This page contains a Flash digital edition of a book.

E - PL AY L I FE S T Y L E

Akademii Filmo

wej – Oscary, nag

ro- dy związane z polityką i ważnymi zdarzenia społeczne i polityczne.
dy Grammy, konkurs Eurowizji czy wydarzeniami światowymi – m.in. Wśród Polaków ogromnym zain-
wydarzenia z życia celebrytów. wybory Miss Świata czy konkurs teresowaniem cieszyły się zakła-
Eurowizji. Jak do tej pory zakładami, dy związane z wyborem nowego
Doda, papież czy reality show
które cieszyły się największym za- papieża – mówi Wojciech Trzaska
Do Polski moda na zakłady spo- inter


esowaniem, były te związane z bet-at-home.com.
łeczne dociera w rodzimym, lokal- z ostatnimi wyborami prezydencki-
nym wydaniu. A tu w tabloidach mi w Polsce.
Zakłady społeczne
króluje Doda. Popularność tej
to nisza
gwiazdki pop sprytnie wyko- Zakłady społeczne mają zbyt
rzystał Betsson. Przed urodzi- wiele wad, uniemożliwiających
nami Doroty Rabczewskiej im wyjście poza pewien ograni-
bukmacher uruchomił zakła- czony obszar klientów. Ludzie
dy nawiązujące do zbliżającej oczekują bowiem szybkich
się imprezy. Gracze typowali, wyników zdarzeń, na które po-
czy na przyjęciu pojawi się Ra- stawili. Wybory prezydenckie
dosław Majdan, czy Doda zmie- czy parlamentarne odbywają

ni kolor włosów, czy zgasi jed-


się raz na kilka lat, a czas ich
nym

dmuchnięciem wszystkie trwania (włącznie z kampa-
świeczki na torcie. Temat szybko nią) jest bardzo długi.
podchwyciły tabloidy, ogłaszając Czasami problem sprowa-
wszem i wobec, że Szwedzi żyją dza się do samej konstrukcji
urodzinami Dody. Wcześniej gra- zakładu. Przed ostatnimi wyborami
cze odwiedzający serwis Betssona


24
parlamentarnymi w Polsce wielu
wykazywali duże zainteresowanie klientów Betako pytało o możli-
meczem rozgrywanym pomiędzy wość zawarcia zakładu dotyczą-
przedstawicielami TVN i parlamen- cego debaty pomiędzy Jarosła-
tarzystami, a także długością boj- wem Kaczyńskim a Donaldem
kotu stacji TVN przez PiS. Przedsta- Tuskiem. – Niestety nie mogli-
wiciele fi rmy przyznają jednak, że śmy zaproponować takiego

tego typu


zakłady nie dorównują zakładu, bo jego rozstrzyg-
popularnością typowaniu wy- nięcie nie jest jednoznaczne.
ników wydarzeń sportowych. Dla zwolenników PO zawsze
Unibet oferuje szeroką zwycięzcą będzie Tusk, a dla
gamę zakładów społecznych, wyborców PiS zawsze Kaczyń-
a niektóre z nich są związane ski – tłumaczy Arkadiusz Wasiak.
pośrednio ze sportem – �

Inny problem to wiedza, którą

np. termin ukończ

enia muszą posiadać bukmacherzy, spe-
budowy Stadionu Na- cjalizujący się w opracowywaniu
rodowego czy obsta- Bet-at-home. notowań. W przypadku polskiego
wianie klubu, w któ- com równieżoferu- rynku dodatkową barierą może być
rym zagra od nowego je polskim klientom znikoma ilość wydarzeń, mogących
sezonu Artur Boruc. zakłady dotyczące zaciekawić potencjalnych graczy,
Natomiast Betako sta- wydarzeń politycz- a także wąskie grono celebr

ytów.
wia głównie na turnieje, nych i społecznych. Buk- Urodziny Dody są przecież tylko raz

konkursy, reality show, takie macher wprowadził w roku.
jak „Big Brother”, „You Can nawet do swojej oferty – Popularność zakładów spo-
Dance”, „Taniec z Gwiazdami” kategorię Sport&Fun. łecznych wzrastała w ostatnich
czy „Mam talent”. – Obrót na te Przykładowe pytanie: latach i ta tendencja ma szansę
pozycje osiąga

maksymalnie co nastąpi wcześniej się utrzymać pod warunkiem, że
poziom przeciętnego meczu

– Niemcy zdobędą Mi- wydarzenia, których dotyczą za-
z ligi angielskiej czy niemieckiej. strzostwo Świata w pił- kłady odbywają się według jasnych
Dotyczy to jednak pojedynczych ce nożnej, czy człowiek i przejrzystych zasad – podsumo-
wydarzeń. W skali roku takich po-l
i
a
.
c
o
m
wyląduje na Marsie? wuje Kevin O’Neal, rzecznik praso-
o
to
zycji jest kilkanaście i nie mają one i
a
: f
– Choć rzeczywiście wy bwin. Jego zdaniem, w przyszło-
większego wpływu na przychód Z
d
j
ę
c
prym wiodą zakła- ści zakłady społeczne będą nadal
fi rmy – przyznaje Arkadiusz dy sportowe, nie odgrywać niszową rolę. 
Wasiak z Betako. Bukmacher brakuje chętnych

posiada w ofercie także zakła- do zakładów na w.urbanek@e-play.pl
lipiec – sierpień 2009
79Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com