This page contains a Flash digital edition of a book.
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
Wielki Comeback Kid
Norbert Banasiak
Stu Ungar to legenda wśród pokerzystów. Szacuje się, że ogółem wygrał przy
stole 30 milionów dolarów. Hazard uczynił z niego milionera, ale i zgubił.
W chwili śmierci majątek mistrza wynosił zaledwie 800 dolarów.
S
tu Ungar jako jeden z dwóch turniejów-satelitów, które dawa- „Gdybym go znał, dałbym mu 200
graczy w historii trzykrot- ły szansę na wygranie wysokiej dolarów” – usłyszał w odpowiedzi.
nie wywalczył zwycięstwo sumy przy niewielkim własnym
w Main Evencie World Series of wkładzie fi nansowym. Wcześniej
Liczył się hazard
Poker. Drugą osobą, która mogła gracze, którzy wchodzili do Main Ungar jadał jak dzikie zwierzę
się poszczycić potrójnym tytułem Eventu, albo wykładali pieniądze – mówili jego przyjaciele. Posiłki
pokerowego mistrza świata, był z własnej kieszeni, albo pozyski- stanowiły dla niego mało ciekawą
Johnny Moss, jednak pierwsze wali je od dobrze sytuowanych czynność, którą trzeba było wyko-
z tych zwycięstw odniósł w wyniku znajomych, a później dzielili się nać, aby móc powrócić do stołu gry.
głosowania. z nimi wygraną. Gdy został zaproszony do Białego
Gdy Stu rozpoczynał przygodę Domu przez George`a Busha, zre-
Niezwykły talent
z pokerem, był bez grosza. Dzię- zygnował z wizyty, gdyż – jak wy-
Ungar gustował nie tylko w kar- ki niezwykłym umiejętnościom jaśnił córce – nie miałby o czym
tach. Obstawiał też wyścigi koni szybko dorobił się fortuny. Jednak rozmawiać z prezydentem. „Nie
i inne wydarzenia sportowe. Był pieniądze się go nie trzymały. Stu wiedziałbym nawet, którego widel-
zuchwałym i zarozumiałym gra- bankrutował aż cztery razy. ca użyć przy posiłku” – stwierdził.
czem remika, który nauczył się Nie interesowała go również hi-
grać w pokera krótko przed tym,
Gracz miał gest
giena osobista. Rzadko kiedy sam
jak przybył do Las Vegas z Nowe- Pomimo że Ungar kupił za pie- mył sobie włosy, pozostawiając tę
go Jorku w 1978 r. Zwycięzcą Main niądze zarobione w grze kilka eks- czynność fryzjerowi w hotelu The
Eventu WSOP został dwa lata kluzywnych samochodów, rzadko Dunes, do którego chodził dwa
później. Zatriumfował również na kiedy prowadził. Wolał jeździć razy w tygodniu. Ungar nigdy nie
najważniejszym pokerowym tur- taksówkami, które wzywał nawet miał też konta bankowego, zdecy-
nieju w roku 1981. wtedy, gdy wybierał się z domu dowanie wyżej cenił sobie korzy-
Gdy zdobywał tytuł mistrza w Las Vegas do kasyna, co było na- ści płynące z trzymania pieniędzy
po raz pierwszy, rywalizował z 73 prawdę niedługą podróżą. w skrytkach depozytowych w ho-
graczami. Stu zgarnął rekordową Był znany z hojnych napiwków telach Las Vegas. „Nie mogę wy-
wtedy sumę 385 tys. dolarów. Było dla taksówkarzy i pracowników ka- płacić pieniędzy z banku w środku
to jeszcze przed pojawieniem się syn niezależnie od rezultatów gry. nocy? To śmieszne” – mówił. Był
Kiedy zaś wygrywał, miał jeszcze to bowiem czas jeszcze przed poja-
większy gest. Gdy pewnego razu wieniem się bankomatów.
zdobył majątek na wyścigach koni Bob Stupak, wieloletni przyja-
(ponad 1,5 mln dolarów), zaprosił ciel pokerowego mistrza potwier-
swoich najbliższych znajomych do dzał, że nie był on zbyt obytym
jednego z klubów nocnych i za- człowiekiem. Stupak, który sam
fundował im wszystkie dostępne również świetnie grał w pokera,
tam luksusy. mówił, że Ungar poza grą nie inte-
Innym razem, gdy Ungar szedł resował się w zasadzie niczym.
jedną z ulic Las Vegas w towa-
rzystwie innej legendy pokera,
Powrót mistrza
Doyle`a Brunsona, zaczepił ich Karty jednak nie zawsze były
pewien człowiek i poprosił Stu dla niego łaskawe. Ungar nie
o trochę pieniędzy. Ungar wręczył powtórzył największego sukce-
mu studolarowy banknot. Brun- su w WSOP przez 16 lat. Trzecie
son zapytał po chwili, kim był ten mistrzostwo udało mu się zdobyć
szczodrze obdarowany człowiek. dopiero w 1997 r. Przylgnął wów-
86
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com