This page contains a Flash digital edition of a book.
10
RIPORT Trnavský hlas 2/2009
paparazzi
Trnavské
Škola plná exotov
zamrznutie
Takto sa zabávajú mladí
Trnavčania. Podľa vzoru známej
verzie Frozen (zamrznutie) z New
Yorku vytvorilo v piatok popoludní
v Obchodnom centre Galéria asi
tristo tínedžerov živé sochy.
Frozen Trnava je akcia, pri ktorej
sa zíde čo najviac ľudí na jednom
mieste a v tom istom momente
prestanú vykonávať činnosť, ktorú

Spestrením výstavy bol aj tento
doteraz robili. Proste zamrznú. veľhad kráľovský.
Živé sochy vyvolali v Galérii
menšiu paniku. Ľudia si mysleli, že TRNAVA – Rybky, chrobáky, pavúky i ma-
sa tam nakrúca reklamný spot. Tí, lé stavovce. To všetko ponúkala druhá
čo sa ponáhľali za nákupmi, šomrali, tohtoročná výstavno-predajná teraris-
že im prekážali. Väčšina sa však tická burza Terrano fauna Trnava.
dobre zabávala. Uskutočnila sa v aule strednej poľ-
Po siedmich minútach sa nohospodárskej školy, a nie náhodou.
život v nákupnom centre vrátil „Na budúci školský rok plánujeme štu-
do normálnych koľají. Obdivuhodný dijné odbory obohatiť o chov exotických
výkon podal zaľúbený pár, ktorý si zvierat,“ poznamenal pedagóg školy a je-
„zamrznutie“ spestril nekonečným den z organizátorov Martin Braniš. Ako
bozkom. dodal, chov exotických zvierat je medzi
KOSIMKA mladými ľuďmi populárny a venujú sa mu
aj študenti školy. „Máme tu niekoľko te-
rárií, ktoré počas školského roka študenti
využívajú na chov vlastných živočíchov.“
Burza nielenže pomáha školu zviditeľ-
niť, žiaci ju využívajú aj ako marketingo-
vú prípravu do života. „Vedomosti z ma-
nažmentu si takto overujeme v praxi. Po-
dieľame sa na organizovaní i propagácii
podujatia, na ktoré sa nám podarilo získať
nielen vystavovateľov živočíchov i potrieb
pre teraristov zo Slovenska ale i z Čiech,“
doplnil študent Radoslav Kabát.
TEXT A FOTO: GABO KOPÚNEK

Teraristická burza prilákala aj rodiny s deťmi.
Učia sa bez domácich úloh
TRNAVA – Nemajú klasický rozvrh. Za- denne. Spolupráca s učiteľmi, ktorých pomáha veľmi rýchlo napredovať.
to každý piatok si deti poctivo po sebe materinským jazykom je angličtina, im JELA KRAJČOVIČOVÁ
upratujú.
Učebne v priestoroch Súkromnej zá-
kladnej školy s materskou školou na Lim-
bovej ulici ihneď zaujmú farbami a množ-
stvom netradičných učebných pomô-
cok. U nás sú takmer novinkou, vo sve-
te typickou súčasťou škôl, ktoré pracu-
jú na princípoch Montessori pedagogi-
ky. Zapájaním všetkých zmyslov pri práci
s nimi sa učenie stáva rýchlejšie a účin-
nejšie. Hra a výučba sa tak prirodzene
prelínajú.
„Manipulácia s pomôckami umožňu-
je deťom neustály pohyb, o ktorý sú ich
vrstovníci v našich tradičných školách
ochudobnení,“ vysvetľuje Gabriela Caba-
Milí čitatelia. Staňte sa aj vy nová, riaditeľka školy. „Pomôcky posky-
tvorcami Trnavského hlasu. Stačí, tujú žiakom okamžitú kontrolu správnos-
ak zaujímavú situáciu odfotíte ti či nesprávnosti výsledku práce s ňou,“
mobilom a s krátkym popisom pokračuje Cabanová.
ju zašlete mms-kou na číslo Tretina vyučovacieho času je v anglic-

Päť detí na koberčeku okolo pani učiteľky pozorne počúva, každé z nich
0917 344 191. REDAKCIA kom jazyku. Už v predškolskej triede ma- je usadené v pohodlnej polohe. Prostredie priateľské deťom im očividne
jú deti minimálne dve hodiny angličtiny prospieva. Nie sú hanblivé ani zakríknuté.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com