This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – Ś W I AT
Europejskie
kasyna straciły
Joanna Cabaj
miliard euro
W roku 2008 domy gry w większości krajów w dużej mierze od kursu walut
Europy odnotowały spadki wpływów. Największe
– znacznie mniej korzystnego dla
złotego na koniec 2008 r. niż na
m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.
koniec 2007 r. Dane w złotych pre-
Polski rynek kasyn na tle Zachodu wciąż
zentowane przez rodzimą służbę
celną wykazują ponad 8-procento-
wypada blado.
wy wzrost sektora – z 264 mln do
287 mln zł (to ok. 70-80 mln euro
w zależności od kursu, informacje
C
ałkowite przychody kasyn rodzimych kasyn plasują ten sek- więc się pokrywają).
w 23 krajach europejskich tor dopiero na 17. miejscu w Eu- Niemniej i tak mamy sporo do
były w minionym roku ropie, m.in. po Estonii i Rumunii. nadrobienia względem Europy.
o ponad miliard euro niższe niż Nasz udział w europejskim rynku Średnie przychody przypadające
rok wcześniej. Wyniosły 9 mld 229 kasyn wynosi zaledwie 0,8 proc. u nas na jeden ośrodek gier to za-
mln euro wobec 10 mld 305 mln ledwie 2,8 mln euro, podczad gdy
euro w 2007 r. – wynika z danych
Mamy co nadrabiać
średnia europejska to 9,1 mln euro.
European Casino Association W roku 2008 w Polsce działa- Tylko pod względem liczby pra-
(ECA), czyli Europejskiego Stowa- ło 27 kasyn: siedem w Warszawie, cowników dorównujemy innym
rzyszenia Kasyn. Zrzesza ono fi r- cztery w Krakowie, trzy we Wroc- krajom. Na tym bowiem nie da się
my kasyniarskie właśnie z 23 kra- ławiu, po dwa w Łodzi, Szczeci- zaoszczędzić, w profesjonalnym
jów Europy, w tym z Polski. Warto nie, Poznaniu i Katowicach, po kasynie obsługa zawsze musi być
zaznaczyć, że podane kwoty to nie jednym zaś w Gdyni, Sopocie, dostępna dla gości. W polskich ka-
wydatki graczy, ale faktyczne przy- Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopol- synach pracuje ok. 2 tysięcy osób.
chody po wypłacie wygranych. skim oraz Kielcach. Dane ECA To 74 osoby na jeden ośrodek, pod-
Nasz kraj wciąż wypada bar- przedstawione w euro pokazują, że czas gdy średnia dla Europy jest
dzo blado na hazardowej mapie w ubiegłoroczne przychody tych nieznacznie wyższa – 82 osoby.
Starego Kontynentu. I choć media ośrodków zamknęły się w kwocie Co działo się na naszym rynku
nad Wisłą trąbią o niezwykłym 75 mln euro, podczas gdy w 2007 r. w ciągu minionego roku? Całkiem
zamiłowaniu Polaków do hazardu było to 80 mln euro. Warto zwrócić sporo, choć w wynikach fi nanso-
w ostatnich latach, to przychody uwagę na to, że wynik ten zależy wych rewolucji nie ma. Wśród ka-
40
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com