This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 TIP NA VÍKEND 27
Polorozpadnutý žrebčín v Kopčanoch RIEŠENIE SUDOKU
ZO STRANY 16:
Slovenský Schlosshof
8 2 3 5 9 1 6 7 4
7 6 4 2 8 3 5 1 9
5 9 1 7 4 6 8 2 3
Smelé plány - bude
1 7 9 4 6 2 3 5 8
3 5 6 9 1 8 2 4 7
tu žrebčín podobný
4 8 2 3 7 5 9 6 1
tomu v rakúskom 2 3 7 1 5 9 4 8 6
zámku Schlosshof,
6 1 5 8 3 4 7 9 2
s krásnymi koňmi,
9 4 8 6 2 7 1 3 5
hotelom, reštauráciou,
2 4 5 9 6 7 3 8 1
kaviarňou a vinárňou, 8 3 7 1 4 5 6 2 9
kongresovým centrom,
1 9 6 2 8 3 5 7 4
galériou, jazdeckou školou
5 2 3 6 9 1 7 4 8
9 7 8 5 2 4 1 6 3
a wellnesscentrom.
4 6 1 7 3 8 9 5 2
7 8 4 3 5 9 2 1 6
Kedysi jediný cisársko– 6 1 9 8 7 2 4 3 5
kráľovský žrebčín v celom
3 5 2 4 1 6 8 9 7
Uhorsku však zatiaľ na to so
svojimi ošarpanými stenami
6 5 7 3 8 2 1 9 4
nevyzerá. Napriek tomu je medzi
3 9 8 4 6 1 7 2 5
jeho starobylými múrmi živo.
1 4 2 7 5 9 3 6 8
Rozsiahla baroková stavba hostí
9 7 1 2 4 3 8 5 6
krásne kone, jazdecké preteky aj
4 3 6 8 7 5 9 1 2
detské tábory.
2 8 5 9 1 6 4 3 7
8 6 3 5 9 7 2 4 1
Cisársky a kráľovský

Dávnu slávu žrebčína pripomínajú občasné preteky v parkúrovom a westernovom jazdení.
5 2 4 1 3 8 6 7 9
7 1 9 6 2 4 5 8 3
Chov koní v Kopčanoch sa múry udržiavali v letných odjazdili jedny z prvých dostihov Po druhej svetovej vojne tu sídlil
TAJNIČKA ZO STR. 23:
prvý raz spomína už v rokoch horúčavách vo vnútri príjemný v Rakúsko - Uhorsku. holíčsky semenársky štátny
1660 - 1680. Úplne nový žrebčín chládok a v zime zasa dobre majetok, v elegantnej barokovej
Najsilnejší je človek,
Štít v 30. rokoch 18. storočia izolovali. V roku 1765 povýšila Hospodári z družstva stavbe spracúvali družstevníci
ktorý ovládol
založil František Lotrinský. Bol Mária Terézia Štít na dvorný - zemiaky a cukrovú repu, bol tu
sám seba
to jeho svadobný dar manželke cisársky a kráľovský žrebčín. Chovu sa však postupne roľnícky družstevný liehovar. No
Márii Terézii. Keď sem cisárska Odchovávali tu kone výlučne pre prestalo dariť a v roku 1828 sa o obnovu vzácnych budov sa
rodina prišla za poľovačkou alebo viedenský cisársky dvor, hlavne obdobie slávy kopčianskeho nikto nestaral a starý žrebčín Obce Kopčany a od nej si ho
rozptýlením, na ubytovanie karosiery, teda kone do kočiarov, žrebčína skončilo. Odviezli odtiaľ schátral tak, že z jeho veľkej pred siedmimi rokmi prenajali
využila svoj zámok v neďalekom ale aj vojenské a jazdecké posledné kone do Kladrúb nad časti zostali len torzá. A to aj súkromníci. Teraz sa tam
Holíči. kone a kone na poľovačky. Labem. S nimi odišli aj šľachtickí napriek tomu, že bol vyhlásený starajú o kone súkromných
Kone tu boli ustajnené pod Neskôr, keď sa v Uhorsku stali správcovia, chovatelia a cvičitelia za národnú kultúrnu pamiatku. majiteľov a v pláne je rozsiahla
vysokými klenbami v priestoroch populárnymi dostihy, tu chovali koní. Do krásnych stajní sa Našťastie, do zvyšku stavby rekonštrukcia celého objektu.
odvetrávaných systémom aj dostihové kone. Práve tu nasťahovali ovce a ďalšie sa opäť vrátili kone. Po revolúcii TEXT A FOTO:
podzemných tunelov, silné anglickí profesionálni džokeji poľnohospodárske zvieratá. prešiel žrebčín do vlastníctva DAGMAR CANISOVÁ

TRNAVSKÝ HLAS
OBJEDNÁVKA Vyhrajte!
PREDPLATNÉHO Každá objednávka
predplatného doručená
na adresu redakcie
Meno a priezvisko / názov firmy
ZÁVÄZNE SI OBJEDNÁVAM
na tomto tlačive, alebo
vyplnená na našej
Ulica
webstránke, spĺňajúca
ks výtlačkov z každého
podmienky súťaže, bude
zaradená do žrebovania
PSČ Obec
vydania týždenníka Trnavský hlas
o hodnotné ceny.
počas tohto obdobia:
Žrebovanie sa uskutoční
Tel. č. IČO (len firmy)
15.12.2009.
polrok (26 vydaní)*
E-mail DIČ (len firmy)
rok (52 vydaní)*
1. cena
Doručovacia adresa (iba ak je iná ako uvedená hore)
* Čo sa nehodí, prečiarknite.
plazmový
Konečná cena jedného výtlačku je 0,50 €.
televízor
Trnavský hlas vám bude doručovaný
v hodnote
poštou od najbližšieho možného termínu.
Vyplnenú objednávku pošlite alebo prineste na adresu: Trnavský hlas, Paulínska 20, 917 01 Trnava.
Predplatné si môžete objednať aj cez internet na www.trnavskyhlas.sk. 1000 €
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com