This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
E-hazard w USA
o krok od legalizacji
���������� ������� �������
Pomimo zakazu hazardu w Internecie
��������Norbert Ba�����nasiak �������� �����
w Stanach Zjednoczonych jego popularność
wśród Amerykanów rośnie. Państwo, aby
chronić e-graczy, przymierza się do legalizacji tej rozrywki.
�������
O
becnie obowiązuje ustawa
Ostre spory na górze
Przeciwnicy
��������
zniesienia
��������
restryk-
Unlawful Internet Gam- Frank zapowiedział, że ma za- cji mobilizują siły. Obóz ten sta-
bling Enforcement Act miar wnieść projekt ustawy pod nowią różnej maści konserwatyści
(UIGEA) z 2006 r. delegalizująca obrady swojej komisji jeszcze oraz zawodowe i amatorskie or-
działalność stron e-hazardowych zanim Kongres rozpocznie pracę ganizacje sportowe (MLB, NFL,
w USA. Instytucjom fi nansowym w sierpniu. Jego postulaty popie- NBA, NHL, NCAA). W propo-
zakazała
�����
ona obsługi transakcji rają ofi cjalnie dwa tuziny kongres- nowanych zmianach widzą zagro-
związanych z tą rozrywką.
�����
Jednak menów, przeważnie
������
demokratów
������
������� ���
. żenie dla uczciwości w sporcie.
ostatnio w Kongresie coraz częś- Propozycja spełnia również ocze- A to nie jedyne niebezpieczeństwo.
ciej słychać opinie, że prawo to kiwania pokerzystów, reprezento- – Nielegalnie działające zagranicz-
trzeba poprawić. wanych głównie przez organizację ne strony e-hazardowe to przestęp-
Zdecydowanym zolennikiem Poker Players Alliance (PPA), li- cze przedsiębiorstwa, a pozwalanie
zmian jest Barney Frank z Partii czącą ponad milion członków. Jej im na nieskrępowaną działalność
Demokratycznej. ������� To właśnie ����� on atutem, oprócz �������� liczebności, ��������jest w Stanach �������Zjednoczonych �����ozna-
przedstawił w maju br. na Kapito- też przewodniczący – były senator cza duże zagrożenie dla młodych
lu swój drugi już projekt legisla- Alfonse M. D`Amato, cieszący się osób, które mogą uzależnić się od
cyjny, który może odmienić sytu- na Kapitolu dobrymi koneksjami. grania – stwierdził członek Izby
ację e-operatorów na największym Reprezentantów Spencer Bachus,
rynku hazardowym na świecie. lider przeciwników liberalizacji
Polityk proponuje, żeby Departa- w Kongresie.
ment Skarbu udzielał zezwoleń na Szanse na wejście w życie pro-
działalność fi rm e-hazardowych pozycji Franka, nawet w wersji
oferujących usługi obywatelom bardziej rygorystycznej, zakazu-
amerykańskim i nadzorował bran- jącej organizowanie w sieci za-
żę. Nowy projekt legislacyjny za- kładów, stoją więc pod znakiem
kłada też, że zostaną utrzymane zapytania – trudno przewidzieć
obostrzenia na zakłady sportowe. wynik głosowania. Republi-
kanie standardowo postrze-
gani są jako przeciwnicy
e-hazardu. Ale z drugiej
strony bronią praw oso-
bistych i chcą, by rząd

52
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com