This page contains a Flash digital edition of a book.
P O D LU PĄ E K S PE R TA
padku nie można liczyć na duże
przychody, a współpraca podmio-
tów jest bardzo luźna.
Alternatywą może być sprzedaż
usług, czyli udostępnianie gier na
stronie internetowej fi rmy współ-
pracującej z e-operatorem. Bar-
dziej rozwiniętą formą tego rodza-
ju partnerstwa jest tzw. white label.
o
m E-operator dostosowuje platformę
l
i
a
.
c
do potrzeb klienta oraz udostęp-
o
to
© f nia ją na swoim serwerze pod mar-
ką sprzedawcy. Przykładem takiej
Dużą popularnością wśród e- interneuci są grupą konserwa- współpracy jest alians brytyjskiej
graczy cieszy się poker. W ub.r. tywną, przywiązaną do używania telewizji ITV oraz Partygaming.
przychody z tej gry wyniosły 1,1 e-rozrywki za pomocą komputera. Sprzedawca może liczyć na duże
mld euro, a za trzy lata mają wzros- Osoby korzystające z mobilnych przychody, nie ponosi zbyt wiel-
nąć do 1,5 mld euro. Liderem tego telefonów czy interaktywnej tele- kich kosztów technicznych, prowa-
rynku jest Partygaming. W 2007 r. wizji w 2015 r. będą stanowić ok. dzi jednynie akcje marketingowe.
przychody spółki z pokera online 10-15 proc. miłośników e-hazardu. Niestety ma ograniczoną kontrolę
oscylowały wokół 200 mln dolarów. Nie zmienia to faktu, że media nad ewentualnymi nadużyciami
Firmy oferujące sieciowego pokera i telekomy mogą przejąć rolę lide- czy oszustwami.
bazują głównie na prowizjach po- rów na rynku mobilnego, a także Ostatni i zarazem najbardziej
bieranych od graczy, a zatem ryzy- interaktywnego telewizyjnego ha- zaawansowany model polega na
ko jest mniejsze niż w przypadku zardu. Firmy tego typu posiadają tym, że telekom czy fi rma medialna
zakładów sportowych. Atutem po- bowiem szeroką ofertę zawierającą posiada własną licencję pozwalają-
kerroomowego biznesu jest łatwość usługi łączności mobilnej, stacjo- cą na świadczenie usług e-hazar-
wdrożenia, ale pod warunkiem, że narnej, dostęp do Internetu, a tak- dowych. Ryzyko w tym przypadku
potencjalni partnerzy wykorzy- że telewizji. jest największe, ale nagrodą mogą
stują istniejącą sieć, rozwiązania Dziś coraz więcej telekomów być duże profi ty. Jednak należy
itp. Inny scenariusz, czyli taki, oraz fi rm medialnych oferuje na pamiętać, że fi rmy spoza branży
w którym fi rma zamierza zbudo- swoich stronach internetowych hazardowej nie poradzą sobie bez
wać własną sieć i nią zarządzać, dostęp do rozrywki. Witryny za- sztabu ekspertów zaznajomionych
ze względu na ostrą konkurencję wierają różnego rodzaju gry, moż- ze specyfi ką rynku. Ciekawą pro-
i bariery technologiczne, może być na z nich ściągnąć muzykę czy pozycją może być joint venture,
bardzo trudny do realizacji. krótkie fi lmy. Wiele wskazuje na gdzie telekom wnosi bazę klientów,
Trzecią grupę stanowią gry ka- to, że w nieodległej przyszłości a e-operator know-how. 
synowe online. Arthur D. Little wzbogacą swoją ofertę o gry hazar-
prognozuje, że przychody z e-ka- dowe. Bowiem konsumenci, nawet w.urbanek@e-play.pl
syn będą w ciągu najbliższych w czasach spowolnienia gospodar-
trzech lat rosnąć najszybciej spo- czego, wykazują coraz większe za-
śród wszystkich gier hazardowych. interesowania e- rozrywką.
JAK TO ROBIĄ
Dynamika ma wynieść 13 proc.
W WIELKIEJ BRYTANII
rocznie. Tym, co różni gry kasy-
Trzy scenariusze Klienci interaktywnej telewizji
nowe od pozostałych rozrywek ha- Kooperacja fi rm medialnych
Sky mogą oglądać na kanale
zardowych, jest stosunkowo duże oraz telekomów z dostawcami e-
SkySport wydarzenia sportowe
zainteresowanie kobiet. Bowiem hazardu to duże wyzwanie. Nie jest
i jednocześnie obstawiać ich
sukces w nich zależy wyłącznie od to jednak science fi ction, o czym
wyniki. Natomiast ci, którzy nie
szczęścia. świadczą przykłady z rynku bry-
mają dostępu do telewizji, mogą
tyjskiego, gdzie tworzą się pierw-
skorzystać do witryny Skybet,
Nisza dla mediów
sze alianse. Modele współpracy
umożliwiającej typowanie
Osobną kwestią pozostaje spo- mogą się układać według jednego
wyników i śledzenie transmisji
sób korzystania z gier sieciowych. z trzech scenariuszy.
meczu. Sky oferuje zakłady
Jak na razie gracze łączą się z In- Najprostszy sposób ogranicza
sportowe pod marką Skybet.
ternetem za pośrednictwem kom- się do prostego przekierowania
W 2008 r. przychody fi rmy
puterów. Ale coraz więcej mówi klientów telekomu na witryny z e-
z bukmacherki osiągnęły war-
się o rosnącej roli terminali mobil- rozrywką. Atutem tego rozwiąza-
tość 60 mln euro, w przeliczeniu
nych oraz interaktywnej telewizji. nia jest niski poziom ryzyka, które
na jednego abonenta to średnio
6,5 euro.
Jednak specjaliści przyznają, że ponosi reseller. Niestety w tym wy-
lipiec – sierpień 2009
61
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com