This page contains a Flash digital edition of a book.
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
Relacja z wyścigu
Sam przebieg wyścigu dosko-
nale pamięta trener Andrzej Wa-
licki, dla którego była to pierwsza
wywalczona Błękitna Wstęga. Oto
jego relacja:
– Tor był ciężki, nieprawdopo-
dobne błoto. Daglezja była chy-
ba czwartą grą. Moja klacz zajęła
drugie miejsca w nagrodach Wio-
senna i Soliny, więc nie mogła być
bitym faworytem. Czy ją liczyłem?
W sylwestra, podczas odwiedzin w
Widzowie u Jarka Kocha, pytany o
wynik w Derby wytypowałem po-
rządek... Daglezja – Durango. Da-
glezja uwielbiała mokry tor. Kilka
a
Daglezja, która
a
s
s
miesięcy później w Wielkiej War-
w wielkim stylu
u
m P
szawskiej, także na mokrym torze,
wygrała gonitwę
r
c
h
i
w
Derby w 1971 r.
zdeklasowała rywali. Po suchej na- © A
wierzchni biegała dużo gorzej.
Do Derby 1971 r. zapisałem dwa wyścigu Hutuleac mówił mi, że jedynczej płacono 274 zł, zaś triplę
konie: Daglezję pod Vasilea Hutu- w połowie dystansu nie bardzo wyceniono na 8223 zł, mimo że
leacem (nieżyjący już rumuński wiedział, co robić, bo on jechał „w w gonitwie poprzedzającej Der-
dżokej jeżdżący na Służewcu w ręku”, a cała reszta w posyle. Ale by wygrał bity faworyt arab Elfur
latach siedemdziesiątych – przyp. utrzymał Daglezję do wyjścia pro- (56 zł z góry), a zakończył triplę
TP) oraz Kasjusza pod Czesła- stą, wyszedł z ostatniego miejsca inny faworyt Inserat (52 zł). Bilet
wem Rajewskim, który miał zrobić i wygrał dowolnie. To były moje jednostkowy kosztował 20 zł. Wy-
mocny wyścig, ponieważ Daglezja pierwsze wygrane Derby. granych szczęśliwców można było
wyraźnie ustępowała szybkością policzyć na palcach. Jednym z
Bostelli. No i Czesio Rajewski po-
Nieliczni wygrani
nich był powszechnie znany tele-
jechał mocno, ale tylko do tysiąca Za porządek Daglezja – Du- wizyjny komentator sportowy Jan
metrów. Tor był tak ciężki, że już rango totalizator zapłacił astro- Ciszewski, który trafi ł porządek
po kilkuset metrach Kasjusz, bar- nomiczną wtedy, jak na wyścigi Daglezja – Durango aż pięcioma
dzo silny ogier, miał dosyć. Po konne, kwotę 4128 zł. W grze po- biletami. 
W
tym roku służewiecki z licznymi kapliczkami, które służyły o przeniesieniu wyścigów z Pola w Powstaniu Warszawskim i podczas czyć zaborcy, hitlerowscy okupanci jest więc Polski Klub Wyścigów Kon-
hipodrom obchodzi także jako drogowskazy. Mokotowskiego na Służewiec. Dwa wyzwalania stolicy, więc dzieło archi- i komuniści. Dobił je wolny rynek. nych, powołany mocą ustawy sej-
70-lecie swego istnienia. lata później na mocy specjalnego tektów nie uległo zniszczeniu. W 1997 r. Agencja Własności Rolnej mowej. Sąd postanowił o likwidacji
Uroczyste otwarcie najnowocześ-

W roku 1930 urządzono ulicę dekretu prezydenta Stefana Starzyń- Skarbu Państwa (ówczesny właściciel spółki STWK – roszczenia wierzycieli
niejszego wówczas obiektu tego Puławską. To była pierwsza na połu- skiego tereny Służewca i Wyczółek

Pierwszy powojenny mityng na toru) powołała spółkę Służewiec Tory przekraczały 17 mln zł.
typu w Europie miało miejsce dniu Warszawy szosa wybudowana przyłączono do Warszawy. Służewcu odbył się 7 lipca 1946 r. Wyścigów Konnych – STWK. Miała
3 czerwca 1939 r. metodą inżynierską na podstawie Od tego momentu do początku ona organizować zakłady wzajemne

Wiosną ub.r., jako mąż opatrz-
projektu – wyprofi lowana, z odwod-

Towarzystwo zleciło opracowanie lat 90-tych XX wieku trwał dyna- totalizatora i zajmować się inwesto- nościowy mający uratować zabytko-

Pierwsza wzmianka o terenach nieniami. Prowadziła od rogatek projektu architektonicznego Zyg- miczny rozwój wyścigów konnych. waniem, marketingiem oraz remon- wy hipodrom, pojawił się Totalizator
dzisiejszego Służewca pochodzi przy Placu Unii Lubelskiej w kierunku muntowi Zyberk-Platerowi, który do Mityngi gromadziły tysiące, a Derby tami. Już dwa lata później zanoto- Sportowy. Spółka z jednoosobowym
z 1414 r., kiedy książę Janusz I na- Puław (stąd jej nazwa) do Lublina. realizacji tego celu powołał zespół czy Wielka Warszawska dziesiątki wano pierwszą w historii wyścigów udziałem skarbu państwa przejęła
dał wsi o tej nazwie Prawa cheł- Może właśnie ze względu na dobry wybitnych architektów i projektantów tysięcy widzów. Nie być na Wielkiej stratę w wysokości 4,4 mln zł. obiekt na 30 lat. Czy nowy dzier-
mińskie. Przez wieki główną drogą dojazd Albert Wielopolski, w imieniu zieleni. Powstał obiekt, który w tym Warszawskiej oznaczało wówczas żawca zdoła nawiązać do pięknych
prowadzącą z Warszawy na połu- powołanego po odzyskaniu przez czasie nie miał sobie równych w Euro- nie być rdzennym warszawiakiem.

Jak oceniła Agencja Bezpie- tradycji i reaktywować wyścigi
dnie był tzw. trakt tyniecki, który kraj niepodległości Towarzystwa pie. Niestety pierwszy sezon wyścigo- Gonitwy Derby elektryzowały więk- czeństwa Wewnętrznego, kolejne konne w Polsce? Odpowiedź na to
brał początek w rejonie dzisiejszej Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, wy na Służewcu został we wrześniu szą część miasta. zarządy STWK wygenerowały na pytanie uzyskamy najwcześniej za
ulicy Tynieckiej na Mokotowie i dalej zakupił w 1925 r. z dóbr wilanow- 1939 r. przerwany wybuchem II wojny Służewcu co najmniej 24 mln zł dwa-trzy lata. 
prowadził Wielicką w kierunku Ko- skich 139 ha „w rejonie wsi Wyczół- światowej. Na szczęście tor służewie-

Przez ponad półtora wieku wy- strat. Od roku 2001 wieczystym
zienic. Był to zwykły bity gościniec ki”. W roku 1939 rząd zadecydował cki nie był terenem zaciętych walk ścigów konnych nie zdołali znisz- użytkownikiem służewieckiego toru T.P.
lipiec – sierpień 2009
89
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com