This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 ŠTUDENTI VO SVETE 15
na vysokých. „Turci sú veľmi zaťažení
na svoj jazyk a kultúru. Keď chcú hovoriť
inou rečou, musia si za ňu zaplatiť
v ’jazykovkách‘.“ Aj to je podľa mladej
študentky jeden z dôvodov, prečo mala
ich práca veľký úspech.
Angličtinu tu vyučovali štyri mladé
Európanky zadarmo. Nemyslite si však,
že miestne univerzity vyzerajú podobne
ako tie naše. Ani zďaleka. „Keď som videla
tú školu, bola som v šoku. Nie je to jedna,
dve budovy, ale samostatne ohraničené
univerzitné mestečko! S olympijským
štadiónom, kurtmi, divadlom. Študenti
sedia na zelenom trávniku okolo
vybudovaného jazera a hrajú na gitare.
Vysoké školy v tejto krajine sú fakt veľmi
bohaté,“ pokračuje Jana a vychvaľuje
systém, ktorý k tomu prispieva.
„Výška tam trvá šesť rokov, skúšky
robíte po piaty. Drvivú časť študentov
v poslednom ročníku zamestná škola. Tá
spolupracuje s firmami na projektoch,
a tak získava veľké peniaze. A budúci
absolvent si jedným ťahom zarába,
praxuje a popritom všetkom píše
diplomovku.“ Vyriešené!
 Boh do domu
Začiatky na stážach sú zvyčajne dosť
ťažké. Predsa len, noví ľudia, neznáma
krajina. Kým sa pre Janu našlo stále
ubytovanie, migrovala dva týždne
z rodiny do rodiny. No a čo? Neprekážalo
jej to. Turci majú totiž jednu zásadu.
K prvému hosťovi sa správajú ako
k božiemu hosťovi. „Nezáleží na tom,
kto ste, odkiaľ ste a aký ste. Ste ich
hosť a oni vám dajú všetko, čo na očiach
vidia.“
Počas stáže zažila mladá Slovenka
aj najväčší moslimský sviatok, ktorý
pre veriacich znamená tvrdý pôst.
Ramadán sa začína vždy v inom období
roka. V ten deň, ráno o piatej, zaspieva

V náboženských tradíciách pokračujú aj malí tureckí žiaci.
Moezín pieseň Ezan. Živého Moezína
dnes nahradili digitálne hodiny, podobne Mestom pochodujú bubeníci a každé dve mnoho iných, príležitostí. Možnosť po slovensky,“ usmieva sa a hovorí,
ako zvony v niektorých európskych hodiny ich budia zo spánku. Jesť a piť je spoznať zadarmo dovtedy neznámu že čoskoro si to vďaka študentskej
kostoloch. Pieseň znie celou krajinou totiž dovolené len za tmy. Stáva sa aj krajinu, skvelých ľudí z celého sveta spoločnosti AIESEC namieri priamo
a velebí Boha. Do ôsmej večera potom to, že niektorí moslimovia, napríklad pre a vylepšiť si angličtinu. „Keď som do Egypta.
moslimovia nemôžu jesť, piť, ani žuvať chorobu alebo náročný pracovný deň, volala domov, rodičia sa na mne vždy DARINA KVETANOVÁ
žuvačku. Tridsať dní rovnaké pravidlá. pôst porušia. Peniaze, ktoré takto minuli, perfektne bavili, že už ani neviem FOTO: JANA TOMANOVÁ
musia potom darovať chudobným.
 Slovenka sa nepostila
 Modrooké blondíny
Tento rok sa začal ramadán práve
počas Jankinej stáže, v polovici augusta. Na stáži sa teda mladá trnavská Dobýjajú svet
chcú vykonávať, je len na nich,“ ho-
vorí prezident trnavskej pobočky, To-
„Tešila som sa, že ho zažijem, no ak sa študentka snažila búrať národnostné máš Dzurenda. „Okrem toho sa sna-
mám priznať, postiť som sa nechcela. predsudky. Zbúrala aj tie svoje. „Totálne Bol rok 1946. Hrôzu, ktorá sa nedávno žíme dostať zahraničných študentov
Horúčavy sa šplhali aj na štyridsať som zmenila svoj názor na moslimov, skončila, už ľudia nechceli nikdy prežiť. do Trnavy. Čoskoro prídu dievčatá z Pe-
stupňov a nechápala som, ako v takej ale aj na krajinu ako takú. A práve preto dali hlavy dokopy štu- ru a Ruska. Obe budú učiť na FMK,“ po-
horúčave vydržia ľudia nepiť.“ Prísne Turecko je sekulárny štát a nie je denti z deviatich krajín sveta. kračuje Tomáš. Pre firmy, ktoré oslovu-
pravidlá podľa študentky ’masmediálky‘ také chudobné, ako sa hovorí. V celom Pochopiť iné národy, spoznať ich kul- jú, môže byť stážista veľkým prínosom.
nerobia problém ani mladým. „Na druhej Denizli som nevidela ani jedného túru, a tak zabrániť ďalšej vojne. Tá- Vďaka nemu môžu získať obchodné
strane, spoznala som aj takých žobráka, pretože západ je oveľa to myšlienka spojila mladých a založili kontakty kdekoľvek na svete. „Mladý
moslimov, ktorí pili alkohol, nechodili bohatší ako východ. Turkyne nie sú AIESEC – medzinárodnú neziskovú, ne- človek má veľký potenciál. Nejde v pr-
do mešít a nevedeli sa ani modliť.“ len čiernovlasé, tmavé ženy. Na ulici aj politickú študentskú organizáciu. vom rade za peniazmi, ale za skúsenos-
Počas ramadánu sa musia ľudia v škole som bežne stretla modrooké Na Slovensku je od roku 1966. V Tr- ťou. Má na svet iný pohľad, a tak do fir-
postiť aj sexuálne, nepiť alkohol, blondínky, iné sa podobali na Grékyne, či nave oslavuje prvé výročie. Hlavnou my prinesie veľa nápadov,“ hovorí Dzu-
nefajčiť cigarety. Dovolená nie je ani Bulharky. Moslimov je v krajine najviac, myšlienkou sú aj dnes medzinárod- renda a dopĺňa ďalšiu výhodu. „S prí-
zábava. „Nadávanie je pre moslimov ateistov je tam však tiež neúrekom,“ né stáže. „Vysokoškoláci si môžu vy- chodom stážistu môže firma získať
tiež hriechom, ale môžu si ho dovoliť vyvracia hneď niekoľko zaužívaných brať vzdelávaciu, rozvojovú, manažér- štatút: medzinárodná,“ čo je dnes veľ-
na futbale,“ usmieva sa Janka. Za týchto stereotypov. sku alebo technickú stáž. A to, kde ju mi silný motív.
tridsať dní si neoddýchnu ani v noci. Medzinárodná stáž dala Janke aj
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com