This page contains a Flash digital edition of a book.
E - PL AY TO WA R Z YS K I
Okrągły jubileusz
Z
okazji 20. rocznicy otwarcia dioFeels, fi nalistów popularnego
najdłużej działającego na programu „Mam Talent”. Zaraz
polskim rynku kasyna Casi- po nich scenę zajęła „SZAFA
nos Poland mieszczącego się w ho- GRA”, czyli artyści Teatru Buffo
telu Novotel w Krakowie odbyła w największych przebojach ostat-
się wyjątkowa impreza jubileu- nich 20 lat. Wielu przeżyć dostar-
szowa. Wieczór obfi tował w wiele czył także pokaz sztucznych ogni.
atrakcji. Część artystyczna rozpo- Bawiono się do późnych godzin
częła się od występu zespołu Au- nocnych. 
Gwiazdy dzieciom
P
od koniec maja w kasynie gniew Górny – dyrygent, Krzysztof
mieszczącym się w krakow- Piasecki – kabareciarz, Andrzej Si-
skim hotelu Novotel Brono- korowski – wokalista grupy „Pod
wice odbyła się impreza charyta- Budą” i Jacek Wójcicki – aktor
tywna pod hasłem „Casinos Poland i śpiewak), grali w pokazowych
i Gwiazdy Dzieciom”. Licznie rozgrywkach w pokera, Black Ja-
przybyli goście (wśród których cka i ruletkę. Wygrane zaś zostały
byli m.in.: Ewa Lipska – poetka, przekazane Małopolskiemu Ho-
Śpiewa Madga Kasprzyk
Beata Rybotycka – aktorka, Zbi- spicjum dla Dzieci w Krakowie. 
d
o
l
a
n
s P
a
s
i
n
o
Krzysztof Piasecki, Jacek Wójcicki, Zbigniew Górny Andrzej Sikorowski, Anna Szałapak, Ewa Lipska
© C
66
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com