This page contains a Flash digital edition of a book.
���������� ������� �������
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
�������� ����� �������� �����
Hazard na Ukrainie
������� �������� ��������
skazany na strefy
�����
Evgeniy Kovtun
����� ������ ������
������� ���
11 czerwca br. Rada Najwyższa Ukrainy (parlament) odrzuciła
weto prezydenta Wiktora Juszczenki do ustawy o zakazie biznesu
������� hazar����� dowego
��������
. Po publik
��������
acji dokument ten stanie się obo
������� �����
wiązującym prawem.
D
nia 7 maja 2009 r. Gabi-
net Ministrów Ukrainy
wydał rozporządzenie
Nr 494-R „O przedsięwzięciach
dotyczących podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa obywa-
teli”, zgodnie z którym na okres
jednego miesiąca wstrzymano
funkcjonowanie ośrodków gry
w kraju. Powodem były wydarze-
nia w Dniepropietrowsku. 7 maja
br. w salonie z automatami do gry
Metro-Jackpot, znajdującym się
na parterze domu mieszkalnego,
w wyniku pożaru zginęło 10 osób,
a 20 uległo różnego stopnia popa-
rzeniom i urazom.
Już 8 maja, czyli następnego
dnia po ukazaniu się rozporzą-
dzenia, prezydent Ukrainy Wik-
tor Juszczenko zlecił premier Ju-
lii Timoszenko natychmiastowe
powołanie komisji rządowej, któ-
ra miałaby się zająć organizacją
kontroli nad przestrzeganiem wy-
magań prawnych działania ośrod-
ków gry. Jednocześnie nakazał
generalnemu prokuratorowi prze-
prowadzenie wnikliwego śledztwa
i pociągnięcie do odpowiedzial-
ności winnych tragedii.
Radykalizm rządzących
Niewątpliwie wydarzenia
w Dniepropietrowsku wpłynęły
na radykalizację nastrojów par-
lamentarzystów oraz ich nasta-
wienie wobec hazardu. 15 maja
Rada Najwyższa w ciągu jedne-
go dnia przyjęła ustawę Nr 4268
„O zakazie biznesu hazardowe-
go na Ukrainie”. Zgodnie z nią,
w kraju zakazuje się działalności
46
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com