This page contains a Flash digital edition of a book.
Nooit meer uw zwembad leeg voor
onderwater reparaties.
Tijd besparend en voordelig.
Wij zijn o.a. gespecialiseerd in de
volgende onder en boven water
werkzaamheden: kitten van o.a.
Onder
Dilater
z
ende voegen, lijmen, bor
oeken binnen
en,
branden, inspecties, enz.
10-punt
Wij bestrijden voor u de legionella en
reinigen uw gevulde buf
enplan
ferkelders,
zonder waterverlies.
Wij leveren en plaatsen nu ook
Over de rol van ouder
onderwater
s, de c
camera’
omplexit
s
eit van schoolzwemmen
en het huidige zwemgedrag
=Ýj”M?aÍjW†™‰j
Het kunnen zwemmen is één van de voornaamste vaardigheden.
Zeker in een waterrijk land zoals Nederland. Maar helaas is het
kunnen zwemmen niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid.
Genoeg redenen
AQUANAUT Zwembadtechniek
dus
Provincialeweg Noor
om de zwemvaar
d 55
digheid volop te stimuleren.
Nooit meer uw zwembad
Een belangrijk init
4286 EC Almkerk
iatief is het 10-puntenplan ‘Verbetering
leeg voor onderwater ZwemvaardTiel: 0183 – 40 13 61 / Fax : 0183-40 50 92gheid’. Door kennis te verzamelen, te anayseren en
reparaties. Tijd besparend beschikbaar te
info@zwembadenonderhoud.nl
ww‰WjË?Áa‰™ÞÜja]Ë
stellen wordt gewerkt aan een ultiem doel: elk kind
aan het eind van
www
Á‰Ž
de
.zwembadenonderhoud.nl
ÜjÁÄW†Ö‰ÍËϤË
en voordelig.
ÏÏÈÔ
ba
Ë7
sis
Ë?
scho
Áa‰™ÞÜ
ol
ja
e
ˆ
en
‰jÄ
z
Äj
wemdiploma.
™a?”Ë
0˴Ϥ®å¯¤o|ˆÉ¤ËyyËo|Ë
Wij zijn o.a. gespecialiseerd
Wij schreven al eerder over Ë´dit Ϥinitiatief ®å¯¤o|vˆan ɤde ËyyËo| Borstkrabbel is leuk
in de volgende onder en
Vereniging Sport en Gemeent. en. Ë´AÏan ¤Ëåhet ÉËyeind ÏËyÏËÈåËyÈDit rapport gaat nader in op de vraag: wat is de
ܝÁË?jËËÝjÁã??”†jaj™Ë
van dit door staatssecretaris
‰™w
Dijk
KãÝ
sma
j”M
v
?
an
aj
OCW
™™ajÁ†Öa
rol
±™
v
Ë
an ouders en kinderen ten aanzien van
boven water
‰™Ëj™ËÁ™a”ËÖÝËãÝj”M?a
gefinancierde en door het
Ý
Minis
Ýݱã
terie
Ýj”
van
M?a
V
j
W

S
™ajÁ†
z
Ö
wemv
a±™
aardigheid? Hoe kijken zij aan tegen de
werkzaamheden:
gesteunde project, zal er onder meer een toolkit noodzaak van het A, B en C diploma? In de
kitten van o.a. Dilaterende
beschikbaar zijn. Met daarin verzameld alle gemeenten Tilburg en Eindhoven zijn hiervoor
relevante materialen en methodieken om de ouders, kinderen en verantwoordelijken van
voegen, lijmen, boren,
zwemvaardigheid en de voorlichting hierover te zwemlesaanbieders benaderd. In beide
branden, inspecties, enz.
verbeteren. gemeenten wordt schoolzwemmen aangeboden.
Het percentage dat hun kind enkel laat zwemmen
Nader onderzoek in schoolverband (31%) is dan ook hoger dan het
Wij bestrijden voor u de
Omdat het ontbreekt aan objectieve en landelijk gemiddelde van 10%. Het
legionella en reinigen uw
betrouwbare gegevens en een totaaloverzicht, is schoolzwemmen leidt vaak alleen tot het
gevulde bufferkelders,
de afgelopen periode veel aandacht besteed A-diploma, maar voor velen is dit voldoende. Een
aan onderzoek. Dit in samenwerking met het vijfde vindt het particuliere zwemmen namelijk te
zonder waterverlies.
Mulier instituut. Al eerder verscheen het rapport duur en is daarom blij dat hun kinderen via
Wij leveren en plaatsen nu
‘Ik wil dat mijn kind leert zwemmen...’ waarin school kunnen leren zwemmen. Opvallend is ook
ook onderwatercamera’s
dieper wordt ingegaan op de vraag welke dat hier, net als bij het rapport ‘Ik wil dat mijn kind
factoren van invloed zijn op de zwemvaardigheid
van kinderen. In de vorige uitgave hebben we dit
rapport beschreven. Recent zijn er weer drie
onderzoeksrapporten verschenen. Deze gaan
nader in op de rol van ouders en kinderen op de
zwemvaardigheid, de invloed van
aanbodsfactoren als schoolzwemmen en
vangnetregelingen en de frequentie van het
zwemmen na het behalen van het
AQUANAUT Zwembadtechniek
zwemdiploma. Hierbij geven wij u een impressie
Provincialeweg Noord 55
van de belangrijkste resultaten.
4286 EC Almkerk
Tel: 0183 – 40 13 61 / Fax : 0183-40 50 92
info@zwembadenonderhoud.nl
www.zwembadenonderhoud.nl
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com