This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
wszystkich kasyn, automatów do
Liczne protesty branży
tym minister sprawiedliwości
gry i zakładów bukmacherskich. W wielu miastach Ukrainy od- Ukrainy wydał negatywną opinię
Zakazowi podlega nie tylko dzia- były się mitingi przedstawicieli na temat ustawy.
łalność hazardowa, ale i uczestni- branży, którzy opowiadali się za
ctwo w grach. Ustawa przewiduje zawetowaniem ustawy przez pre-
Prezydent kontra parlament
też stosowanie wobec podmiotów zydenta. Ponad 3 tysiące ludzi 3 czerwca br. prezydent Wiktor
urządzających i przeprowadzają- demonstrowało przed kancelarią Juszczenko skorzystał z prawa weta
cych na terytorium Ukrainy gry prezydenta w Kijowie. W Dnie- w stosunku do ustawy Rady Najwyż-
hazardowe sankcji w postaci man- propietrowsku odbyła się pikieta szej zakazującej organizowania gier
datów w wysokości 8 tysięcy mi- przed budynkiem władz miejskich. hazardowych na Ukrainie. Opowie-
nimalnych pensji oraz konfi skaty Protestujący podkreślali, że pra- dział się jednak za zakazem tej dzia-
wyposażenia. Dochód z nielegal- cują zgodnie z prawem. Podobne łalności do momentu jej ostateczne-
nej gry ma podlegać przeniesie- manifestacje odbyły się w Donie- go prawnego uregulowania.
niu na rzecz skarbu państwa. cku, Charkowie i innych dużych Regulacja biznesu hazardowego
Zakaz działalności hazardowej miastach Ukrainy. ma natomiast doprowadzić m.in. do
na terytorium kraju miałby za- Mimo protestów, przewodni- wyznaczenia terytorium, na którym
cząć obowiązywać już 1 stycznia czący parlamentu Władimir Li- będą mogły być rozlokowane strefy
2010 r. Moratorium na urządza- twin, jeden ze zwolenników usta- hazardowe. Oznacza to jednocześ-
nie gier obowiązywałoby przez wy, podpisał ją 20 maja br. Potem nie zakaz istnienia ośrodków gry
trzy miesiące, do momentu wej- dokument trafi ł na biurko prezy- w granicach miejscowości. Efektem
ścia w życie specjalnej ustawy, denta Wiktora Juszczenki. Zgod- ma być minimalizacja negatywnych
która regulowałaby tę działalność nie z Konstytucją Ukrainy, głowa socjalnych konsekwencji płynących
w specjalnie wyznaczonych do państwa ma 15 dni na podpisanie z takiej działalności.
tego strefach. Deputowani Rady ustawy, zawetowanie jej bądź po- Ustawa Nr 4268 „O zakazie bi-
Najwyższej jeden przez drugie- zostawienie bez rozpatrzenia. znesu hazardowego na Ukrainie”
go proponowali miejsca lokacji W tym czasie przedstawiciele ponownie wróciła więc na forum
ośrodków gry: wyspa Zmijnyj ukraińskiego biznesu hazardowe- Rady Najwyższej. Ta jednak 11
Ostriw, wyspa Tuzła, a nawet (zu- go złożyli dziesiątki pozwów do czerwca 2009 r. odrzuciła prezyden-
pełnie poważnie) strefę czarno- sądu z żądaniami zwrotu pienię- ckie weto … Zakaz hazardu utrzy-
bylskiej elektrowni jądrowej. dzy za otrzymane patenty. Poza mano więc w mocy 
LYUBOV LOGINOVA, PREZES RADY NADZORCZEJ FIRMY ALSART GROUP,
JEDNEGO Z GŁÓWNYCH OPERATORÓW HAZARDOWYCH NA UKRAINIE
Prosimy o komentarz w sprawie Ukrainy…
– Z powodu sytuacji branży hazardowej w Rosji, Alsart Group zainwestowała
na Ukrainie, otworzyła 75 lokali hazardowych i planowała otworzyć kolej-
ne. A każda licencja kosztowała 150 tys. euro. Niestety, nasze plany zostały
zniweczone.
Co Pani powie o pomyśle stworzenia stref hazardu tak jak w Rosji?
– To efekt powiązań rządowych. Zamknięcie działalności hazardowej w Rosji
i nieprzygotowanie stref dla hazardu doprowadzi do ogromnego eksportu
kapitału oraz graczy z Rosji na Ukrainę. Ukraina jest bardzo komfortową stre-
fą dla rosyjskich graczy. Istnieje dobre zaplecze gastronomiczne, hotelowe
oraz różnorodność miejsc rozrywki. Podróż samolotem zajmuje tylko jedną
godzinę. Można spodziewać się, że kolejnym krajem, który podzieli taki sam
los będzie Białoruś. Proszę pamiętać, że Kazachstan już wprowadził zakaz
hazardu.
Co ukraińscy operatorzy salonów z automatami do gier oraz kasyn
powinni zrobić, aby ratować swój biznes?
– Jesteśmy w 99,9 procentach pewni, że branża hazardowa na Ukrainie nie
ma przyszłości w formacie, w jakim była kiedyś. Obecnie rynek czeka, nie po-
zostaje nam nic innego. Należy pozbyć się aktywów, zwolnić pracowników,
wynająć powierzchnie, zredukować koszty. Doświadczyliśmy już tego w Rosji,
kiedy oczekiwaliśmy na zmianę prawodawstwa – przenieśliśmy sprzęt do
magazynu, zwolniliśmy pracowników, płaciliśmy za wynajem. Teraz wiem, że
bardziej zyskowne byłoby sprzedanie automatu za 100 dolarów niż trzyma-
nie go przez rok w magazynie, płacenie za wynajem, a potem za utylizację.
Źródło: News4Amuse
lipiec – sierpień 2009
47
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com