This page contains a Flash digital edition of a book.
Преди Козлодуй
Тайна мисия на Ботев по Дунава
Доц. д-р Евгений Сачев
Христо Ботев и Иванка Ботева. Худ. Златю Бояджиев (1952)
Рашко Стойков
ВЕРУЮ
Може това да са хъшовски мисли –
Всички ви искам светли и чисти!
От всяка корист, подлост, лъжа
кръвта се ядно в жили вълнува.
Нямаме право да живеем така,
сякаш Ботев не е съществувал!
Ако целунеш земя и жита,
с огнени устни целувай!
Нямаме право да любим така,
сякаш Ботев не е съществувал!
Ако враждуваш, не с дребна вражда,
ако заплюваш, с кръвта си заплювай!
Снимка от разузнавателното пътуване на Никола Обретенов (първият отляво надясно)
Нямаме право да мразим така,
с Христо Ботев по Дунава между 17 и 20 април 1876 година
сякаш Ботев не е съществувал!
През 1980 г. в сп. „Отечество“ то- участие в почти всяко начинание по
гавашният директор на Историче- подготовката на четата.
Още са нужни мъжки сърца.
ския музей в град Исперих Йордан Между 17 и 20 април 1876 г. някол-
Още България правда жадува.
Стефанов публикува снимка, съх- ко революционни дейци извършват
Нямаме право да умрем така,
ранявана от неговия съгражданин плаване по Дунав с разузнавателна
Никола Панайотов Попов, с пред- цел. В своите спомени Никола Об-
сякаш Ботев не е съществувал!
положението, че на преден план е ретенов е отбелязал:
(1973) фотографиран Христо Ботев. Сним- „В Крайова прегледах оръжието
orn.023orn.023orn.023 ката се предава като скъпа семейна и казах да се пренесе в Бекет. Като
В една зала на Парижката Сорбона е изписан върху стената стих на
реликва от баща на син с категорич- се върнах, казах на другарите си,
Христо Ботев в превод на Пол Елюар. Същият стих е изписан и в една
ното уверение, че на нея е фотогра- че Ботьов ще ни бъде войвода. Те се
зала на Университета в Буенос Айрес, Аржентина. На 24 май 2008 г. пред-
фиран Христо Ботев. Тя е с размери зарадваха. Трябваше да се потърси
седателят на Народното събрание Георги Пирински откри барелеф на
21 на 22 см, сравнително добре запа- място, гдето ще може четата да
Христо Ботев върху стената на Българския културен институт в Париж.
зена. На обратната й страна има все мине и да пренесе оръжието. Взехме
Паметна вечер за българския поет и революционер Христо Ботев бе про-
още неразчетен надпис от два реда. лодката на австрийския шлеп, ка-
Дагоберт Енглендер
ведена и в Брюксел, Белгия.
Йордан Стефанов посочва: рана от шлепчията българин от с.
Капитанът на „Радецки“
„Николай Попов не знае повода за Гайтаново, който ни съчувстваше
фотографирането, нито мястото и беше член на комитета, и заедно с
който е бил пазач на австрийския
и датата, но те могат да се пред- П. Юрданов и Андрея Матев обико-
шлеп в Бекет. Участвал е в подго-
положат. Според мен четиримата лихме брега на Козлодуй, гдето вода-
товката на Ботевата чета. Къщата
мъже са пребивавали временно в къ- та беше дълбока и контролът слаб.
вероятно е негова.
щата, дошли са по някаква важна И в Рахово мястото беше добро, но
Конструкцията на лодката, коя-
мисия и са счели за нужно да доку- надзорът беше по-строг.“
то е с четири весла, не е българска.
ментират тоя момент. Че пребива- Макар че снимката е силно рету-
Ботев и Обретенов са облечени в
ването им е временно и инцидентно ширана, изправеният зад лодката
работно облекло на австрийски
се доказва от обстоятелството, че и облечен като Ботев е самият Ни-
моряци, което не се е различавало
за лодката няма специално място кола Обретенов. Образът му е по-
съществено от това на английските.
за бивакуване – тя е подпряна с лет- вече познат от популярните негови
На снимката ясно личи поставено-
ви и с парцали. Най-вероятно сним- портрети без брада, но има снимка,
то на кърмата на лодката английско
ката да е правена пролет или есен, на която е фотографиран заедно със
знаме. Изборът на лодката от ав-
ако се съди по отворените прозорци Стефан Стамболов, Стоян Заимов
стрийския шлеп, за което изрично
на къщата и по оставените връхни и Захари Стоянов и там е с брада.
споменава Н. Обретенов, не е случа-
дрехи на гребците, преметнати на Крайният вляво на снимката, който
ен. Турските власти се опасявали от
парапета на пруста (верандата).“ се е подпрял на стената, е Андрей
преминаването на въоръжени отря-
Както е известно, към 2 април Матев. Роден е в Свищов. Активно
ди през Дунав и вземали изключи-
1876 г. апостолите на III Врачански участва в подготовката на Ботевата
телни мерки за охраната на българ-
революционен окръг Никола Ти- чета. Неговият брат Георги Матев е
ския участък по реката. Освен под-
хов Обретенов и Георги Апостолов бил член на щаба на Ботевата чета.
силените гранични брегови постове
Минчев пристигат в Бекет със зада- Убит е във врачанските лозя след
по споразумение между Високата
ча да организират чета. Тук местни- сражението на Милин камък. До
порта и британското правителство,
те революционни дейци подготвят него е Петър Н. Йорданов. Роден е
английски канонерки са използвани
въоръжен отряд, който наричат във Велико Търново. Участник в
като гранични патрули.
„Св. Георги“. Бекетци са проучвали легията на Г. С. Раковски. Член е на
Така до нас е достигнала изклю-
и най-удобното място за прехвър- щаба на Ботевата чета. Командва
чителна снимка, документираща не-
ляне през Дунав между Лом и Оря- отделение. Заедно със Спас Соколов
известен епизод от подготовката на
хово. Сведения за това се съдържат е ръководил централната позиция
Ботевата чета с участието на Христо
в писмо на Петър Недев Йорданов на четата при боя на Милин камък.
Ботев в едно рисковано, свързано с
до Панайот Хитов от 22 март 1876 г., На 28 май (9 юни) е убит в Етропол-
разузнавателна цел плаване в бли-
както и в спомените на Андрей Ма- ския балкан. Досега няма запазен
зост до оряховския и козлодуйския
тев Николов. портрет на П. Йорданов. Неговият
бряг.
След 10 април 1876 г., когато Ботев брат Йордан Йорданов – Инджето е
Авторът е преподавател в Катедрата
Факсимиле от стихотворението „Хаджи Димитър“. дава съгласието си да стане войво- също Ботев четник. Застаналият на
„Културно-историческо наследство“ при
Стихът в жълто е изписан със златни букви върху стена на Сорбоната да, с титаничното си усърдие взема стълбата е селянинът от Гайтаново, СВУБИТ.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com