This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
SPORT KONTRA HAZARD twe do obejścia. Polityk powołuje
Mimo że projekt Barneya Franka zakłada utrzymanie restrykcji w stosunku
się także na amerykańską tradycję.
do zakładów w Internecie, przedstawiciele świata sportu są bardzo zanie- Zaznacza, że dotychczas rząd fede-
pokojeni planem złagodzenia w USA przepisów dotyczących e-hazardu. ralny nie legalizował powszechnie
Cztery największe zawodowe ligi sportowe oraz NCAA (organizacja regu- żadnej formy hazardu. Natomiast
lująca sport amatorski) uważają, że po wejściu w życie nowych przepisów zagraniczni operatorzy chcą zakłó-
Amerykanie będą zachęcani do hazardu w sieci. W mocno sformułowa- cić ten porządek, realizując w USA
nym piśmie do komisji ds. usług fi nansowych grupa ta stwierdziła, że
swoje interesy.
projektowane regulacje przekreślają „prawie 50 lat przejrzystej polityki
•••
władz federalnych wobec zakładów sportowych i otwierają szeroko drzwi
Nie wszyscy, których kwestia le-
dla zakładów w Internecie”.
galizacji e-hazardu bezpośrednio
dotyka, zajęli wyraźne stanowisko.

federalny nie ingerował Innym argumentem za prawnym American Gaming Association, or-
zbytnio w życie obywateli. Jeśli zaś uregulowaniem e-grania jest ko- ganizacja reprezentująca interesy
chodzi o demokratów, teoretycznie rzyść w postaci zwiększonych wpły- branży kasynowej, pozostaje na ra-
popierających legalizację grania wów do publicznej kasy w związku zie w tej sprawie neutralna. Prezes
w sieci, niektórzy z nich mogą oka- z opodatkowaniem działalności Frank J. Fahrenkopf Jr. tłumaczy,
zać niechęć dla łagodnych przepi- operatorów. że niektórzy jej członkowie są za
sów. Mowa zwłaszcza o reprezen- Popierający legalny e-hazard legalnym e-hazardem w każdej for-
tantach stanów, w których działają polemizują też z innymi obiego- mie, inni zaś popierają niezależne
naziemni operatorzy kasyn. Dla wymi opiniami dotyczącymi gra- regulacje na poziomie stanów. Są
przykładu lider większościowej nia w Internecie. Administracja też zdecydowani przeciwnicy ha-
partii w Senacie – Harry Reid, de- prezydenta Busha ostrzegała, że zardu w sieci, którzy obawiają
mokrata z Newady, poddaje w wąt- hazard online może prowadzić do się, że rozrywka ta przysporzy im
pliwość założenie, że rząd federal- prania pieniędzy pochodzących konkurencji. 
ny może skutecznie uregulować z handlu narkotykami oraz wspo-
branżę e-hazardową. magania terrorystów. – Nie ma na Norbert Banasiak
to żadnych dowodów – podkreśla norbert@e-play.pl
Argumenty zwolenników
Frank, dodając, że ten argument
W kwestii hazardu najle- może być zastosowany właściwie
KOMU LICENCJA?
piej stawiać na wolność osobistą do każdej działalności prowadzo-
Według najnowszej propozycji
– twierdzi Barney Frank. Plan za- nej przez Internet: – Przykryw-
uregulowania hazardu online
legalizowania grania w sieci opiera ką przestępczych działań może
w USA wydawanie koncesji przez
się właśnie na zasadzie owej wol- być praktycznie każda legalna
władze federalne na prowadze-
ności. E-hazard jest przez niego działalność.
nie tejże działalności powinno
postrzegany jako aktywność, do
odbywać się w oparciu o ściśle
której władze nie powinny ani za-
Kontratak przeciwników
określone kryteria.
chęcać, ani zniechęcać. – Niektó- Jednym z najpoważniejszych
Koncesję mogłyby otrzymać
rzy przeciwnicy legalizacji tej roz- argumentów przeciwników grania
fi rmy, które:
rywki mylnie twierdzą, że jeśli nie w Internecie jest zarzut, że hazard

znajdują się w dobrej kondycji
zdelegalizujemy hazardu, będzie online może wyzwalać problemy pod względem fi nansowym
to oznaczać zachęcanie do niego u osób nieletnich. Na szczęście ist- i prawnym;
– tłumaczy polityk. Stanowisko, nieją narzędzia służące weryfi kacji

działają uczciwie;
że aktywność człowieka powinna wieku na stronach internetowych

używają właściwej technologii
być podzielona na rzeczy, które z hazardem.
do określenia wieku gracza
są nielegalne i rzeczy, które rząd Spencer Bachus, kongresmen
i jego lokalizacji;
powinien postrzegać jako warte i członek komisji ds. usług fi nan- •
przyjmują i wdrażają systemy,
promowania wśród obywateli, jest sowych w Izbie Reprezentantów,
które chronią osoby nieletnie
– zaznacza Frank – wielkim zagro- największy przeciwnik legalizacji
oraz graczy kompulsywnych;
żeniem dla wolności. hazardu online na Kapitolu, argu- •
wprowadzają w życie odpo-
Zwolennicy legalnego e-hazar- mentuje jednak, że restrykcyjne
wiednie ograniczenia federal-
du w USA przekonują też, że nie prawo z 2006 r. wreszcie zabezpie-
ne, stanowe co do hazardu
można zakazywać tej rozrywki czyło rodziny amerykańskie przed
w sieci;
tylko dlatego, że niewielki pro- wtargnięciem e-hazardu do ich

dysponują odpowiednimi
cent dorosłych ma skłonność do domu. Bachus jest bardzo scep-
metodami walki z praniem
nadużywa jej. Bowiem ogromna tyczny co do technologii, która ma
brudnych pieniędzy i oszu-
większość nie ma problemu z roz- zapewniać właściwą weryfi kację
stwami;
sądnym graniem. Byłoby to więc wieku. Internetowe narzędzia są

zapewniają prywatność i bez-
pieczeństwo użytkowników.
ograniczenie wolności obywatela. według niego nieefektywne i ła-
54
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com