobre,“ skonštato-
marátmi tulákmi niečo urobili. Unifor- ku obe zvieratá okamžite spoznali, pre- val jeden z dobrovoľníkov trnavského
movaní muži situáciu bravúrne zvlád- to ich policajti mohli vrátiť majiteľovi. útulku. VLK
Hviezdy zatemňuje svetlo z mesta
HLOHOVEC – Hvezdári nevidia nej stanice v Leopoldove. ka a premenných hviezd. Prácu im sťa-
na hviezdy. Môže za to silné osvetle- Astronómovia z hvezdárne sa za- žuje nadmerne presvetlená nočná ob-
nie nie len z mesta ale aj zo železnič- meriavajú najmä na pozorovanie sln- loha na sever a severozápad od hvez-
dárne. „Aj keď sídlime nad mestom,
na hviezdy nevidíme pre svetelnú clo-
nu, ktorú vytvára nočné mesto i želez-
ničná stanica v Leopoldove,“ vysvetľu-
je riaditeľ hvezdárne Jozef Krištofovič.
„Požadovali sme od mesta, aby osa-
dzovalo len pouličné osvetlenie, kto-
ré svieti nadol. Prisľúbili nám nápra-
vu, situácia sa ale nemení. Postupne je
v meste svetla viac a viac. Nie je to len
náš problém, svetelné znečistenie ob-
lohy sa stále zhoršuje aj v Európe,“ tvr-
dí riaditeľ.
Hviezdy majú určitú svietivosť,
a tým, že je obloha osvietená, stráca-
jú sa. Dokonca ich už nevidno ani voľ-
ným okom. „Máme moderné prístroje,
no nemôžeme ich naplno využívať. Ďa-
lekohľad má kvôli silnému svetlu nižšiu
rozlišovaciu schopnosť,“ dodáva Kriš-

Pre svetelnú clonu na hviezdy nedovidia ani moderným ďalekohľadom. tofovič.
FOTO: Michal Hlavatovič LUCIA UNDESSEROVÁ
INZ-9011
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com