This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
Turniejowe zagrania
Pokerowe turnieje różnią się od gry stolikowej
w sposób znaczący. Poniżej radzimy, jak się
Krzysztof Szumiło
zachowywać, na co uważać i jak zagrywać,
by zwiększyć swoje szanse na pozostanie w grze
na dłużej.
R
eguły każdej z odmian po- duży optymizm i głód gry. Prawie znaczenie mają umiejętności po-
kera są zwykle takie same. każdy dorzuca się do puli, rozsą- dejmowania odpowiednich decy-
To, czym można tę grę uroz- dek jest jeszcze w letargu, a u co zji i czytania gry rywali.
maicić, to wybór rodzaju rozgryw- niektórych wręcz obserwuje się A gdy rozgrywka zbliża się do
ki. Stoliki czy turnieje nadają grze ułańską fantazję i zagrania typu płatnych miejsc, kiedy nikt nie
swoistą specyfi kę, bez znajomości „wóz albo przewóz”. Części się chce odpaść bez grosza wygranej,
której trudno odnosić sukcesy. udaje, inni lądują na widowni. To zaczyna się rodzaj pokerowych
Warto pamiętać, że stoliki też bardzo niebezpieczny etap turnie- szachów. Czasem, gdy przy stole
się różnią między sobą w zależ- ju. Gracze powinni zachować spo- jest gracz mający znaczną przewa-
ności od tego, czy są pełne (do kój i nie poddawać się panującej gę w żetonach, przejmuje całkowi-
10 osób), czy krótkie (do 6 osób). atmosferze euforii i podniecenia. tą inicjatywę i robi dosłownie to,
Pomiędzy turniejami również Zamiast liczyć na szczęście, lepiej co chce. Nie ryzykując zbyt wiele,
odnaleźć można szereg różnic, poczekać na sprzyjającym mo- wyciąga żetony od reszty, która boi
w zależności od liczby graczy ment, czyli odpowiednią sytuację się zbytnio ryzykować i odpaść.
oraz struktury poziomów i stawek. przy stole i karty własne. Nie daje
O tym koniecznie trzeba pamiętać, to gwarancji wygranej, ale elimi-
Łatwo stracić żetony
by odpowiednio dopasować takty- nuje niepotrzebne ryzyko. Zresztą duży, szczególnie w tur-
kę i sposób gry. Wraz z upływem czasu, rosną- niejach, może więcej. Może wejść
cymi stawkami i zmniejszającą się do gry z nie najmocniejszym
Szarżowanie na starcie
liczbą grających, gra staje się bar- układem. Może spokojnie sondo-
Początki turniejów często są dziej wyważona. Górę nad emocja- wać przeciwników, stawiając lub
dość gwałtowne. Niskie stawki, mi zaczyna brać umysł. Wówczas podbijając. Nawet jeśli nie jest
70
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com