This page contains a Flash digital edition of a book.


E - PL AY L I FE S T Y L E
W

abienie

typ


er

ów
sensacją

Za
interesowanie bukmacherów koncentruje się głównie na zdarzeniach
sportowych. I nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości cokolwiek
to zmieni. Jednak coraz częściej ofero

wane są w Polsce zakła

dy społeczn

e.
Wnoszą one nieco ożywienia, czasami humoru, a co najważniejsze – są

znakomitym środkiem promocji fi rmy bukmacherskiej.
WOJCIECH URBANEK


F
irm

y przyjmujące zak

łady kawych zakładów – mówi Wojciech i David Beckham. Zresztą to motyw
systematycznie rozbudowują Trzaska z Bet-at-home.com. chętnie powtarzany przez William
swoją ofertę. Obok piłki noż- Nad Wisłą tego typu zakłady do- Hill w przypadku innych gwiazd
nej, tenisa czy koszykówki pojawia- piero raczkują, rynek bukmacher- brytyjskiego futbolu.
ją się również egzotyczne dyscypli- ski jest stosunkowo młody, a wielu Z kolei Amerykanie w ostatnim
ny, o których mgliste pojęcie mają graczom i bukmacherom brakuje czasie bardziej niż sportem pasjo-
nawet fani sportu. Menadżerowie wciąż jeszcze odpowiedniego do- nują się Barackiem Obamą, co oczy-
zarządzający punktami bukmacher- świadczenia. Niemniej zakłady spo- wiście znajduje odzwierciedlenie
skimi przyznają, że tego typu dzia- łeczne to �


segment, który powinien u bukmacherów. Autorem jednego
łania mają charakter marketingowy, się powoli rozwijać. Póki co rodzimi z ciekawszych zakładów poświę-

bowiem objętość oferty wpływa bukmacherzy przypatrują się lide- conych Obamie jest Paddy Power.

na postrzeganie fi rmy. Zaś wspo- rom branży na świecie. Amerykanie mają wytypować akto-

mniane


zakłady społeczne mogą ra, który zagra główną rolę w fi lmie
być jednym z najbardziej skutecz-
Beckham i Obama
poświęconym obecnemu prezy-
nych środków promocji. Ciekawe
na sprzedażdentowi USA. Zdaniem bukmache-
zdarzenia przyciągają bowiem

nie Jednym z najbardziej kreatyw- ra największe szanse ma Will Smith
tylko uwagę graczy, ale również nych bukmacherów w zakresie (6/4), a tuż za nim znajdują się Ja-
tabloidów, chętnie informujących tworzenia zakładów społecznych mie Fox (5/2) i Denzel Washington
o niecodziennych zakładach. jest William Hill. To właśnie ta fi rma (4/1).
– W krajach, gdzie bukmacherka jest autorem

zakładu rokrocznie Jednak nie tylko

niecodzienne,
ma wieloletnią tradycję, nie wy- przyciągającego tysiące Brytyjczy- a czasami nawet zabawne zakłady
starczają już standardowe zakła- ków, typujących angielskie miasto, przyciągają typerów. Istnieje cała
dy, dlatego fi rmy muszą uważniej w którym 24 grudnia spadnie śnieg. grupa zdarzeń o zasięgu globalnym,

obserwować rynek i odpowiadać Dużą popularnością wśród Angli- które mogą obstawiać gracze z róż-
na potrzeby klienta. Warto jednak ków cieszyły się także zakłady, pole- nych krajów. Zaliczają się do nich

podkreślić, że nie znaczy to, że pol- gające na wytypowaniu płci dziec- wybory prezydenta Stanów Zjed-
scy gracze nie są żądni nowych, cie- ka, na które oczekiwali Victoria noczonych, nagrody Amerykańskiej
78lipiec – sierpień 2009Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com