This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
Totalizator Sportowy ma ambitne plany, ale… w dłuższej perspektywie!
KOSZTOWNY ROZWÓJ
Marek Czarkowski
Dziurawy budżet państwa, kryzys gospodarczy i miliardowe plany
inwestycyjne spółki dzierżącej hazardowy monopol w kraju – te
elementy mogą być trudne do pogodzenia. Rząd nie ukrywa, że liczy
na coraz większe profi ty z Totalizatora Sportowego. Tymczasem spółka
planuje duże wydatki.
S
ą dwa główne czynniki, które Tylko czy wziął pod uwagę to, że np. wideoloterie. Zaangażowała
zdeterminują dalsze działa- mamy kryzys, a budżet jest nie tyle się bowiem w wyścigi na Służewcu.
nia TS: nowelizacja ustawy napięty, co dziurawy? Przecież nie Rzecznik TS Piotr Gawron poin-
o grach i zakładach wzajemnych po to państwo utrzymuje monopol formował „E-PLAY”, że w roku
oraz dywidenda z zysku, której w grach liczbowych, by nie mieć 2008 spółka wydała na na ten cel
może co roku zażądać właści- z tego nic. Nawet jeśli i tym razem niewiele ponad 9 mln zł, zaś przy-
ciel reprezentowany przez Mini- część zysku zostanie w kasie spół- chody (a nie zyski!) wyniosły w se-
sterstwo Skarbu Państwa (MSP). ki (tak było w ub.r., kiedy to zysk zonie wyścigowym ok. 8,1 mln zł.
Resort z jednej strony zdaje się wyniósł 220 mln zł, a dywidenda Możemy jedynie domniemywać,
wspierać zamiary spółki, z drugiej 136 mln zł), to trzeba pamiętać, że że Totalizator stracił na tym od
zaś nie może sobie pozwolić na re- ma ona jeszcze wydatki inne niż 7 do 8 mln zł. W tym roku spół-
zygnację z olbrzymich wpływów
od niej. Przypomnijmy, że w ub.r.
Totalizator Sportowy z kwotą
136 mln zł zajął czwarte miejsce
wśród płatników dywidendy do
skarbu państwa, po takich gigan-
tach jak KGHM, PKO BP czy Pol-
ska Grupa Energetyczna.
Zyski dla państwa i na konie
Branża hazardowa, zwłaszcza ta
jej część objęta monopolem, wnosi
istotny wkład do państowej kasy.
Gdy rządowi zaczyna brakować
pieniędzy, nierzadko decyduje się
sięgnąć do kieszeni graczy. Jednak
otwartym pozostaje pytanie, ile
minister skarbu Aleksander Grad
wyciągnie z kasy Totalizatora
w tym roku? W przeszłości nieraz
zarząd TS wnioskował, by wypra-
cowane środki zostawić w spółce.
Tak było w kwietniu 2007 r. Ów-
czesny prezes Jacek Kalida moty-
wował to planami wprowadzenia
wideoloterii. MSP nie przychyliło
się jednak do tego wniosku.
Obecny zarząd spółki również
nie ukrywa, że ma ambitne plany.
8
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com