This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
Rozbić kasyno!
Jerzy Pomianowski
N
ajwiększe marzenie zarów- chybił trafi ł, czy też stosował ja- numery: 16 – 24 – 0 – 7 – 32 – 17
no początkującego gracza, kiś określony system obstawiania, – 8 – 23 – 14 – 28. Wybieramy czte-
jak i doświadczonego by- niezależnie od koniunkturalnego ro ostatnie, czyli 8 – 23 – 14 oraz
walca jest jedno – rozbić kasyno, zwiększania stawek. Otóż do suk- 28 i tylko na nie kładziemy nasze
czyli pozbawić je możliwości bez- cesu w tym przypadku (gwarancji walory. Zrazu niewielkie, aby je
zwłocznej wypłaty z racji gigan- na powtórkę dać nie mogę) prowa- zwiększać w miarę sukcesów, lub
tycznej wygranej. Chociażby taka dził system kalifornijski. obniżać przy ewentualnej serii
upadłość kasyna trwała jedynie Powstanie tego systemu wynika niepowodzeń.
kilkanaście minut, to i tak satys- ze stwierdzonego doświadczalnie
fakcja z sukcesu musi być niewy- faktu, że w ograniczonym czasie,
obrażalna. czyli gdzieś od kilku do kilkuna-
Obecnie, gdy za kasynami sto- stu godzin występuje doraźny brak K
wotę przeznaczoną na
zwycięski numer może-
my wzmocnić bądź przez
ją wielkie korporacje biznesowe symetrii w numerach, jakie padają podwojenie stawki (tylko na tę
o takich sytuacjach nie słyszymy, w ruletce. Są takie, które triumfu- jedną liczbę) bądź przez obstawie-
ale drzewiej rozgłos towarzyszący ją co i rusz, inne zaś jak gdyby są nie linii trzech numerów, wśród
temu zdarzeniu stanowił najsku- zaczarowane i kulka je systema- których znajduje się ten wygrany.
teczniejszą formę reklamy. Henryk tycznie omija. Ta konstatacja jest W naszym przykładzie będzie to
Niedźwiecki, jeden z najznakomit- uzasadnieniem do powszechnego linia zawierająca liczby następują-
szych polskich brydżystów (dziś zawołania „graj za maszyną”. ce: 28 – 29 – 30.
już, niestety, nieżyjący) starszego Konsekwencją tych spostrzeżeń Modyfi kacje przedstawionego tu
pokolenia i mój wieloletni kolega jest właśnie system kalifornijski systemu przewidują, jeśli ktoś wy-
redakcyjny lubił też wielce ruletkę. – bardzo prosty i łatwy do opano- biera większe ryzyko, obstawianie
To właśnie z jego relacji wiem, jak wania bez żadnego przygotowa- pięciu, a nawet sześciu tych nume-
w rzeczywistości lat 30. minionego nia matematycznego. Mianowicie rów, które ostatnio wygrały. Inwe-
stulecia wyglądało autentyczne przed powzięciem decyzji spoglą- stycje te jednak kosztują i obniżają
rozbicie kasyna. Henryk Niedź- damy na tablicę świetlną, na której ewentualną wygraną, choć także
wiecki dokonał bowiem czegoś ta- widnieją te numery, które ostat- zwiększają na nią nasze szanse. 
kiego latem roku 1938 w Sopocie. nio wypadły i obstawiamy cztery
ostatnie. Autor był wieloletnim redaktorem
P
ewnego razu grał on i wygry- Na przykład na tablicy widzimy, naczelnym miesięcznika „Brydż”,
wał coraz więcej, a dobrej iż płacono kolejno za następujące stały bywalec kasyn
passie nie było końca. Kiedy
łączna zdobyta kwota przekroczyła
120 tysięcy polskich złotych (ów-
czesna wartość trzech majątków
ziemskich) nagle w kasynie rozległ
się donośny dzwonek. Na sali po-
jawił się dyrektor i oznajmił, iż gra
zostanie przerwana na kwadrans,
gdyż personel musiał pojechać
do banku, bo w kasie zabrakło go-
tówki. Stół, przy którym grał Pan
Henryk przykryto czarnym płót-
nem, a on sam dostał zaproszenie
do dyrektora na kawę i kieliszek
szampana… Nie muszę chyba
dodawać, że następnego dnia, gdy
wieść o zdarzeniu rozeszła się po
mieście, do sopockiego kasyna tłu-
my waliły drzwiami i oknami.
Oczywiście po tej barwnej opo-
Z doświadczeń autora wynika, że system kalifornijski
wieści narzucało się pytanie, czy
bywa skuteczny – niejednokrotnie nawet bardzo!
sprawca rozbicia kasyna grał na
74
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com