This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
rynkowy sukces wideoloterii. Bo- „terminal wideoloterii przejmuje kuje też restrykcji dla podmiotów,
wiem każdorazowo po wypłacie funkcję kolektury gier liczbowych, które umożliwiają wygrane ponad
wygranej i ponownym jej wpłace- za pośrednictwem której sprzeda- 15 euro, w postaci np. cofania ze-
niu pobierana byłaby 10-procento- wane są gry losowe organizowane zwoleń.
wa dopłata. Mogłoby to zniechęcać w zupełnie innym miejscu”. Czy
graczy do inwestowania nagrody nie oznaczałoby to likwidacji ko-
Koronkowa robota
ponownie w grę. lektur w znanej nam postaci, a tak- Nim na biurko ministra Jacka
W punkcie trzecim zarząd TS że utratę pracy przez tysiące osób? Kapicy z resortu fi nansów trafi ły
idzie jeszcze dalej, dowodząc, że propozycje zarządu Totalizatora
„urządzenia wideoloterii, poprzez
Pies ogrodnika
Sportowego, wiceminister skar-
sposób działania, są bardzo po- Przesądzający o wprowadzeniu bu Krzysztof Hubert Łaszkiewicz
dobne do terminali ulokowanych wideoloterii na polski rynek był- zwrócił się z prośbą do wspo-
w kolekturach Totalizatora Spor- by jednak prawdopodobnie inny mnianej już Małgorzaty Hirszel,
towego, które nie są usankcjo- przepis, którego domaga się TS sekretarz Stałego Komitetu Rady
nowane obowiązkiem lokalizacji – zmniejszający stawkę podatku Ministrów o wycofanie z porządku
w danym punkcie”. Państwowy dla tej gry z 45 do 20 proc. Spół- obrad tegoż Komitetu zgłoszone-
monopolista uważa, że terminale ka uzasadnia propozycję zmiany go wcześniej projektu nowelizacji
wideoloterii nie powinny być utoż- koniecznością poniesienia ogrom- ustawy o grach i zakładach wza-
samiane z automatami o niskich nych nakładów inwestycyjnych. jemnych. Tak też się stało.
wygranych (bowiem wynik gry ge- A wiadomo, że im niższy podatek, Decyzji towarzyszyły złośliwe
nerowany jest w centralnym syste- tym szybciej pojawią się zyski komentarze, że projekt nie był,
mie, a nie w konkretnej maszynie), i tym szybciej inwestycja się spół- delikatnie mówiąc, dopracowany.
tym samym nie ma podstaw do ce zwróci. Była to koronkowa robota. Widać
tego, by limitować liczbę ich sztuk Jednak oprócz tego, że spółka za- to wyraźnie w świetle późniejszej
w punkcie. Propozycja ta zmierza biega o obniżkę obciążeń dla swo- wymiany dokumentów między mi-
ku temu, by ustawodawca w przy- ich gier, to jednocześnie postuluje nisterstwami. Resort skarbu mu-
padku wideolottomatów zrezygno- podwyższenie ich dla konkurencji siał wiedzieć o szykowanych przez
wał z ograniczeń dotyczących tak – automatów o niskich wygranych. władze Totalizatora uwagach i po-
lokalizacji, jak i liczby urządzeń. Proponuje, by zostawić ryczałt trzebował czasu, by trafi ły one na
Przyjęcie tego zapisu oznaczałoby, 180 euro miesięcznie, ale tylko ulicę Świętokrzyską w Warszawie.
że obok kościołów i szkół mogłyby od przychodów do równowartości Można zatem przyjąć, iż zgło-
wyrosnąć całe ciągi urządzeń słu- 2300 euro. Na pozostałe miałby zo- szone przez prezesa Sławomira
żących ostremu hazardowi. stać nałożony podatek w wysokości Dudzińskiego propozycje cieszyły
W kolejnym punkcie znalazła 25 proc. przychodów. Oznaczałoby się pełną akceptacją kierownictwa
się uwaga, która winna w szcze- to, że operatorzy AoNW płaciliby resortu skarbu. Ciekawe, czy wie-
gólności zainteresować pracow- wyższe podatki (25 proc. od przy- dziano, że podobne pomysły lanso-
ników kolektur Totalizatora: chodów + 10 proc. dopłaty, którą wała kilka lat temu inna drużyna?
przewiduje nowelizacja) niż Tota- Konkretnie drużyna PiS.
lizator za wideoloterie (20 proc. od Gdy na początku roku 2007 ów-
przychodów + 10 proc. dopłaty). czesny prezes Totalizatora Sporto-
A przecież to państwowy monopo- wego z nadania Prawa i Sprawied-
lista ma uprzywilejowaną pozycję liwości Jacek Kalida ogłosił plany
na rynku i to z tego powodu pono- wprowadzenia wideoloterii, podał,
si wyższe opłaty. TS może prowa- że będzie to kosztowało spółkę
dzić punkty z AoNW, operatorzy ok. 3,5 mld zł. Wiadomo, że dziś
tychże nie mogą jednak oferować byłaby to kwota niewiele mniejsza.
gier liczbowych, loterii pienięż- W latach 2006-2007 kuratelę nad
nych czy wideoloterii. Nie mogą identycznymi planami ustawo-
też reklamować swoich produktów. dawczymi sprawował Przemysław
Totalizator porusza też kwestie Gosiewski, wówczas osoba bardzo
wygranych na AoNW. Zarzuca, bliska premierowi Kaczyńskiemu.
że ustawa dopuszcza zdobywanie Ówczesne projekty były zaskaku-
na tych urządzeniach nagród pie- jąco podobne do obecnych. Przy
niężnych i rzeczowych (np. moż- czym nie szły tak daleko. Być może
liwość dalszej gry bez wypłacenia PiS obawiał się reakcji Kościoła na
stawki – czyli to, czego domaga się pomysły ustawiania automatów
dla wideoloterii), co powoduje, że w pobliżu świątyń? Bo z zagroże-
generują one wyższe wygrane niż niami dla obywateli nikt się nie li-
ustawowe 15 euro. Spółka ocze- czył tak wtedy jak i dziś.

lipiec – sierpień 2009
5
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com