This page contains a Flash digital edition of a book.
P O D LU PĄ E K S PE R TA
Media i telekomy
wchodzą do gry
Wojciech Urbanek
Sieciowy hazard to prawdziwa żyła złota. Dostrzegają to już nie tylko
wyspecjalizowani operatorzy tej rozrywki. Swojej szansy w tym segmencie
zaczynają szukać fi rmy medialne oraz telekomunikacyjne.
E
uropa coraz szerzej otwiera zainteresowane pokerem i na od- pierów, zasiadając do ruletki lub
się na usługi e-hazardowe. wrót. Dlatego telekomy, a także Black Jacka, gracz czuje się jak
Wartość tego rynku na Sta- fi rmy medialne marzące o aliansie w prawdziwym kasynie.
rym Kontynencie wyniosła w 2008 z branżą hazardową muszą opra- – W wielu krajach zakłady live
r. ok. 5,5 mld euro, a w ciągu cować różne modele biznesowe i li- już wyprzedziły zakłady tradycyj-
najbliższych trzech lat ma wzros- czyć się z niespodziankami. Ale to ne. To samo dotyczy kasyna, gdzie
nąć o 2,5 mld euro – wynika gra warta świeczki, tym bardziej, w ciągu kilku minut klient może
z danych Arthur D. Little. Branży że współczesny styl życia sprawia, wnieść zakład wielokrotnie. In-
powinno też pomóc rosnące za- że ludzie poszukują szybkich gier ternet to najszybsze medium i in-
interesowanie ze strony operato- i szybkich rozstrzygnięć. Internet ternauci takiej właśnie rozrywki
rów telekomunikacyjnych i fi rm jest medium, które idealnie nada- szukają. Powoli odchodzą czasy,
medialnych. je się do tego celu. kiedy w piątek wnosi się zakład na
E-operatorzy, starając się spro- mecze na cały weekend. Teraz za-
Sieć pełna nowości
stać wymaganiom graczy, muszą kład wnosimy na sety, gemy, kwar-
Rynek e-hazardu obejmuje co coraz częściej podpierać się no- ty – mówi Leszek Haba z fi rmy
najmniej kilka typów gier, każda winkami technnicznymi. Bet-at- Unibet.
o odmiennej specyfi ce i kierowa- home niedawno otworzył Live
na do innych graczy. Wszak oso- Kasyno. Jednym z udogodnień
Kasyna gonią bukmacherów
by biorące udział w zakładach jest kamera sieciowa. Dzięki niej Zakłady bukmacherskie poja-
sportowych wcale nie muszą być oraz obecności prawdziwych kru- wiły się w Internecie w późnych
latach 90. XX wieku. Według
Arthur D. Little, europejskim li-
PRAWNY HAMULEC BRANŻY derem wśród e-bukmacherów jest
Klimat dla rozwoju usług e-hazardowych w Europie staje się coraz Bwin. Przychody fi rmy w 2008
bardziej przyjazny. Wprawdzie ocieplenie dotyczy kilku państw, takich r. wyniosły 408 mln euro, z czego
jak Wielka Brytania czy Włochy, ale wszystko wskazuje na to, że więk- blisko połowa pochodziła z zakła-
szość krajów Unii Europejskiej podąży ich śladami. Zakazy uprawiania dów sportowych. Europejski rynek
sieciowego hazardu, obowiązujące w niektórych państwach UE, nie są bukmacherki online powinien ros-
respektowane. A zmagania organów ścigania z operatorami, posiadają-
nąć w tempie ok. 8 proc. rocznie,
cymi zezwolenia i licencje stosowne dla krajów, w których e-hazard jest
by w roku 2012 osiągnąć wartość
prawnie usankcjonowany, przypominają walkę z wiatrakami. Do państw,
2,3 mld euro.
które wychodzą z założenia, że polityka zakazów przynosi więcej szkód
Niemniej jest to dość ryzy-
aniżeli korzyści dołączyły Hiszpania i Francja. Oba państwa począwszy od
kowny biznes. Wprawdzie buk-
2010 r. zalegalizują e-hazard, co znacznie ożywi europejski rynek.
macherzy pobierają prowizje od
W Polsce nierozważna polityka prowadzi z jednej strony do utraty milio-
zawieranych zakładów, ale ich
nowych przychodów z podatków, a z drugiej do zapaści legalnie działają-
profi ty zależą przede wszystkim
cych fi rm, oferujących tradycyjny hazard. – Największą barierą hamującą
od wyników wydarzeń sportowych.
rozwój e-hazardu jest brak uregulowań dotyczących tego typu rozrywki.
Ustalanie kursów, przewidywanie
Stworzenie jasno określonych ram prawnych przyniosłoby zdecydowane
wyników rozgrywek wymaga spe-
korzyści wszystkim uczestnikom rynku. Smutny jest fakt, że nikt nie stara
cjalistycznej wiedzy i zatrudnienia
się zauważyć, iż ciągłe zakazywanie tej rozrywki jest z góry skazane na
fachowców. To spora bariera dla
niepowodzenie i absolutnie nie przynosi założonych skutków – dodaje
fi rm, które chciałyby świadczyć
Wojciech Trzaska z Bet-at-home.com.
usługi bukmacherskie w sieci.
60
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com