This page contains a Flash digital edition of a book.
E - PL AY L I FE S T Y L E
sów golfowych Durban CC pojawia wyzwanie nawet dla wytrawnych wagony restauracyjne. Pasażerowie
się regularnie. To, co go wyróżnia golfi stów. mają też do wyboru kilka rodzajów
spośród innych pól, to wyjątkowe apartamentów.
ukształtowanie przestrzeni. Gę-
Safari i golf w pakiecie
Podróż rozpoczyna się w Preto-
ste, tropikalne zarośla odznaczają Inną atrakcję stanowi ekskluzyw- rii i wiedzie przez wschodnią część
fairway’e, a kilka pagórkowatych, na podróż pociągiem Ravos Rail, Afryki Południowej urwiskiem Dra-
wydmowych terenów – leżące na która łączy safari z golfem. Pociąg kensberg do Nelspruit. Pierwszym
uboczu dołki. Krótkie Par 4 są re- Rovos to afrykański odpowiednik odwiedzanym polem golfowym
kompensowane przez bardziej wy- Orient Expressu, czyli kolei o naj- jest Hans Merensky Golf Esteta. Na-
magające 3-shotters. wyższym standardzie. Po mistrzow- stępnie pociąg kieruje się do Swazj-
Mount Edgecombe Golf Course sku odrestaurowane wagony po- landu, gdzie zaplanowana jest gra
to miejsce, którego też nie można chodzą z lat 20. XX wieku. Elegancja, w Royal Swazi Golf Club oraz safari
pominąć przy opisie najlepszych ciemne drewno, wiktoriański styl w Rezerwacie Zwierząt Mkhaya.
pól. Umiejscowione jest ono na i… wszelkie nowoczesne udogod- Kolejnego dnia organizowana jest
wzgórzach Natal Dolphin Coast. nienia. Do dyspozycji gości są dwa poranna wyprawa na safari do Re-
Na tym zaprojektowanym na USGA
Championship polu znajdziemy
elementy wodne oraz zieloną, tro-
pikalną roślinność. Wymaga ono od
HAZARDOWY BIZNES W RPA MA SIĘ DOBRZE
graczy precyzji i jest prawdziwym
Hazard w Republice Południowej Afryki funkcjonuje od końca lat
testem golfowych umiejętności. 70. XX wieku. Wówczas był on jeszcze zakazany w tym kraju, ale na
Jednym z najpiękniejszych
części pustyni – jako autonomicznym terytorium – zakaz nie obo-
pól jest także Selborne Golf Club
wiązywał. Tam hotelarz i milioner Sol Kerzner wybudował Sun City
– zmodernizowane w roku 1987.
i pierwsze w RPA kasyno. Obecnie w kraju działa 37 ośrodków gier.
Należy do wyjątkowo urozmaico-
nych. Znajdziemy tam m.in. ele-
Największy udział w rynku ma grupa Su n International. Przychody
menty wodne przy dołkach, które
z hazardu w roku obrotowym zakończonym 30 września 2008 r. wy-
stanowią dodatkwe utrudnienia.
niosły 15,618 mld randów (ponad 5,3 mld zł), czyli o 15,5 proc. więcej
Gra na tym polu stanowi nie lada niż rok wcześniej – wynika ze statystyk National Gambling Board.
lipiec – sierpień 2009
81
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com