This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
GRACZE MAJĄ W CZYM WYBIERAĆ
W Europie jest ponad tysiąc kasyn. Nie licząc Czech i Estonii, gdzie do tej kategorii zaliczane są też zwykłe salony
z automatami, Polska zajmuje piąte miejsce na kontynencie pod względem liczby tych ekskluzywnych ośrodków
gier. Ranking przedstawia się następująco: Francja (196), Wielka Brytania (142), Niemcy (79), Hiszpania (43) oraz
Polska (27).
Większość ośrodków mieści się w dobrych hotelach, są urządzone w luksusowym i pełnym przepychu stylu: czer-
wone dywany, kryształowe żyrandole, nietypowa architektura. Niemal w każdym można zagrać w ruletkę, Black
Jacka, backgammona, bakarata, kilka odmian pokera, a także na automatach.
W ulubionych destynacjach turystycznych Polaków kasyn jest mało. W Grecji zaledwie 9, we Włoszech – 4,
a w Portugalii – 10. Wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie jest wiele miejsc oferujących hazard. W poszukiwaniu takiej
rozrywki warto też zajrzeć do Szwajcarii (19 ośrodków), Holandii (14) i Austrii (12).
syn zaczął się wreszcie prawdziwy proc. udziału. W 2008 r. było tam
Europejski biznes kasynowy
wyścig o klienta, organizowały one 196 ośrodków gry, co oznacza, że
w liczbach
mnóstwo imprez, koncertów, tur- w ciągu roku ubyło jedno kasyno.
niejów z udziaem gwiazd, a tak- Przychody zaś obniżyły się o po-
Kraj Przycho- Zmiana Zatrud-
dy w wobec nienie
że konkursów i loterii z cennymi nad 8 proc. z 2,8 mld euro do 2,6
2008 r. 2007 r. (liczba
nagrodami. Miało to związek ze mld euro. W sektorze tym pracuje
(w mln (w proc.) osób)
wzmocnienem konkurencji. Co we Francji 18,6 tysiąca osób.
euro)
istotne, gracze mogą na tym tylko Tak rozwinięty rynek jest po-
Francja 2586 -8,4 18600
skorzystać. chodną dwóch faktów: niezwykłe-
Niemcy 840 -21,1 4571
Przypomnijmy, że w 2008 go potencjału Paryża (co praw-
W.
Brytania
798 -25,6 16300
pierwszy pełny rok funkcjonowa- da, w samym mieście zakazane
Grecja 771 -4,1 5642
nia zaliczył tu estoński inwestor są kasyna z ruletką, ale klubów
Szwajcaria 688 1,9 2200
Olympic Entertainment Group. z pokerem nie brakuje), który jest
Holandia 666 -7,2 3751
Był to też pierwszy rok działalno- najchętniej odwiedzanym przez
ści największego kasyna w Polsce turystów miastem świata oraz La-
Włochy 564 -4,4 2359
– Olympic Sunrise w warszawskim zurowego Wybrzeża, które przez
Hiszpania 495 -10,6 7300
hotelu Hilton. Grupa otworzyła lata wyrobiło sobie markę miejsca
Portugalia 397 0,5 2637
nowy ośrodek w Kielcach i zmo- ekskluzywnego i drogiego, co po-
Austria 280 1,0 1752
dernizowała kilka już istniejących. woduje, że przyjeżdża tam co roku
Słowenia 219 -9,9 1690
Takie działania wpływają ożywczo mnóstwo zamożnych klientów gu-
Czechy 154 -9,4 3000
na rynek. stujących również w rozrywce ka-
Belgia 118 12,4 1100
Nad Wisłę wkroczył też in- synowej. W innych częściach kra-
Szwecja 117 -6,4 968
westor panamski – Thunderbird ju też nie brakuje lokali z grami
Rumunia 109 10,5 3500
Resorts, który przez spółki zależ- – wyróżnia je zawsze piękna archi-
Estonia 101 -16,5 1600
ne zdobył większościowy pakiet tektura i gustowne otoczenie. Jed-
Polska 75 -6,3 2000
udziałów w fi rmie Casino Cen- nym z takich miejsc jest Casino de
Dania 67 -13.0 375
trum prowadzącej kasyno i salon l’Imperial w Annecy, mieszczące
Luksem-
gier w Łodzi. się w hotelu-pałacu nad jeziorem.
burg
50 8,7 240
Największy gracz na rynku Tylko w maju br. znajdujące się
Litwa 46 -77 1800
– Casinos Poland – po kilku chud- tam automaty wypłaciły zwycięz-
Węgry 37 -11,9 570
szych latach odnotował rekordowy com ponad 1 mln euro wygranych.
Finlandia 35 2,9 160
zysk netto. Spółka rozpoczęła też Drugie miejsce na europejskim
Serbia 15 - 475
inwestycje: pierwszą był Mega Ja- rynku kasyn zajmują Niemcy
RAZEM 9229 -10,5 82590
Źródło: ECA
ckpot, system automatów połączo- z przychodem 840 mln euro przy-
nych w sieć, ze wspólną wygraną. padającym na 79 kasyn. W 2008 r.
było tam o dwa ośrodki gry mniej
Rok 2008: liczba kasyn
Na Zachodzie… chudo
niż rok wcześniej, a przychody
w wybranych krajach europy
Kasyna Europy Zachodniej zmalały aż o 21 proc.
pogrążyły się natomiast w rece- Spadek w Wielkiej Brytanii był
Najwięcej Najmniej
ośrodków ośrodków
sji. W ich przypadkach nie da się jeszcze większy, dlatego w ran-
Czechy* 220 Serbia 1
usprawidliwić spadków kursem kingu za miniony rok zajęła ona
Francja 196 Finlandia 1
walut, bowiem przychody tamtej- dopiero trzecie miejsce (spadek
Estonia* 148 Luksemburg 1
szych fi rm są liczone od lat w euro z drugiego). Na Wyspach przybyły
W. Brytania 142 Włochy 4
(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). cztery kasyna i na koniec minione-
Niemcy 79 Szwecja 4
Numerem jeden na europejskim go roku było ich 142. Jednak spa-
* do kasyn zaliczane są tam także salony z automatami
rynku kasyn pozostaje Francja – 28 dek przychodów był

Żródło: ECA
lipiec – sierpień 2009
41
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com