This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 PRE DETI 17
večerníčky pre
abeceda tety Premávky
(ne)dospelé detičky
Červená čiapočka
Kde bolo, tam bolo, v jednej ho- ku jedlo a lieky. Babička bola veľ-
rárni žilo dievčatko Červená čia- mi spokojná. Už – už chcela diev-
počka. Stará rozprávka vraví, že čatku ponúknuť cukríky, ale príkre
v zime i v lete nosila červenú čia- „Ešte nie!“ ju zastavilo.
počku, ale neprezrádza, prečo. Do- Rezolútne „Ešte nie!“ z úst uja
zvedeli sme sa, že pre čierneho v čiernom obleku s červeným mo-
ďatľa. Milovala les, vtáky i lesné týlikom pod bradou starého vl-
zvieratá a túžila im podľa vlast- ka postavilo do pozoru. Rozhodol
ných síl pomáhať. A práve čierny sa chalúpku strážiť dňom i nocou.
ďateľ, lekár stromov, bol jej vzor. A dobre urobil! Jedného dňa, len
Ľudí málokedy stretla, ale verila, čo Červená čiapočka odišla z cha- A nka ide s mamou, tatom
že sú milí a dobrí, a že majú príro- lúpky, prikvitli návštevníci, ktorí super novým autom.
du radi ako ona. nič nepriniesli. Naopak. Odnášali Všetky značky počíta,
Raz, ako v lese zbierala ču- si malé biele vrecúška, tie isté, čo hlási, kde je zákruta.
čoriedky, pristavil sa pri nej ujo dievčina nosila babičke na uzdra- Dvojitá
v čiernom obleku s červeným mo- venie. Starého vlka to tak rozčú-
týlikom pod bradou. Červenej čia- lilo, že vtrhol do chalúpky a poď
počke sa hneď zapáčil. Veď vyze- ho rovno na babku - podvodníčku. maľovanka
ral ako jej milovaný ďateľ! A keď Tá v strachu o svoj život vzala no-
sa začal vypytovať na život v lese, hy na plecia, v letku zahodila bie-
s radosťou sa pustila do rozprá- lu parochňu, čepiec i okuliare a iba
vania. „Ach!“ začula v prostriedku v nočnej košeli trielila preč.
vety. Zarazila sa: „Čo uja znepoko- Netrvalo dlho a do chalúp-
jilo?“ Keď ujo zistil, že mu Červe- ky vošli ďalší zákazníci. To už
ná čiapočka sadla na lep, dal sa starý vlk ležal v posteli, na hla-
rozprávať, že v neďalekej chalúp- ve mal bielu parochňu a čepiec
ke žije jeho chorá babička a on ne- a na očiach okuliare, ktoré niekoľ-
má čas nosiť jej jedlo a lieky. Keby konásobne zväčšovali jeho vlčie
sa vraj našlo dievčatko, ktoré by oči. Pôsobil hrôzostrašne. Prišel-
mu pomohlo, bol by veľmi šťast- ci spozorovali premenu babičky,
ný. Červená čiapočka chvíľu vá- no mysleli si, že majú halucinácie
hala. Ujo uhádol, čo sa deje v jej z recidívy. Potrebovali svoju dáv-
srdiečku, a kul železo za horúca. ku, a tak, aby babičku nerozčúlili,
„Rodičia s tým budú určite súhla- oslovili ju: „Babička, od čoho máte
siť. A potom. Si už veľká slečna také veľké uši?“ „Aby som dobre
a môžeš mať dajaké malé tajom- počula, čo chcete,“ zahundral vlk.
stvo. Nie? Keď chceš, bude to na- „Babička, od čoho máte taký veľ-
še spoločné tajomstvo.“ Červená ký nos?“ „Od šnupania,“ zvýšil vlk
čiapočka privolila. hlas a oprel sa lakťami o posteľ.
Ujo v čiernom obleku s červe- „Babička, od čoho máte také chl-
ným motýlikom pod bradou mal paté ruky? „Od vpichov!“ rozzú-
smolu. Celý rozhovor si vypočul ril sa vlk a vyceril silné tesáky. „Zu-
starý vlk, ktorý mal zlé skúsenos- by mi ešte nevypadali!“ Zákaz-
ti s ľuďmi a rozhodol sa Červe- níci na viac nečakali. Ani smrad Legenda
nú čiapočku nespustiť z očí. Pr- po nich neostal. A les znova získal 1 - červená 4 - čierna
vé týždne sa nič nedialo. Červe- svoju čistú a sviežu vôňu. 2 - zelená 5 - hnedá
ná čiapočka nosila babičke v koší- EVA KOPÚNKOVÁ 3 - ružová 6 - modrá
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com