This page contains a Flash digital edition of a book.
2
AKTUALITY Trnavský hlas 2/2009
editoriál
V čase krízy učiteľom na platy nesiahnu
Prepúšťanie úradníkov nehrozí
TRNAVA – Veľké oči nemajú.
Pre budúci rok ráta mesto až
GABRIEL KOPÚNEK
s 20 percentným výpadkom
šéfredaktor
podielových daní. Plánované
Sľubujeme,
šetrenie nebude mať dopad
na zamestnanosť.
že nepopustíme
Návrh rozpočtu pre rok 2010 okliešti
Úvodné číslo Trnavského hlasu najmä investičné akcie mesta. „Realizovať
sa pred týždňom ocitlo na pultoch sa budú len už zmluvne potvrdené projek-
predajných stánkov. Podľa vašich ty. Podľa finančných možností plánujeme
ohlasov zožalo úspech. Aj preto sa pokračovať aj v humanizácii sídlisk Pred-
touto formou chceme poďakovať nádražie a Linčianska,“ uviedol viceprimá-
všetkým čitateľom za vyslovenú tor Trnavy Jozef Pobiecký. „Pre výpadok
vďaku i pochvaly, ktoré nám doručili podielových daní sa dostaneme na úro-
mailom, alebo vyslovili osobne. Vaše veň roku 2006. Na tomto základe je aj po-
postrehy azda najviac vystihuje list stavený návrh rozpočtu pre rok 2010 v ob-

Pre krízu sa rekonštrukcia pešej zóny v roku 2010 neuskutoční. FOTO: ATH
Mariána Pavlíka, ktorý prinášame jeme 26,5 mil. eur (800 mil. Sk),“ spresnil.
v plnom znení. Špekulácie o braní úveru na preklenutie Radnica mieni v budúcom roku menej platov zamestnancov škôl a iných inšti-
tohto výpadku odmietol. „Nechceme ísť míňať aj na kultúrne podujatia. „Tie, ktoré túcií v oblastiach prenesených kompe-
Vážená redakcia, cestou Košíc, ktoré sa bombastickými pro- majú napriek mohutnej propagácii nízku tencií. „Taktiež sa neráta s prepúšťaním
som milo prekvapený jektmi zadlžili. Aj preto sa rekonštrukcia návštevnosť, sa budú organizovať v dvoj zamestnancov mestského úradu,“ dodal
perfektným obsahom prvého pešej zóny odkladá. Peniaze radšej inves- až trojročnom cykle.“ Jozef Pobiecký.
plnofarebného čísla Trnavského tujeme do zlepšovania dopravy v meste.“ Úsporné opatrenia sa však nedotknú GABO KOPÚNEK
hlasu, ktorý opäť začal vychádzať.
Asi tak si predstavujem
súčasné regionálne noviny
okresu Trnava. Vhodný formát,
Krádežiam v poliklinike zrejme odzvonilo
vyvážená publicistika, pútavé
titulky, zaujímavé články TRNAVA – Od začiatku roka sa do mest- šenia nájomného. V ordinácii máme dra- dov. „Navrhli sme preto nový režim pre-
z Trnavy a okolia, bohatý šport, skej polikliniky trikrát vlámali zlode- hé prístroje, za krádež by sme zaplatili vádzky a posilnili strážnu službu. V ordi-
vynikajúce fotografie. A popritom ji. Premyslene vyrabovali kávové auto- oveľa viac,“ povedala jedna zo stomato- náciách budú môcť teraz pracovať ne-
výborná grafika so zaujímavou maty, vlámali sa do bufetu i do stánku logičiek. pretržite aj počas víkendov,“ dodal To-
štylistikou a s takmer bezchybnou s novinami. Mnohí z lekárov však chceli mať prí- mášik.
gramatikou. To sú printové noviny, Poslednou krádežou spôsobili v pre- stup do svojich ordinácií aj počas víken- TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ
ktoré dokážu zaujať čitateľa dajni optiky škodu za takmer dvetisíc
po každej stránke, to sú noviny eur. Doktori a podnikatelia, ktorí ma-
podľa môjho gusta a zrejme aj jú v budove prenajaté priestory, tvrdia,
gusta širokej čitateľskej obce. že jej zabezpečenie nie je dostačujúce.
Noviny naše „echtovné“ trnavské „Priestor je veľký, zlodej sa môže ho-
pre čitateľov všetkých vekových cikde skryť a v noci kradnúť,“ povedala
kategórií, ktoré tu roky chýbali... jedna z nájomníčok.
Klobúk dolu pred všetkými, ktorí sa Podobným krádežiam je teraz koniec.
podieľali na tvorbe prvého čísla. Od začiatku novembra bude poliklini-
Ako posledný šéfredaktor ku chrániť senzorový kamerový sys-
originálneho Trnavského hlasu Vám tém s napojením na SBS službu. „Pred
držím palce. Nech sa Vám roky darí. uzamknutím budovy prehliadne strážnik
celú budovu a aktivuje zabezpečenie,
Tieto slová sú pre nás zaväzujúce. ktoré reaguje na každý pohyb,“ uviedol
Za redakčný kolektív sľubujem, že Juraj Tomášik, riaditeľ Strediska sociál-
z nastavenej latky nepopustíme nej starostlivosti, ktoré budovu spravu-
a každý týždeň vám ponúkneme je. Náklady na prevádzku zabezpečenia,
čoraz lepšie vydanie Trnavského ktoré stálo asi 27 000 eur (800-tisíc Sk),
hlasu. zaplatia nájomníci. „K nájmu za priesto-
ry im budeme mesačne účtovať o 40 eur
viac,“ dodal Tomášik.
Majitelia obchodov i lekári sa mohli
k novému zabezpečeniu budovy vyjadriť

Mestskou poliklinikou sa denne premelie množstvo ľudí. Každý je potenciálnym
v ankete. „Súhlasila som aj za cenu zvý- zlodejom.
vydáva WebHouse, s.r.o. Vychádza každý štvrtok. Šéfredaktor: Gabriel Kopúnek. Zástupcovia šéfredaktora: Tatiana Čuperková, Vladimír Kampf, Benjamín Škreko. Adresa: Paulínska 20, 917 01
Trnava. Telefón: 033/29 33 555. Fax: 033/29 33 567. E-mail: redakcia@trnavskyhlas.sk. Plošná inzercia: Viliam Ďuriš 0917 344 199. Riadková inzercia: 033/29 33 588, inzercia@trnavskyhlas.sk.
TRNAVSKÝ HLAS
Objednávky na predplatné: 033/29 33 588, predplatne@trnavskyhlas.sk. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta,
a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Evid. č. EV 3830/09, ISSN 1338-0478. Tlač: Polygrafické centrum, www.polygrafcentrum.sk
© WebHouse, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mecha-
nickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané. Autori článkov (externí prispievatelia) v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, zaslaním autorského diela (článku) do redak-
cie, udeľujú časovo neobmedzený súhlas spoločnosti WebHouse, s.r.o., IČO 36 743 852, na spracovanie poskytnutých osobných údajov v súvislosti s uverejnenými autorskými dielami, pričom poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne na účely vedenia agendy autorských honorárov,
údaje nebudú zverejnené a oprávnené osoby zachovávajú o poskytnutých osobných údajoch mlčanlivosť. Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek s účinnosťou k 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka. Autorí článkov zverejnených v tomto vydaní si v za-
stúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených WebHouse, s.r.o., ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com