This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT

bardzo dotkliwy – o ponad W Szwecji, która też ma tylko KASYNA
jedną czwartą do 798 mln euro. cztery domy gry, jest dużo gorzej,
STOWARZYSZONE W ECA
W największe tarapaty nie po- ale i tak jedno kasyno generuje tam
Branży kasynowej udało się
padł jednak żaden z zachodnich ponad trzykrotnie większe przycho-
wypracować wspólną struk-
krajów, lecz rynek litewski – tam- dy (29,3 mln euro) niż statystyczny
turę na poziomie europej-
tejszy sektor kasynowy spadł z 12. ośrodek na Starym Kontynencie.
skim, która gromadzi dane
miejsca w Europie w 2007 r. na Znakomicie radzi sobie Grecja,
o rynku, a także czuwa nad
pozycję 20. w 2008 r. W kraju tym gdzie dziewięć kasyn odnotowało
dotyczącymi go regulacja-
jest 25 kasyn, których przychody w minionym roku przychody rzę-
mi prawnymi. Europejskie
sięgnęły zaledwie kwoty 46 mln du 771 mln euro (spadek o 4 proc.),
Stowarzyszenie Kasyn (ECA)
euro, skurczyły się więc o 77 proc. co dało tenu krajowi czwarte miej-
zrzesza 23 krajowe orga-
sce w Europie. W sektorze kasy-
nizacje i spółki kasynowe.
Europejscy rekordziści
niarskim pracuje tam ponad 5,6 Polskim członkiem ECA jest
Imponujące rezultaty osiągają tysiąca osób, co daje średnią na ka- Casinos Poland. Należy do
kasyna w krajach, w których jest syno 627 – najwyższą w Europie. niego także Olympic Casino
ich bardzo mało. Stają się tam bo- W przeciwnym kierunku poszły EESTI AS, jedna ze spółek
wiem swoistymi atrakcjami, które Czechy i Estonia, gdzie kasyna li- wchodzących w skład Grupy
koniecznie trzeba odwiedzić. I tak czone są w setkach, ale to dlatego, że
Olympic Entertainment.
we Włoszech znajdują się tylko pod defi nicję tę podpadają również
ECA za główny cel stawia
cztery kasyna: w Wenecji, w San salony z automatami. I tak w ub.r.
sobie promowanie wie-
Remo, w Campione d’Italia (ma- u naszych południowych sąsiadów
dzy na temat rynku kasyn
leńka miejscowość przy granicy ze było 220 kasyn (wzrost o 70!), które
zarówno wśród samych
Szwajcarią, oddzielona od reszty przyniosły 154 mln euro przycho-
operatorów, jak i orga-
Włoch jeziorem i górami) oraz Ca- dów, czyli dwukrotnie więcej niż
nów Unii Europejskiej oraz
sino de la Vallée w Saint Vincent w Polsce. Jednak jeśli u nas zsumo-
lokalnych regulatorów.
(miejscowość zamieszkała przez walibyśmy liczbę kasyn i salonów
W związku z tym gromadzi
zaledwie 5 tysięcy osób, ale kasy- gier oraz ich przychody, niewątpli-
informacje o operacjach ka-
no cieszy się dużą popularnością wie wysunęlibyśmy się na prowa-
synowych w Europie, dzieli
wśród przyjezdnych, jackpoty dzenie. W Estonii na koniec 2008
się swoją wiedzą o specyfi ce
często przekraczają tam wartość 1 r. było 148 ośrodków gry (spadek
tego rynku z politykami
mln euro). Średni przychód wło- o 15), które wygenerowały 101 mln
unijnymi, a także stara się
uczestniczyć w decyzjach
skiego kasyna to 141 mln euro euro przychodów. 
podejmowanych na szczeb-
(wobec 9,1 mln euro średniej euro-
lu unijnym, związanych
pejskiej), a więc absolutny rekord Joanna Cabaj
z sektorem kasynowym.
Europy. j.cabaj@e-play.pl
42
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com