This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
Hiszpanie wolą e-granie
���������� ������� �������
Rosnąca potęga Internetu, a także światowy
Gabriela Dobrowolska
kryzys gospodarczy spędzają sen z powiek
wielu przedsiębiorcom z br
��������
anży hazar
�����
dowej
�������� �����
na Półwyspie Iberyjskim. Aby zostać w grze, muszą się oni
przystosować do ewoluującego rynku i apetytu graczy
na no������� woczesność.
�������� ��������
W
ahania światowej gospo- salonów gier jest zapewnienie gą ich fi nansowo. Nie gra się dla
darki nie są oczywiście rozrywki i atrakcyjnego spędzania przyjemności, tylko dla wygranej.
bez znaczenia dla branży czasu klientom. Nie rozwiązuje się Pomimo tego, jak wskazują staty-
hazardowej. Jednak nie wszystkie tam natomiast problemów związa- styki, sektor loterii również odczu-
�����
jej
�����
gałęzie odczuwają
������
skutki złej
������
������� ���
nych ze spłatą kredytu hipotecz- wa skutki kryzysu.
sytuacji gospodarczej jednako- nego czy pokryciem miesięcznych
wo. Statystyczny Hiszpan coraz wydatków. Prezes ANESAR uwa-
E-hazard na topie
rzadziej wychodzi do restauracji, ża, że odpowiedzią na tego typu Zupełnie inaczej przedstawia
coraz częściej natomiast w po- kwestie mogą być loterie państwo- się sytuacja internetowych zakła-
szukiwaniu rozrywki surfuje po we, ponieważ wygrane są bardzo dów i gier, które znajdują się aktu-
������� �����
�������� �������� ������� �����
Internecie. Gry hazardowe nadal wysokie i w ciągu jednej sekun- alnie w fazie rozkwitu. Szacuje się,
są w Hiszpanii bardzo modne dy zmieniają życie szczęśliwca że w 2008 r. rozrywka internetowa
i w wielu przypadkach bardzo ren- o 180 stopni. w Hiszpanii osiągnęła obrót wyno-
towne. Jednak nie wszystkie. Podobną ocenę sytuacji przed- szący ponad 200 mln euro. Dane
stawia Heliodoro Giner López, se- zebrane przez Hiszpańskie Stowa-
Grają, aby wygrać
kretarz generalny hiszpańskiego rzyszenie Graczy Internetowych
Rafael Martínez Vázquez, pre- stowarzyszenia kasyn. Jego zda- (AEDAPI) wykazują, że w ubie-
zes Hiszpańskiego Stowarzysze- niem ludzie w czasach kryzysu głym roku zakłady sportowe online
nia Przedsiębiorców Salonów szukają takiej odmiany hazardu, przyniosły wpływy bliskie 75 mln
Gier i Rozrywkowych (ANESAR) w której dzięki niewielkiej inwe- euro, co stanowi wzrost o 25 proc.
zaprzecza twierdzeniu, że ludzie stycji mogą wygrać pieniądze, któ- w stosunku do roku poprzedniego.
w czasach kryzysu szukają w ha- re w znacznym stopniu wspomo- Portale z pokerem zarobiły ponad
zardzie rozwiązania swoich prob- 45 mln euro, notu-
lemów. W jego ocenie zadaniem jąc 10-procentowy
wzrost. Wpływy
z kasyn i innych od-
mian hazardu interne-
towego wyniosły blisko 85 mln
euro, czyli o 20 proc. więcej niż
rok wcześniej.
Według AEDAPI, w pierw-
szych miesiącach br. też za-
notowano ok. 20-procentowy
wzrost przychodów. Przyszłość
sektora rysuje się kolorowo. Sza-
cuje się, że wpływy z zakładów
sportowych wzrosną w tym roku
o blisko 30 proc. Poker może przy-
nieść dochody większe o 10 proc.,
a kasyna i inne odmiany e-hazar-
du o 20 proc. AEDAPI przewiduje,
że tendencja wzrostowa będzie się
utrzymywała w ciągu najbliższych
50
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com