This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
lat, a w 2012 r. e-operatorzy osiąg- syn. Przecież są to lokale, w których wanych obecnie w hiszpańskiej te-
ną w Hiszpanii obroty rzędu 450 turyści zostawiają sporo pieniędzy. lewizji, zwanych call TV. Programy
mln euro. W I kw. 2009 r. frekwencja w nich te emitowane są o różnych porach,
wzrosła o 7,3 proc., przychody jed- przede wszystkim w godzinach
Loterie oraz kasyna
nak zmalały. wieczornych. Tak się dziwnie skła-
Podczas gdy hazard interneto- da, że żaden widz nie jest w stanie
wy rośnie w siłę, wpływy z loterii
Walka o równe prawa
w ciągu dwóch godzin programu
Hiszpańskiej Organizacji Osób O nowelizację przepisów praw- odpowiedzieć na pytanie typu:
Niewidomych (ONCE) kurczą się. nych w tym zakresie dopomina się Kto napisał dzieła Williama Sha-
Według danych ONCE, na koniec również ANESAR. Przedsiębiorcy kespeara? Rzeczywista kontrola
ub.r. przychody salonów bingo zrzeszeni w tej instytucji zwracają tego typu działalności stoi pod
spadły o 8-12 proc., zaś gry Pań- uwagę na fakt, że nie jest możliwe dużym znakiem zapytania. AN-
stwowych Loterii i Zakładów zano- współzawodnictwo z operatorami ESAR zdaje sobie jednak sprawę,
towały ledwie zauważalny wzrost funkcjonującymi poza obowiązu- że w dzisiejszych czasach trzeba
o 0,6 proc. ONCE natomiast za- jącym stanem prawnym, prowa- rywalizować z rozrywką każdego
mknęła rok 2008 z 3-procentowym dzącymi akcje reklamowe, zakaza- typu – grami emitowanymi w In-
spadkiem sprzedaży. Krótkotermi- ne dla legalnej konkurencji. ternecie, TV, za pośrednictwem te-
nowe prognozy ONCE wskazują ANESAR powołuje się również lefonów komórkowych czy innych
na kontynuację spadku popytu. na przykład innego typu gier nada- nośników i platform. 
Do początku II półrocza br. wpły-
wy będą malały, a głównym celem
fi rm hazardowych będzie redukcja
kosztów.
Presja Internetu powoduje, że
tradycyjne gry hazardowe poszu-
kują bardziej innowacyjnych roz-
wiązań. Operatorzy domagają się
zaś korzystniejszych dla siebie
regulacji prawnych. Przepisy okre-
ślające zasady funkcjonowania
kasyn to pasmo problemów. Z jed-
nej strony podatki, dzięki którym
skarb państwa dostaje 50-60 proc.
wpływów brutto od obrotu kasy-
na. Z drugiej strony inne opłaty
typu IAE (podatek od działalności
gospodarczej), które musi płacić
kasyno w wysokości 74 tys. euro
rocznie i dodatkowo od każdego
stołu, przy czym bez znaczenia jest
fakt, ile taki stół zarobi. Do tego
należy doliczyć podatek od spó-
łek pobierany od całości dochodu,
a także zakaz jakiejkolwiek rekla-
my. Jedynym rozwiązaniem jest
wprowadzenie nowych rozwiązań
prawnych. W przeciwnym razie
kasyna tradycyjne przegrają walkę
o klienta z e-kasynami.
Sytuacja tego sektora w Hiszpa-
nii jest zadziwiająca. Kraj, który już
od dawna swoją działalność gospo-
darczą zorientował na usługi zwią-
zane przede wszystkim z turystyką,
może pochwalić się najlepszymi
restauracjami, najnowocześniejszy-
mi hotelami, fantastycznymi muze-
ami, super komunikacją, a jest tak
restrykcyjny podatkowo wobec ka-
lipiec – sierpień 2009
51
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com