This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
TWARDE REGUŁY GRY znesu hazardowego. W niektórych
1 stycznia 2007 r. weszła w życie obowiązująca obecnie ustawa „O
zakazano tylko działalności salo-
regulowaniu przez państwo działalności związanej z urządzaniem i prze- nów gier, pozostawiając możliwość
prowadzaniem gier hazardowych i wprowadzeniu zmian w niektórych prowadzenia kasyn. W innych ter-
aktach prawnych Federacji Rosyjskiej”. Określiła ona prawne podsta- minach, w większości pozostałych
wy regulowania przez państwo działalności hazardowej oraz nałożyła podmiotów Federacji Rosyjskiej
ograniczenia na prowadzenie jej w celu ochrony obyczajowości, praw również weszły w życie ustawy ogra-
i interesów obywateli. Ustawa nie dotyczy loterii. Narzędzia, jakie dostało
niczające działalność hazardową
państwo, by hazard uregulować i kontrolować, to m.in.: wyznaczenie
(lub poszczególne jej rodzaje). Bi-
terytoriów przeznaczonych do prowadzenia działalności związanej z urzą-
znes związany z grami na pieniądze
dzaniem i przeprowadzaniem gier hazardowych – stref gry; wydawanie
gwałtownie się skurczył. 1 września
zezwoleń na prowadzenie działalności w strefach gry; wydawanie licencji
2007 r. w kraju działało już tylko
na prowadzenie działalności związanej z urządzaniem i przeprowadza-
285 tysięcy automatów do gry.
niem gier w zakładach bukmacherskich i totalizatorach.
Uprzywilejowany poker
Warto zwrócić uwagę na jesz-
lobbingu ze strony różnych struk- nie może być podjęta przed upły- cze jedną osobliwość normatywno-
tur, żadnej rewizji zasad, żadnego wem dziesięciu lat od jej utworze- prawnego regulowania działalno-
kroku wstecz nie będzie.” nia. Ustawa zakładała, że strefy ści hazardowej w Rosji w ostatnich
powinny być utworzone do 1 lipca latach. Otóż 26 marca 2007 r. jedna
Ponad rok później
2007 r. i nie mogą powstawać na z gier, która dotychczas mogła być
Wszelkie spekulacje dotyczące terenach osiedlania się. przeprowadzana ofi cjalnie tylko
dalszych losów hazardu w Rosji po Mimo że na wyprowadzkę do w kasynach, uznana została za grę
takiej deklaracji ucichły. Ale two- stref fi rmy dostały ponad dwa nie hazardową, a sportową. Mowa
rzenie stref gier nie idzie jednak tak lata, to władze wielu podmiotów tu o tzw. pokerze sportowym.
gładko jak mówienie o nich. 18 maja wykazały się niezwykłą gorli- Następnie 26 czerwca 2007 r.
2009 r. wicegubernator Kraju Ałtaj- wością i zaczęły hazard wypę- zgodnie z przepisem o Wszechro-
skiego Michaił Szczietin ofi cjalnie dzać znacznie wcześniej. 1 lipca syjskim rejestrze dyscyplin spor-
poinformował, że strefa gry „Sibir- 2007 r. został wprowadzony cał- towych z 28 marca 2004 roku, na
skaja monieta” nie zostanie otwarta kowity zakaz działalności salonów podstawie wniosku Ogólnorosyj-
przed 1 lipca 2009 br. gier i kasyn w 21 podmiotach Fe- skiej organizacji społecznej „Fede-
– Jeśli uczestnicy tego rynku po- deracji. 1 stycznia 2008 r. taki sam racja pokera sportowego” do reje-
stępowaliby zgodnie z ustawą od zakaz zaczął obowiązywać w czte- stru zostają wpisane następujące
momentu jej przyjęcia i zamiast rech kolejnych podmiotach. gry, które mają być rozumiane pod
przeciwdziałać władzom na wszyst- Nie wszystkie podmioty podjęły terminem poker sportowy: Omaha,
kich poziomach, współpracowali decyzję o zupełnym wyzbyciu się bi- 7 stud poker i Texas Hold’em. 
z nimi, wówczas 1 lipca kasyna
otworzyłyby swoje wrota w Ałtaju
– ogłosił Michaił Szczietin. Tymcza- GRANICE STREF
sem w lipcu strefa będzie gotowa

29 grudnia 2007 r. Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził lokalizację
dopiero do... oddania w dzierżawę pierwszej strefy gier na granicy Kraju Krasnojarskiego i Obwodu Ro-
działek. Szczietin przyznał, że po- stowskiego. Ustalono, że strefa gry „Azow-City” położona będzie na
jawiły się problemy z przyciągnię- terytorium rejonu szczierbinowskiego Kraju Krasnodarskiego i rejonu
ciem inwestycji, a także zgrzyty na azowskiego Obwodu Rostowskiego. Powierzchnia strefy to 20,02 mln
linii władze lokalne – przedsiębior-
mkw.
cy. Dlatego termin otwarcia kasyn •
17 stycznia 2008 r. rząd wydał nakaz o utworzeniu strefy gry w Obwo-
przesunięty został na koniec 2010 r.
dzie Kaliningradzkim. Strefa gry „Jantarnaja” położona będzie 60 km
od Kaliningradu na terytorium rejonu zielonogradskiego. Powierzchnia
Biznes się kurczy
to 4,8 mln mkw.
Przypomnijmy, że obecna usta- •
9 lutego 2008 r. wyszło rozporządzenie rządu o utworzeniu strefy
wa hazardowa przewiduje, że na
gry w Kraju Ałtajskim, 250 km od miasta Barnauł i w bezpośrednim
terytorium Federacji Rosyjskiej
sąsiedztwie specjalnej strefy ekonomicznej „Biriuzowaja Katuń”. Jej
powstaną 4 strefy gry: w Kraju Ał-
powierzchnia to 2,3 mln mkw.
tajskim, Kraju Nadmorskim, w Ob-

Jako ostatnia została wyznaczona strefa w Kraju Nadmorskim. Obszar
wodzie Kaliningradzkim, a także
o nazwie „Primorje” powinien zajmować 4,32 mln mkw. i leżeć w re-
na granicy Kraju Krasnodarskiego
jonie zatoki Piotra Wielkiego, na wyspie Rosyjski, we władywostockim
i Obwodu Rostowskiego. Okres
okręgu miejskim. Jednakże pomysł ulokowania jej na wyspie poniósł
ważności stref jest nieograniczony.
fi asko i nie pojawiło się do tej pory niezbędne rozporządzenie rządu
Federacji.
Decyzja o likwidacji którejś z nich
lipiec – sierpień 2009
45
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com