This page contains a Flash digital edition of a book.
E - PL AY L I FE S T Y L E
ka, w znajdującym się tam rozległym
parku. To jedna z najwspanialszych
świątyń hazardu w kraju. Baden ma
zresztą dobre tradycje w tym wzglę-
dzie – ponoć właśnie tam (w 1765 r.).
otwarto pierwsze legalne kasyno
w Europie.
Grand Casino czynne jest przez
365 dni w roku. Goście mają do dys-
pozycji francuską i amerykańską ru-
letkę, pokera, Black Jacka i – co rzad-
kie w Szwajcarii – bakarata. W sumie
23 stoły do gry oraz 250 automatów.
O tym, że Grand Casino Ba-
den cieszy się wielkim prestiżem
S
pośród licznych miejsco- świadczy m.in. fakt, że właśnie tu ma także koncern Brown-Boveri,
wości, które noszą to mia- w listopadzie 2008 r. rozegrano fi - słynny w świecie producent urzą-
no, trzy są powszechnie nał rozgrywki pokera z najwyższą dzeń elektrotechnicznych.
znane: Baden-Baden w pulą nagród w historii szwajcarskich Oczywiście kuracjusze i turyści
Wirtembergii (Niemcy), Baden bei turniejów – na zwycięzców czekało nie zapuszczają się w peryferyjne
Wien (Austria) oraz szwajcarskie 600 tys. franków! rewiry opanowane przez przemysł,
Baden położone niedaleko Zury- ciekawsze obiekty mają w cen-
chu. Tak się składa, że wszystkie
Nie tylko kasyno
trum miasteczka. Oprócz wartego
one zawdzięczają rozgłos nie tylko Baden warto odwiedzić nie tyl- odwiedzenia kasyna, są tu liczne
gorącym źródłom wód leczniczych ko ze względu na kasyno, ale także zabytki późnogotyckie: XIV-wiecz-
i walorom klimatycznym, ale rów- z powodu leczniczych właściwości ny zamek, średniowieczny ratusz,
nież supereleganckim kasynom ze wód. Miasto to jest najstarszym brama miejska z XV stulecia, kościół
ścisłej europejskiej czołówki. szwajcarskim uzdrowiskiem. Dobro- parafi alny, kaplice św. Sebastiana,
czynne działanie tamtejszych wód św. Anny i św. Michala, ruiny zamku
Tradycja i prestiż
termalnych było znane już Rzymia- Stein (dawna forteca wojsk habs-
Szwajcarskie Grand Casino Baden nom, którzy nazwali miejscowość burskich) czy stylowe mieszczań-
jest ulokowane w centrum miastecz- Aquae Helveticae. Więc już od za- skie kamieniczki. 
mierzchłych czasów aż po dziś dzień
miasteczko cieszy się dobrą sławą
jako kurort. Gorące (48°C) wody siar-
kowe wykorzystywane są w lecze-
niu dróg oddechowych i schorzeń
reumatycznych.
Uzdrowisko liczy blisko 16 tysię-
cy mieszkańców, a z przyległymi
miejscowościami prawie 70 tysię-
cy. W pobliżu kurortów zwykle nie
buduje się fabryk, ale tu sytuacja
wygląda inaczej – na obrzeżach mia-
steczka usytuowano zakłady prze-
mysłu drzewnego, włókienniczego
m
i spożywczego. Tu swoją siedzibę
l
i
a
.
c
o
o
to
© f
19 KASYN I PRAWIE MILIARD FRANKÓW
W Szwajcarii istnieją dwie kategorie kasyn: A – bez limitów i B – z limitem 150 urządzeń do gier. Obecnie w kra-
ju jest 7 kasyn kategorii A i 12 kategorii B. Łącznie zatrudniają one 2,4 tysiąca osób.
Szwajcarskie kasyna w ciągu roku odwiedza niemal 5 milionów gości. Przychody kasyn wynoszą rocznie po-
nad 900 mln franków brutto, przy czym trzy czwarte tych pieniędzy pochodzi z automatów, a reszta z gier przy
stołach. Podatki płacone przez kasyna są przeznaczane na ubezpieczenia społeczne.
lipiec – sierpień 2009
85
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com