This page contains a Flash digital edition of a book.
E - PL AY TO WA R Z YS K I
w nowej siedzibie
W
czwartek, 4 czerwca br. Den Berga. Głos zabrali także bur- cjami były monikoncert Iwony
w podpoznańskim Nie- mistrz gminy, w której powstała in- Węgrowskiej i występ magika-ilu-
pruszewie odbyło się westycja, a także przedstawicielka zjonisty. Zabawa trwała do białego
uroczyste otwarcie nowej siedziby fi rmy, która w rekordowym czasie rana. Przy wyjściu każdy z gości
fi rmy DBS United Gaming Indu- siedmiu miesięcy od podstaw zbu- został obdarowany ekologiczną la-
stries. Zanim zaczęła się ofi cjalna dowała ten imponujący budynek. tarką produkcji holenderskiej.
część imprezy goście mieli moż- Na koniec kilka słów powiedział
•••
liwość obejrzenia zakamarków proboszcz miejscowej parafi i, który Siedziba fi rmy DBS United
budynku. Widzieliśmy więc biura poświęcił budynek. Ostatnim ak- Gaming Industries powstawała od
oraz gabinety zlokalizowane na tem ofi cjalnego otwarcia było prze- kwietnia do grudnia 2008 r. Obec-
piętrze oraz kantynę, hale pro- cięcie wstęgi przez panów Reiniera nie w budynku pracuje 80 osób,
dukcyjne i magazyn na parterze. van Den Berga i Jima Vermuelena. z blisko 200 pracujących w Polsce
Gmach mieści, oprócz DBS, także Po części ofi cjalnej nastąpiła ta dla DBS. Budynek ma ok. 4500
siedziby siedmiu innych podmio- mniej ofi cjalna. Był gorący posi- mkw. powierzchni i stoi na działce
tów: Suzo Happ, Eurocoin Polska, łek z grilla, było piwo (oczywiście o powierzchni 16 000 mkw. Biura
Grand, Grand Automatica, BGM, holenderski Heineken), były ho- zajmują 1300 mkw., hale produk-
ASM oraz SFS. lenderskie przekąski oraz występy cyjne 1000 mkw., magazyn 1900
O godz. 15 licznie zgromadzeni tancerzy. Jako że pogoda niespe- mkw. natomiast gabinety dla gości
w wielkim namiocie goście zostali cjalnie dopisała, impreza prze- 200 mkw. Miejsc parkingowych
ofi cjalnie powitani przez zarząd fi r- niosła się do przestronnych hal jest ponad 100. 
my DBS United Gaming Industries magazynowych na tę okazję zaad-
w osobach panów Vermuelena i Ven optowanych na salę balową. Atrak- BB
62
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com