This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A

Niestety ujawnienie
Money, money, money
Pech chciał, że w tym czasie
planów zarządu Totalizatora Spor- Rok ubiegły był dla Totalizato- przydarzył się światowy kryzys.
towego przez resort fi nansów (pis- ra Sportowego wybitnie udany. Re- W lipcu br. czeka nas noweliza-
mo ministra Adama Leszkiewicza kordowe przychody, rekordowe zy- cja budżetu. Minister fi nansów
do Małgorzaty Hirszel zostało ski, rekordowe wpłaty do budżetu. przewiduje zaciskanie pasa i po-
opublikowane na stronie inter- I to mimo wątpliwych sukcesów szukiwanie dodatkowych źródeł
netowej Ministerstwa Finansów) fi nansowych związanych z inwe- przychodu. W ostatnich dniach
wybitnie skomplikowało sprawę. stycją w keno oraz wyścigi konne maja minister skarbu Aleksan-
Jest tylko kwestią czasu, gdy ktoś na Służewcu. Polacy nadal chętnie der Grad zapowiedział, że w tym
zacznie liczyć straty, jakie te po- grali w gry liczbowe, zostawiając roku będzie się starał pozyskać
mysły mogą wygenerować. w kolekturach miliardy złotych. ze spółek nawet 5 mld zł. Na jego
liście znalazł się bank PKO BP,
MIROSŁAW ROGUSKI,
KGHM Polska Miedź, PZU i Ko-
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
palnia Węgla Bogdanka. O Tota-
lizatorze Sportowym nie słychać
PROMOWANIA ODPOWIEDZIALNEJ GRY
nic. Dziwne to, bo przecież, kto
– Przedkładane przez ministra jak kto, ale akurat ta spółka nie
skarbu wnioski zarządu Totalizatora narzeka na brak środków.
Sportowego Sp. z o. o. jednoznacz- Pytanie, co zrobi rząd, gdy
nie wskazują, że kolejne projekty
spełnią się prognozy wybitnych
nowelizacji są dla określonych grup
ekonomistów, jak Zyta Gilowska
interesów okazją do przeforsowania
czy Stanisław Gomułka, którzy
zapisów prawnych, pozwalających
szacują, że dziura budżetowa na
na zmonopolizowanie polskiego
koniec 2009 r. wyniesie od 40 do
rynku gier przez wideoloterie. Sprawa
80 mld zł? A w kolejnych latach
pozyskania środków na EURO 2012
jeszcze więcej – nawet 90 mld zł!
z tytułu dopłat do stawek może więc
Jeśli w tych okolicznościach ga-
być jedynie pretekstem do podjęcia
binet premiera Donalda Tuska
i prowadzenia prac legislacyjnych. Ta-
wesprze ambitne plany Totaliza-
ki wybieg zastosowano już w 2003 r.
tora Sportowego dotyczące prze-
Wtedy to ówczesne zmiany legisla-
jęcia rynku hazardu w Polsce,
cyjne uzasadniano potrzebą pozyska-
wybuchnie wielki skandal. I nie
nia środków na kulturę z dopłat do
dlatego, że na drodze zmian usta-
stawek w grach liczbowych (wzrost
z 10 do 25 proc. wartości stawki) i loteriach pieniężnych.
wowych politycy zagwarantują
Minister skarbu, ustawowo odpowiedzialny za realizację monopolu
jednej spółce wybitnie uprzywi-
państwa, przedkłada obecnie projekt zmian mających na celu zniesie-
lejowaną pozycję, lecz dlatego,
nie wszelkich ograniczeń w lokalizacji automatów do gry wideoloterii
że tnąc na oślep wydatki, zrezyg-
reprezentującej ostry hazard. Dodatkowo proponuje się, aby zmniejszyć
nują z leżących dosłownie na ra-
z 45 proc. do 20 proc. stawki opodatkowania wideoloterii. Przy takim
chunkach miliardów. Wyłącznie
opodatkowaniu, można będzie, jak piszą członkowie zarządu TS, dopro-
dlatego, by środki te trafi ły na
wadzić do tego, że „terminal wideoloterii przejmuje funkcję kolektury
planowane inwestycje w automa-
gier liczbowych, za pośrednictwem której, sprzedawane są gry losowe
ty do wideoloterii, obsługujące je
organizowane w zupełnie innym miejscu...”. Ta propozycja ma szereg
systemy informatyczne, badania
doniosłych konsekwencji fi nansowych, prawnych i społecznych. Przy
marketingowe, kampanie rekla-
obecnej nieprecyzyjnej defi nicji wideoloterii można od gier liczbowych nie
mowe itp.
naliczać 25 proc. dopłat, a jedynie 10 proc. dopłat od stawki. Naliczanie
Trzymając się tylko wypowie-
od zawieranych zakładów w grach liczbowych 10 proc. (a nie 25 proc.) dzi prezesa Jacka Kalidy sprzed
stawki dopłat może oznaczać zmniejszenie wpływów środków na sport dwóch lat, możemy przyjąć, że
i kulturę o 50-60 proc. Tych strat nie zrównoważą ewentualne wpływy wprowadzenie wideoloterii w Pol-
z dopłat w innych grach. Wszelkie dostępne ekspertyzy wskazują, że sce oznaczałoby wstrzymanie wy-
odnotujemy znaczny spadek wpływów z podatku od gier z kasyn, zakła- płaty dywidendy do budżetu przez
dów wzajemnych i gier na automatach. Przez kilkanaście miesięcy trzeba co najmniej pięć lat. Przypomnij-
będzie bowiem zmienić oprogramowanie w tysiącach automatów.
my, że ubiegłoroczny zysk netto
Uważam, że minister skarbu, realizujący monopol państwa w grach, nie
spółki to 258 mln zł. 
powinien mieć ambicji rywalizowania na rynku z operatorami „ostrego
hazardu”. Państwo ma wiele instrumentów pozyskiwania środków z tego
Marek Czarkowski
rynku, takich jak podatek od gier.
m.czarkowski@e-play.pl
„Kosztowny rozwój” – str. 8
Mirosław Roguski był przez kilka lat prezesem Totalizatora Sportowego
„Monopolista nie gra fair” – str. 22
6
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com