This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
Gramy w pokera Omaha
Omaha jest drugą co do popularności odmianą pokera.
Prym w tej kwestii wiedzie oczywiście Texas Hold’em.
Z
asady gry w Omaha są zbli- cztery karty własne, a nie dwie. Do dwóch i wspólnych trzech kart.
żone do Hold’ema. Przed utworzenia układu pokerowego Jednak bardzo popularną jest tak-
rozgrywką dwóch graczy sie- musi użyć ni mnie ni więcej tylko że Omaha Hi/lo. Gra ta polega na
dzących po lewej stronie rozdają- dwóch kart własnych i trzech kart tym, że pula dzielona jest pomię-
cego wpłaca obowiązkowe zakłady wspólnych. Dzięki większej ilości dzy posiadaczy dwóch układów,
w ciemno, tzw. mały i duży blind. kart, jakie mamy do dyspozycji, najwyższego i najniższego. Aby
Licytację w pierwszej rundzie roz- Omaha jest z jednej strony grą układ mógł być uznany za Lo (czy-
poczyna gracz siedzący po lewej bardzo dynamiczną, skompliko- li niski), najwyższa z kart go two-
stronie od dużego blinda. W ko- waną i ciekawą, z drugiej – niebez- rzących nie może być starsza od 8
lejnych rundach licytować zaczyna pieczną. Układ, który w momencie i nie może on zawierać pary. Niski
mały blind lub kolejny zawodnik wyłożenia fl opa może być najsil- układ może być jednocześnie stri-
po jego lewej stronie pozostający niejszy, po wyłożeniu kolejnych tem lub kolorem: najlepszy układ
w grze. Rundy również wyglądają kart może stać się najsłabszym. w Omaha Hi/Lo to A,2,3,4,5 w ko-
tak jak w Hold’emie, czyli mamy Omaha to gra nutsowych dra- lorze – jest to jednocześnie układ
najpierw trzykartowy fl op, wów ( „nutsowy draw” – sytuacja, najniższy oraz najwyższy (poker).
potem turn i river. Ale tu- gdy przed wyłożeniem wszystkich W takim wypadku cała pula trafi a
taj cechy wspólne tych kart, mamy szansę na najwyższy do posiadacza takiej ręki. Również
gier się kończą. możliwy układ w wypadku dojścia w wypadku braku układów speł-
Główna różnica odpowiednich kart). Kto je agre- niających wymogi Lo cała pula
polega na tym, sywniej rozgrywa, ten w Omaha wędruje do gracza z najwyższym
że w odmianie wygrywa. układem Hi. 
Omaha każ- Podstawową odmianą Omaha
dy gracz jest Omaha Hi – czyli całą pulę Opr. Błażej Bulski
otrzy- zabiera posiadacz najwyższe- blazej@e-play.pl
muje go układu, złożonego ze swoich
NAJLEPSZE RĘCE STARTOWE
OMAHA HI OMAHA HI/LO
AAKK ds (double suited) – dwa AA23 ds – dwa asy, 2 i 3 w dwóch
asy i dwa króle w dwóch kolorach kolorach (np. A♠, 2♠, A♥, 3♥);
(np. A♠, K♠, A♥, K♥); AA24 ds – dwa asy, 2 i 4 w dwóch
AAJT ds – dwa asy, walet i 10 kolorach;
w dwóch kolorach; AA23 s (suited) – dwa asy, 2 i 3,
AAQQ ds – dwa asy i dwie damy jeden z asów jest w takim samym
w dwóch kolorach; kolorze jak jedna z pozostałych
AAJJ ds – dwa asy i dwa walety kart;
w dwóch kolorach; AA25 ds – dwa asy, 2 i 5 w dwóch
AATT ds – dwa asy i dwie 10 kolorach;
w dwóch kolorach; AA24 s – dwa asy, 2 i 4 suited;
AA99 ds – dwa asy i dwie 9 AA34 ds – dwa asy, 3 i 4 w dwóch
w dwóch kolorach; kolorach;
AAxx – dwa asy i dwie inne do- AA23 – dwa asy, 2 i 3;
wolne karty; AA22 ds – dwa asy i dwie 2
JT98 ds – walet, 10, 9, 8 w dwóch kolorach;
w dwóch kolorach); AA35 ds – dwa asy, 3 i 5 w dwóch
KKQQ – dwa króle i dwie damy; kolorach;
KKJJ – dwa króle i dwa walety. AA26 ds – dwa asy, 2 i 6 w dwóch
kolorach.
72
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com