This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009
22. – 28.10.2009
TRNAVSKÝ HLAS
www.trnavskyhlas.sk
Číslo 2 Ročník 1 Cena 0,50 €
aktuality 2
REKONŠTRUKCIA PEŠEJ
ZÓNY SA ODKLADÁ
ten je náš 12
OSOBNÝ PILOT

Svoje účinkovanie v súdnej sieni ukončil vrah Jozef Kafrík transparentom, ktorý si zavesil na krk.
STARÉHO BOEINGA
Manželku vyhodil do ,luftu’ aj s domom
Má to! 22 rokov natvrdo
„Pán predseda, čo ste zef Kafrík spáchal v roku 1983, pre- kuchyni domu, kde už predtým ne-
pojedli bláznivé huby?
tože za ne nebol právoplatne odsú- chal unikať plyn. Následkom výbu-
Veď ja som nevinný!“
dený. Vtedy zastrelil kňaza, vodiča chu plynu jeho manželka zahynula
zareagoval na vyhlásenie
kamiónu a jedného člena svojej ro- v troskách domu. Kým ju hľadali zá-
diny. Súd ho neposlal do väzenia pre chranári, sedel so svojimi osobnými
rozsudku za vraždu
vážnu duševnú chorobu - paranoid- vecami v neďalekom broskyňovom
šport 36
manželky Jozef Kafrík (51) nú schizofréniu, ale vykonával naria- sade a čakal, ako sa situácia vyvinie.
zo Zemianskych Sadov.
denú ochrannú psychiatrickú liečbu. Hoci sa v prípravnom kona-
Z nej sa po 24 rokoch vrátil domov ní i na prvom pojednávaní k vražde
FUTBALOVÝ DIAMANT
Okresný súd v Trnave ho odsúdil a liečil sa ambulantne. Z toho, že priznal, na ďalších to popieral a ob-
na 22-ročné väzenie s maximálnym pred rokom zavraždil manželku, ob- štrukciami sa snažil oddialiť vynese-
Z POBREŽIA SLONOVINY
stupňom stráženia. Krajský proku- viňoval najskôr svoje okolie, kde mal nie rozsudku.
rátor Marek Marcinkech pre Karfíka žiť pod tlakom a ponižovaný. Neskôr Svoje účinkovanie v pojednáva-
požadoval trest 25 rokov, až doživo- vinu preniesol na ošetrujúcu lekárku, cej sieni ukončil transparentom, kto-
tie. „Tento zločin považujem za mi- ktorá mu mala z pomsty za neopäto- rý si zavesil na krk. „Pripravili mi ho
moriadne nebezpečný najmä pre- vané sexuálne ponuky údajne znížiť sestričky z nemocnice v Trenčíne.
to, že boli ohrozené základné rodin- dávky liekov. Ak by ma súd oslobodil spod obžalo-
né vzťahy. Či sa voči rozsudku odvo- „Podľa súdnych znalcov bol však by, na opačnej strane mám inú ver-
lám, zvážim do 15 dní,“ poznamenal v čase vraždy manželky príčetný ziu,“ pochválil sa senátu i novinárom.
prokurátor po skončení procesu. Pri- a schopný rozpoznať svoje konanie. Predsedu senátu sa naposledy sna-
pustil však, že na udelenie výnimoč- Teda plne zodpovedný za svoje kona- žil prerušiť skandovaním: „Slovensko,
ného trestu nie sú splnené všetky nie,“ uviedol v odôvodnení rozsudku Slovensko!“ Hneď po vyhlásení roz-
podmienky. predseda senátu Ľubomír Bundzel. sudku sa Jozef Kafrík odvolal, no ako
Na výšku trestu nemajú vplyv ani Jozef Kafrík 18. augusta 2008 skonštatoval, vie, že je to zbytočné.
predchádzajúce tri vraždy, ktoré Jo- zamkol svoju manželku Oľgu v letnej TEXT A FOTO: GABO KOPÚNEK
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com