This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
Tożsamość
gracza
Grzegorz Buśko
W
polskim społeczeństwie osoby, która korzysta z szerokiej jest doświadczenie i umiejętność
wciąż pokutuje schemat oferty rozrywki związanej z grą na budowania dobrej strategii.
rodem z poprzedniego pieniądze. Można wybaczyć nad-
ustroju: bywalec kasyna czy też używanie napojów wyskokowych
gracz pokerowy to przedstawiciel (wszak w Polsce to norma), jednak
jakiejś szemranej elity. Podczas gra w np. pokera jest już czymś nie D
wa lata temu, przy okazji
pierwszej edycji European
Poker Tour w Warszawie
gdy na Zachodzie hazard uważany do zaakceptowania. Wszak gra na spotkałem pewnego Skandynawa.
jest za normalną rozrywkę trak- pieniądze ma – w myśl tego ste- Był (i pewnie jest) pasjonatem po-
towaną na równi z pójściem do reotypu – tylko jeden koniec, a jest kera, a jednocześnie kolegą Hugh
kina czy konsumpcją ulubionego nim całkowity upadek fi nansowy. Hefnera. To, co niezwykle mi się
serialu TV, nad Wisłą gracze mają Tymczasem prawda bywa zgoła spodobało podczas krótkiej roz-
poważny problem ze swoim wize- odmienna… mowy, to podejście tej niezwykle
runkiem. kontrowersyjnej postaci do gry
Wyobraźmy sobie fi kcyjną po- w pokera. Hefner daje odpowied-
stać, o wdzięcznie brzmiących nie środki swojemu skandynaw-
danych: Sławoj Gracz. Budzi się M
ój imiennik, pomieszku-
jący z żoną w mieszkaniu
swoich rodziców, na po- skiemu przyjacielowi jako inwe-
biedaczyna wczesnym, słonecz- łudniu kraju, rozrywkowe korzy- stycję. Ów przyjaciel je pomnaża
nym porankiem, dotknięty krót- stanie z serwisów oferujących po- lub przegrywa. Ale nie jest po-
kim atakiem amnezji. Oczywi- kera online przekształcił w swoją strzegany jako osobnik nieodpo-
ście dolegliwość ta związana jest pracę. Połączył pasję z przyziemną wiedzialny, pochłonięty hazardo-
z najpopularniejszą słowiańską powinnością utrzymania rodziny. wą gorączką.
rozrywką, jaką jest spożywanie Dużo czyta, szkoli się i spędza Nieskromnie wspomnę jesz-
płynów antydepresyjnych. Sławoj przynajmniej kilka godzin dzien- cze o swojej osobie. Korzystając
musi uzupełnić gospodarkę wod- nie w sieci przy pokerowych stoli- z e-rozrywki, narażam się na ostra-
ną w organizmie i wypić butelkę kach. Dzięki tej pracy, którą lubi, cyzm najbliższego otoczenia. Mam
wody – skuteczne antidotum na uzyskuje w miarę stałe wynagro- jednak jedno cudowne wytłuma-
odwodnienie spowodowane alko- dzenie, dużo większe od średniej czenie: wszak pracuję z fi rmami
holem. Gdy już to uczyni, może krajowej. Ma jednak pewien wią- e-rozrywkowymi i muszę poznać
zacząć walczyć z własną amnezją. żący się z tym dyskomfort – nie do- ich produkt. Smutne jest jednak
I tu dociera do powolnego odkry- stanie kredytu na własne mieszka- to, że potrzebne jest jakiekolwiek
wania faktów z minionego wieczo- nie, bo bank nie jest w stanie uznać tłumaczenie.
ru: byli koledzy, był znowu poker. dochodów, których nie przewiduje Mam nadzieję, że stereotyp gra-
Było fantastycznie, tym bardziej, żadna krajowa ustawa. Na domiar cza funkcjonujący obecnie w Pol-
że gdy koledzy poszli, był poker złego, jego znajomi traktują tego sce będzie z czasem bladł i w nieda-
online, a nawet chyba kasyno... typu zajęcie jako coś „nieczyste- lekiej przyszłości partyjka w Texas
I nagle do Sławoja dociera komu- go”. Wszak wygrana w rzeczone- Hold’em lub Black Jacka będzie
nikat najbardziej dosadny: „Znów go pokera, w naszej świadomości, traktowana jako zwyczajna roz-
przesadziłem z tym graniem!”. musi wiązać się z oszustwem. Nikt rywka dostępna dla wszystkich. 
Wspomniana postać jest uoso- nie rozumie tego, że tak naprawdę
bieniem stereotypu postrzegania jest to gra, w której najważniejsze Autor jest specjalistą PR
76
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com