This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
���������� ������� �������
Rosyjski chaos
�������� ����� �������� �����
1 lipca tego roku biznes hazardowy w Rosji
Evgeniy Kovtun
kończy swe istnienie. Wyjątek stanowią
zakłady bukmachersk
�������
ie, totalizatory i kluby
�������� ��������
pokerowe. Zabraknie natomiast kasyn i salonów z automatami,
które nie mają gdzie się podziać. Bowiem strefy, w których miały być
zlok�����alizowane, są niegoto
�����
we
������
.
������
������� ���
J
eszcze na początku br. hazard prowadzi się gier na stołach, bądź czych ośrodków gry, które odbyło
kwitł w największych miastach prowadzi się je w ograniczonym się w lutym br. w kasynie Jazz Town
Rosji. W Moskwie działało 31 stopniu. Jakość usług świadczo- (Moskwa), podjęto decyzję o zwró-
kasyn, �������w Sankt-Petersburgu ����� – po- nych
��������
przez kasyna,
��������
z wyłączeniem
�������
ceniu
�����
się związków zawodowych,
nad 100. Tak duża ilość ośrodków Moskwy i regionów, które nie a także osobiście każdego pracow-
w tej drugiej lokalizacji wynika wprowadziły zakazów, z każdym nika, któremu nie jest obojętny los
z tego, że od 1 stycznia 2008 r. dniem staje się gorsza. branży, do prezydenta Rosji Dymi-
wprowadzono tam zakaz eksplo- tra Miedwiediewa z prośbą o prze-
atowania automatów do gry poza
Daremny trud branży
sunięcie terminu wdrożenia usta-
kasynami. Konieczność likwidacji Rozwój rynku jest jednak o tyle wy. W rezultacie w ciągu trzech
salonów spowodowała, że w bły- zastanawiający, że rosyjskie wła- miesięcy na biurko prezydenta tra-
skawicznym tempie przekształciły dze przewidywały zamykanie ka- fi ło ponad tysiąc pism od obywateli
się one w kasyna, a do wcześniej syn w miastach i ich migrację do – pracowników ośrodków gry, ale
istniejących 20 domów gry dołą- niezamieszkałych stref. Najwy- wszystkie ich pytania i prośby po-
czyło ponad 100 kolejnych. raźniej biznes do ostatniej chwili zostały bez odpowiedzi.
Podobną sytuację można zresztą liczył na to, że władze wycofają się Kropka nad „i”, jeśli chodzi
było zaobserwować także w innych z tego pomysłu. o los biznesu hazardowego w Rosji,
regionach, w których władze lokal- Na początku 2009 r. organizato- postawiona została 5 maja 2009 r.
ne wprowadziły zakaz działalności rzy gier hazardowych w Rosji po- Prezydent Miedwiediew na spotka-
hazardowej w salonach gry. W ich dejmowali jeszcze ostatnie próby niu z głową Federalnej Służby Po-
miejsce powstała duża liczba ka- zmiany surowych przepisów. Na datkowej Michaiłem Mokrecowym
syn, w których bądź zupełnie nie zebraniu kolektywów pracowni- stwierdził, że „mimo usilnych prób
44
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com