This page contains a Flash digital edition of a book.
18
REPORTÁŽ Trnavský hlas 2/2009
Odíde aj svätý Urban za dedinou
Zanikne legendárne „orešanské“?
Stará asfaltová cesta
od Bratislavy po Trstín sa
malebne vinie pod Malými
Karpatmi. Je lemovaná starými
orechmi v priekopách, za nimi
sa tiahnu malokarpatské
vínne úbočia so spustnutými
vinicami. Zdivočený vinič pod
horami kmáše dušu pútnika,
ktorý sa tvári, že kráča
po starej vínnej ceste, pri
ktorej sa vínna réva rodila
od čias rímskych legionárov...
V spustnutých viniciach z Dolných
do Horných Orešian, zarastený v burine,
stojí ošarpaný svätý Urban, patrón
všetkých vinohradníkov. Ako tichý svätý
za dedinou. Dobrá duša k zabudnutému
patrónovi v burine vykliesnila cestu.
Raz do roka, obyčajne počas vinobrania,
k nemu prichádzajú dedinčania.
Poďakujú za úrodu a vyžalujú sa
z hriechov... Svätý Urban v burine
takmer dvadsať rokov o spustnutých
vinohradoch a vinohradníkoch iba
veľavravne mlčí...
 Pustáky
Vo vychýrenej vinárskej vieske Horné
Orešany už dávno neplatí, že čo dom,

Marián Bočko zachránil časť hornoorešianskych viníc.
to pivnica plná kvalitného červeného
orešianskeho vína. Prišelec si dokonca kopec, sa dlhé roky rodila vinárska pozemok. Kšeft ako hrom! Oveľa sa, našťastie, našlo viacero podobných
nekúpi v bývalej vinárskej vieske ani legenda - orešianske červené výhodnejší, ako drina vo viniciach. „naturščíkov“ a zhruba 50 percent
fľašu vína z tamojších viníc. Iba ak mu víno z portugalského modrého lokality obnovili.
ju načierno predá niekto z pol stovky a svätovavrineckého. Dnes sa v týchto  Víno bez viny
drobných pestovateľov vína niekde viniciach pomaly ale isto rozmáha nový  Sedliacky rozum
z garáže vo dvore, nedajbože z pivničky. džob potomkov starých orešianskych Vinohradnícka robota v Horných
Vinári vymreli po meči, zanikli viechy, vinárov: Niekdajšie vinice sa menia Orešanoch bola dlhé roky odlišná Viktor je vyštudovaný
v ktorých predávali dobré víno, diškurovali na stavebné parcely. Prvé rodinné domy od roboty v iných lokalitách. poľnohospodársky inžinier, spolu
a navzájom si chválili svoje vína. sa v tejto lokalite už začínajú stavať, Na strmých stráňach, najmä pod Holým s otcom a sestrou sa vinohradníčeniu
Marko Novák je jeden z miestnych ďalšie čakajú na povolenie. Obecný úrad vrchom, mali osobitné nároky. Starí venuje len popri zamestnaní. Ako
vinohradníkov. Svoje víno dorába poskytuje stavebné povolenie každému hornoorešianski pestovatelia úzkostlivo 42-ročný muž je v dedine skôr biela
v otcovskej vinici za domom. majiteľovi, ktorý oň požiada. Možno dbali, aby počas výdatných dažďov vrana. V jeho veku sa výrobe venujú
„Za posledné roky sa toho veľa v dedine nová politika. Možno znamená koniec stekajúca voda z kamenistých strmín asi dvaja alebo traja. „Máme vysoké
zmenilo,“ priznáva. vinárskym tradíciám. nevymlela korene, preto okolo „kĺčov“ vstupy a mizerné zisky, robíme to skôr
Niektoré vinohrady ale už roky „Našincom chýba vzťah k pôde, prehlbovali zvláštne jamky. Okrem toho z pasie ako pre zisk,“ hovorí. „V čase,
beznádejne pustnú. V Horných odnaučili sa od ručnej práce do vinohradov vynášali na „štráglach“ keď na Slovensko dovážame liter za 25
Orešanoch je asi 25 percent zo 100 a na mechanizmy zatiaľ nemajú hnoj. Niekedy im úrodu, skôr ako sa centov, je naozaj samovražda pestovať
hektárov úplne spustnutých a verne prostriedky,“ smutno konštatuje premenila na červené alebo biele víno, víno pre zisk. V našich podmienkach
kopírujú súčasný obraz vinohradníckeho dôchodca Milan Kvasňovský, zožrali diviaky, alebo škorce. zhruba toľko stojí hrozno na koreni.
Slovenska. Pokiaľ bolo pred necelými vyštudovaný lesník, ktorý do viesky „Mračno škorcov dokáže za jedinú Okrem toho aj z Maďarska možno
dvoma storočiami na Slovensku asi pod Malými Karpatmi prišiel pred minútu vyzobať asi 100 kilogramov dovážať mušt za 25 až 30 centov.“
30-tisíc hektárov úrodných viníc, dnes mnohými rokmi z neďalekej osady zrelého hrozna,“ tvrdí Milan Kvasňovský. Prečo to nie je tak aj na Slovensku,
ich zostalo sotva desaťtisíc. V Českej Majdán. „Keď som sa túlal po okolí, mal „Víno z takejto vinice teda bolo to vyštudovaný poľnohospodársky
republike bolo pred rovnakým obdobím som možnosť vidieť, že mladí vzťah ozaj zaslúžené.“ Aj týmto viniciam inžinier netuší. „Možno našim politikom
približne 10-tisíc hektárov viníc, dnes sa k otcovským vinohradom strácajú,“ pod Holým vrchom hrozilo, že spustnú. chýba obyčajný sedliacky rozum,“
ich výmera zdvojnásobila. máva rukou. Dva roky pred spoločenskou zmenou háda. Starší Kvasňovský sa pritom iba
Zdedené pozemky, na ktorých sa ich družstevníci vyklčovali, zasadili usmieva. Viktor so sestrou a otcom
 Výnosné kšefty rodilo najlepšie víno, ktoré preslávilo nové štepy, natiahli vysoké vedenie a - obrábajú asi tridsať árov, navzájom
ich otcov, najskôr nechajú spustnúť, nechali ich spustnúť. Milan a Viktor si pomáhajú. Aj finančne. „Iba jedna
Na druhom konci Horných Orešian, potom požiadajú o vyňatie z pôdneho Kvasňovskí po mnohých rokoch zopár nádržka postreku stojí 35 eur, vydrží
smerom na Smolenice, v časti Všivavý fondu a napokon predajú ako stavebný árov nad cintorínom obnovili. V dedine sotva na niekoľko árov a striekať treba
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com