This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
tion Of Poker. To tylko pół roku Nikt na Was Drodzy Nasi nie angażowanie osób odpowiedzial-
działalności, a postęp… niewi- chce wymusić żadnej satysfakcjo- nych za tworzenie tej ustawy, aby
doczny jest tylko i wyłącznie dla nującej nas ustawy ani zapisów spotkać się z nami, ustanowić nie-
tworzących prawo. w tej ustawie. Nie można pisać zależnych ekspertów, czy choćby
ustawy, nie mając o tym zielone- zajrzeć do Internetu… Wiedzieć
W
edług projektu noweliza- go pojęcia. Dajcie nam szansę, znaczy być świadomym.
cji ustawy, poker zejdzie abyśmy przedstawili Wam nasze
do jeszcze głębszego pod- środowisko, typ sportu, jaki upra-
ziemia. Gry cashowe mają zostać wiamy i zalety regulacji prawnych,
zupełnie zakazane (nawet w kasy- które z pewnością pomogą zarów- T
ak czy inaczej turnieje typu
Unibet Series Of Poker, Po-
kerstars Strefa Live czy
nach), a turnieje odbywać się będą no Wam, jak i nam. Wisniewski Open będą się odby-
tylko za specjalnym zezwoleniem, Nie pozwólcie pozostać tej dy- wały. Oby nie musiały przenosić
każdorazowo wydawanym posia- scyplinie sportu w podziemiu, nie się z kasyn czy wystawnych hoteli
daczowi licencji. To skandal bez twórzcie niepotrzebnie jeszcze do komórek, bo straci na tym nasz
precedensu w całej Europie. To bardziej szarej strefy. My chcemy wizerunek w pokerowym świecie.
wstyd na arenie międzynarodowej, się pokazywać, chwalić osiągany- Ja życzę, aby Ministerstwo
że najprężniej rozwijająca się dy- mi wynikami w kraju i zagranicą, Finansów, Urząd Celny i Mini-
scyplina sportu jest w ten sposób i co najważniejsze – płacić, odpro- sterstwo Sportu przyjęło nasze
traktowana, wydawałoby się, w cy- wadzać daninę, a nie poszukiwać zaproszenie do rozmów i choć raz
wilizowanym kraju. dróg na około. My chcemy Was po- zdecydowało się spróbować zasto-
Drodzy Politycy, Administracjo znać! Może czas na gest z Waszej sować zasady dobrego pokerzysty:
Ministerstwa Finansów i Minister- strony? przeprowadzić dokładną anali-
stwa Sportu! W każdym sporcie są Jako wiceprezes PFPS czuję zę naszego i własnego otoczenia,
pieniądze. Bez wyjątku. Od sza- się w obowiązku walczyć o prawa opracować wstępną strategię, wy-
chów, przez bieganie, brydża, pokerzystów, ale zdaję sobie spra- kazać się cierpliwością, odpowied-
skoki narciarskie, aż po For- wę, że bałagan polityczny w Pol- nio oszacować ryzyko, pomyśleć
mułę 1 (tak zupełnie na sce spycha problem pokerowych o zarządzaniu własnym kapitałem,
marginesie Robert Ku- regulacji prawnych na boczny tor, wytężyć wszystkie zmysły i w koń-
bica to bardzo dobry a w przypływie „niewiedzy” wręcz cu mieć odwagę decydowania pod
i zagorzały pokerzy- sprowadza pokera do rangi „prze- presją, by ponad 200 tysięcy po-
sta)! W tegorocznych stępstwa”… Ile można czekać na kerzystów w Polsce przestało być
Pokerowych Mistrzo- polityczną odwilż?! przestępcami… 
stwach Świata w Las Vegas Starałem się nie podawać w tym
wzięło udział już ponad 20 tysięcy felietonie żadnych źródeł dotyczą- Z szacunkiem
osób! Nie 20 tysięcy przestępców, cych przedstawianych przez PFPS i nadzieją na spotkanie
lecz 20 tysięcy rywalizujących ze racji. Są one ogólnodostępne w In- Michał Wiśniewski
sobą graczy! ternecie. Wystarczy niewielkie za- Jak na razie… przestępca
lipiec – sierpień 2009
69
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com