This page contains a Flash digital edition of a book.
���������� ������� �������
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
�������� ����� �������� �����
Czeski rekord
������� �������� ��������
Zofi a Dąbek
W roku 2008 Czesi wydali na hazard o 20 proc.
więcej niż rok wcześniej – podało tamtejsze
�����
�����
M
������
inisterstw
������
o Finansó
�������
w. Nasi p
���
ołudniowi sąsiedzi zaryzykowali
w grach rekordową kwotę 128,5 mld koron, czyli ok. 22 mld zł.
������� �����
P
odobnie jak przez kilka warunki licencji, ministerstwo nie
Mapa czeskiego hazardu
�������� �������� ������� �����
ostatnich lat, największą może odmówić takiego zezwolenia. Ministerstwo Finansów u na-
pulę zgarnęły automaty W miejscach, gdzie zabrania się szych południowych sąsiadów spo-
do gier. Czesi wrzucili do nich klasycznych automatów, wyrastają rządziło też cyfrową mapę hazardu.
w 2008 r. ponad 63 mld koron, czy- więc jak grzyby po deszczu wideo- Naniosło na nią każdy automat,
li o 11 proc. więcej niż rok wcześ- loterie. W 2006 r. resort fi nansów kasyno, punkt bukmacherski czy
niej. Do portfeli graczy wróciło wydał pozwolenia na 5913 takich salon bingo. Mapa ma służyć do
49,7 mld koron, co wskazuje na urządzeń, a w zeszłym roku na przegrupowania sił państwowej
wypłacalność na poziomie 79 proc. 25 929. kontroli i skierowania jej tam
Automaty do gry, mimo że są gor- Loterie tradycyjne w Cze- gdzie ośrodków jest najwięcej. Ma
liwie zwalczane przez władze chach mają się przyzwoicie również pomóc w walce z nielegal-
lokalne, notują stały – co prawda ich udział nym hazardem.
wzrost od roku 2002. w rynku hazardo- Z opracowania wynika, że
Rośnie ich liczba, wym się kurczy, w Czechach jest teraz ponad 130
obroty, a także ale przychód tys. miejsc, gdzie można upra-
zyski operatorów. i dochód z nich wiać hazard. Największej kontroli,
W 2002 r. rynek
m
utrzymuje się oprócz Pragi, która jest hazardową
ten wart był je-
l
i
a
.
c
o
wciąż na sta- rekordzistką, wymagają okolice
dynie 41,2 mld
o
to
łym poziomie. Ostrawy i zachodnie tereny przy-
© f
koron. Podobnie jest graniczne. W największych mia-
z kasynami: stach południowych Moraw jest aż
Wideoloterie
obrót tych przy- 3,2 tys. miejsc, gdzie można grać
jak burza
bytków hazardu na pieniądze. W Pradze prym wie-
Największy wzrost utrzymuje się na dzie dzielnica Praga 4.
przychodów rok do roku stałym poziomie, jed- Urzędnicy porównali też nasyce-
zanotowały natomiast wideolo- nak ich rentowność stale ma- nie ośrodkami gier z sytuacją eko-
terie i elektromechaniczne ruletki. leje. Zmniejsza się również ich nomiczną w powiatach. Z tej analizy
Kosztowały one Czechów 36 mld udział w rynku hazardowym. wynika, że hazard jest ściśle zwią-
koron, czyli o 14 mld więcej niż Rok 2008 okazał się najgorszy zany ze stopą bezrobocia w danym
przed rokiem (wzrost o 62 proc.). dla bukmacherów, którzy odno- regionie. Rozrywka ta wydaje się
W tych segmentach mamy do czy- towali spadek dochodów. Może także być mocno powiązana z obec-
nienia z najbardziej dynamicznym to o tyle zaskakiwać, że fi rmy te nością obywateli w wieku 0-14 lat.
rozwojem – wystarczy sobie przy- cały czas sporo inwestują i kuszą „Kwestia istnienia tak dużej popula-
pomnieć, że w 2002 r. Czesi prze- graczy coraz to bardziej rozbudo- cji dzieci w miejscach, gdzie hazar-
znaczyli na te gry 2 mld koron. waną ofertą. Rok 2009 na pewno du jest najwięcej, nie oznacza, że to
Szybki wzrost liczby ruletek przyniesie istotne zmiany w tym one grają. Hazard jest sposobem na
i wideoterminali nie jest zależ- segmencie, bowiem od stycznia podreperowanie fi nansów rodziny
ny tylko od rozwoju technologii władze zezwoliły na przyjmowanie dla jej dorosłych członków” – wyni-
i zainteresowania graczy. Wyni- zakładów online. ka z opracowania ministerstwa. 
ka on także z regulacji prawnych.
Władze lokalne mają wpływ tylko
na pozwolenia na klasyczne auto-
Sektor hazardowy odprowadził w ub.r. do skarbu państwa oraz
maty – i te starają się ograniczać.
Zezwoleń na systemy loteryjne
do lokalnych budżetów 4,22 mld koron. W roku 2008 budżet
udziela Ministerstwo Finansów.
państwa wzbogacił się o sumę o 9,5 proc. wyższą niż rok wcześniej.
I de facto, jeżeli podmiot spełnia
48
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com