This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
konsekwencje przegranej dla dal-
Warto pamiętać o pokerowej zasadzie: chips and chair. Oznacza
szego udziału w turnieju.
Jest jeszcze ryzyko desperatów,
ona, że dopóki jest się przy stole, dopóty ma się szansę
czyli graczy, którym pozostało
na wygraną. Trzeba jednak wykazać się cierpliwością, rozwagą
niewiele żetonów. Czekają oni
na odpowiednie karty, by włożyć
i rozumem. wszystko, co mają do puli i mod-
lić się, żeby tym razem ich karty
obroniły się, a tym samym pozo-
pewien swojego układu, to, grając Gra na dobieranie do układu, stanie im jeszcze jakaś nadzieja
przeciw uboższym graczom, może gdy zaangażuje się w nią dużo na sukces w turnieju. Zakłada-
spróbować podbić i wystraszyć żetonów, a nie przyniesie ona nie- nie, że desperat rzeczywiście ma
ich. Jednak mechaniczne stoso- stety sukcesu, w turnieju ma duże silne karty, może być błędne, bo
wanie takich zagrań, gdy nie przy- konsekwencje. Skutkuje utratą że- często zagrywa z niczym, prosząc
nosi efektów, może się obrócić na tonów, co zmniejsza pole manewru w myślach „kończ waść, wstydu
niekorzyść, a wręcz zdegradować gracza. W przypadku gier stoliko- oszczędź!”. Czy go sprawdzić, czy
pozycję takiego gracza. wych, strata jest bolesna, ale moż- też odpuścić – wszystko zależy od
Strata wszystkich żetonów pod- na przecież w każdej chwili do- kart, które trzyma się w ręku i wy-
czas turniejów oznacza koniecz- kupić kolejne żetony. Oczywiście sokości ewentualnej straty.
ność przeniesienia się za barierkę, jeśli bankroll na to pozwala. Niewątpliwie do trudnych na-
czyli eliminację z gry. Z tego też leży też sytuacja, gdy gracz, po-
powodu trzeba rozsądniej korzy-
Ryzyko – warto czy nie?
dejmując próbę dobrania układu,
stać z kart dających szansę na Ryzyko jest wkomponowane traci dużą część swoich żetonów.
draw, a po pojawieniu się kart w grę. Bez niego trudno w poke- Wówczas nie może w zasadzie wy-
wspólnych – na silny układ. Chy- rze odnosić sukcesy, więc nie ma konywać manewrów. Przestaje być
ba że to turnieje z rebuyami i pod- mowy o unikaniu drawów. Ryzyko aktywnym graczem i czeka jedynie
czas pierwszych poziomów można musi być jednak bardzo dobrze na odpowiedni moment, by powró-
jeszcze dokupić żetony. skalkulowane i uwzględniające cić do gry. 
lipiec – sierpień 2009
71
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com