This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
ka ma zamiar zainwestować 18 gier na rynek. Tylko czy uda się organizujących gry i zakłady wza-
mln zł w organizację gonitw i 70 wszystkich przekonać? jemne się nie sprawdzą.
mln zł w niezbędne remonty. Są Dywidenda dla skarbu pań- Możemy przyjąć, iż ta opinia
nieuniknione. Bywalcy Służewca stwa to nie jedyne duże pieniądze została przyjęta za dobrą mone-
mawiają, że ostatnie większe ma- odprowadzane przez TS. Równie tę również przez przedstawicieli
lowanie trybun zorganizował tam żywo zainteresowane spółką są innych resortów. Tylko czy słusz-
Wehrmacht w 1940 r. A to dopiero resorty: fi nansów, sportu i kultury. nie? No bo kto jest autorem owych
początek! Odpowiednio ze względu na po- szacunków? Resort kultury w od-
Kilka lat temu spółka FinCo datek od gier oraz dopłaty na fun- powiedzi na pytanie „E-PLAY’a”
Group S.A. sporządziła dla Tota- dusz sportu i fundusz kultury. dotyczące dopłat stwierdził wy-
lizatora analizę, z której wynikało, 14 maja br. Ministerstwo Finan- raźnie: „Otrzymywane środki
że aby doprowadzić tor wyścigów sów zorganizowało konferencję są przyjmowane w planowaniu
konnych na Służewcu do świet- uzgodnieniową z udziałem przed- Funduszu Promocji Kultury we-
ności, należy liczyć się z wydat- stawicieli zainteresowanych resor- dług szacunków Totalizatora. Nie
kami rzędu 450 mln zł minimum. tów, na której omawiano zmiany otrzymaliśmy z tego źródła sygna-
W skrajnym przypadku mogą one w projekcie ustawy o grach i zakła- łów o przewidywanym obniżeniu
dojść nawet do miliarda. Gdzieś dach wzajemnych z dnia 31 marca wpłat.”.
w archiwach centrali spółki przy 2009 r. Jej uczestników zapewnio-
ulicy Targowej 25 w Warszawie no, że ze względu na objęcie do-
Scenariusz pesymistyczny
te szacunki winny się jeszcze płatami szerszego niż dotychczas Optymistyczne założenia wzro-
znajdować. katalogu gier, mogą spodziewać stu wpływów z TS mogą okazać się
się oni wzrostu środków fi nanso- prawdziwe dopiero... w dłuższej
Spokój w sporcie i kulturze
wych przekazywanych na rzecz perspekywie. I oczywiście pod wa-
Ale to nie z powodu koni wokół funduszy celowych utworzonych runkiem, że nowe produkty będą
Totalizatora zrobiło się ostatnio na mocy wspomnianej ustawy, cieszyły się taką popularnością,
głośno. Sprawiły to plany zwią- tzn. Funduszu Rozwoju Kultury jak zaplanowano. Co zaś może
zane z wideoloterami i projekty Fizycznej i Funduszu Promocji nas czekać w najbliższych latach,
zmian w ustawie, które przedsta- Kultury. latach najgorętszych przygotowań
wiła spółka. Widać w nich dużą – Z dotychczasowych doświad- do EURO 2012?
determinację do wprowadzenia czeń wynika, że mimo wprowa- Z proponowanych przez TS
dzanych zmian, dodatkowych zmian do ustawy można wywnio-
obciążeń dla podmiotów organi- skować, że priorytetem dla spółki
zujących gry i zakłady wzajemne, jest wdrożenie wideoloterii. Bo
informacje przekazywane przez te czyż Totalizator nie domaga się
podmioty o zmniejszonych wpły- od ustawodawcy zmniejszenia
wach nigdy się nie potwierdziły. podatku od wideoloterii z 45 do
Analizując wpływy na rachunek 20 proc.? Czy nie chce, aby punk-
funduszu, możemy potwierdzić ty wideoloterii były wyjęte spod
stały wzrost przychodów – ko- kontroli naczelników urzędów
mentuje sprawę rzeczniczka re- celnych? A przede wszystkim do-
sortu sportu Małgorzata Pełe- prowadzić do tego, by terminale
chaty. I dodaje: – Ministerstwo przejęły funkcję kolektur gier licz-
Finansów szacuje, że dodatkowe bowych?
wpływy z tytułu poszerzenia ka- Na razie żadna z propozycji nie
talogu gier objętych dopłatami weszła do ofi cjalnego projektu no-
wyniosą średnio ok. 890 mln zł welizacji, więc w resortach nie ma
w skali roku. Jednocześnie wpły- alarmu. Ale warto postawić pyta-
wy podatkowe mogą obniżyć nie, ile warte będą szacunki zakła-
się średnio o 421 mln zł rocznie. dające wzrost wpływów na konta
Można zatem oczekiwać, przyj- polskiego sportu i kultury, jeśli
mując za wiarygodne prognozy gry liczbowe prowadzone w ra-
Ministerstwa Finansów, że cał- mach wideoloterii zostaną obcią-
kowity wzrost wpływów z ww. ty- żone tylko 10-procentową dopłatą
tułów do budżetu państwa może (choć do tej pory naliczano stawkę
wynieść ok. 469 mln zł. Minister- 25 proc. od gier prowadzonych za
stwo Sportu i Turystyki podziela pośrednictwem kolektur). 
w tym obszarze zdanie Minister-
stwa Finansów, uważając, że pe- m.czarkowski@e-play.pl
symistyczne prognozy podmiotów „Monopolista nie gra fair” – str. 22
lipiec – sierpień 2009
9
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com