This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W TO K U
Co z tym pokerem?
Michał Wiśniewski
Każdy przeżywa projekt nowej ustawy o grach losowych i zakładach
wzajemnych, jak przysłowiowa mrówka – okres. Szczególnie my pokerzyści.
Czy aby warto przejmować się absurdalnym bublem? Raczej nie!
P
rzed napisaniem tegoż felie- kwencji miałoby to doprowadzić obowiązków i jasno określonych
tonu zastanawiałem się, czy do uregulowania prawnego za- zasad nie mających nic wspólnego
należy trzymać ton, którego równo gry w pokera online (tu dy- ze znanymi z westernów partyjka-
być może nie można nazwać dy- rektywy Komisji Europejskiej są mi pokera ani machlojkami, które
plomatycznym, ale na pewno zro- jednoznaczne), jak i gier na żywo trzymały w napięciu oglądających
zumiałym…, czy też zastosować, – i turniejowych, i cashowych. „Wielkiego Szu” z fantastyczną kre-
jak to nazywają socjotechnicy, tzw. Odbijając się kilkakrotnie od acją Jana Nowickiego.
komunikat otwarty, czyli mało muru, sfrustrowany brakiem ja- Wśród ponad 250 członków
politycznie, ale za to konkretnie. kiejkolwiek reakcji, miałem ocho- PFPS są osoby zarówno ze środo-
Wybrałem drugą opcję tylko z tego tę nie raz pokazać co poniektórym wiska graczy, właścicieli klubów
powodu, że pomimo wszystko „gest Kozakiewicza”, a nawet „gest pokerowych, jak i dużych portali
wierzę, że IQ tworzących ustawę Chylińskiej”, ale nie byłbym sobą, internetowych. Posłowie na Sejm
jest powyżej średniej krajowej (91 gdybym poddał się w tak prosty RP, pracownicy MPO, Eurodepu-
pkt.), a bezmyślność ustawy wiąże (żeby nie powiedzieć: prostacki, towani, Kowale, Artyści, Sportow-
się bardziej z nieróbstwem co po- choć wymowny) sposób. cy i długo by jeszcze wymieniać…
niektórych członków komisji do Stworzone zostały struktury woje-
sprawy nam tak leżącej na sercu. wódzkie związku – oddziały mało-
Kilkakrotnie próbowałem róż- polski, kujawsko-pomorski, śląski
nymi drogami doprowadzić do W
listopadzie 2008 roku zo-
stała założona, a w grud-
niu zarejestrowana Pol- i wielkopolski. Powstaną następne.
spotkania pomiędzy „lobby po- ska Federacja Pokera Sportowego W lipcu 2009 roku PFPS przy-
kerowym” składającym się z naj- (PFPS). Statut pisany na podsta- jęła zaproszenie na Międzyna-
bardziej zainteresowanych, czyli wie Statutu Polskiego Związku rodowy Kongres Pokerowy, na
kasyn, stowarzyszeń gier, pokerro- Brydża Sportowego miał na celu którym stanie się pełnoprawnym
omów bądź samych graczy a twór- uświadomić wszystkich, że w po- członkiem International Federa-
cami nowelizacji ustawy, czyli kerze również obowiązuje regula-
komisją. Wydawało mi się, że zna- min złożony z praw,
jąc wiele osób, które udzielają się
w polityce mniej lub bardziej uda
mi się dotrzeć do najbardziej za-
interesowanych rozwiąza-
niem sprawy gry w po-
kera w Polsce. Jedno,
co wyniosłem z moich
nieudanych prób, to to
że z pewnością nie jest
zainteresowane Minister-
stwo Finansów. A powinno.
Wspólne spotkania mia-
łyby na celu uświadomienie
szacownego gremium decyden-
tów o zjawisku ogólnoświato-
wym, jakim stała się rywalizacja
pokerowa, przedstawienie badań
naukowych świadczących o spor-
towym charakterze gry bazującym
na umiejętnościach. W konse-
68
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com