This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
Zarząd TS ma iście mocarstwowe plany dotyczące rynku hazardu w Polsce
TOTALIZATOR WIDZĘ
OGROMNY
Marek Czarkowski
Państwowy monopolista przedstawił swoje propozycje
nowelizacji ustawy hazardowej. Są one co najmniej
kontrowersyjne. Bowiem ich skutkami mogłyby być:
spadek wpływów do budżetu państwa, wzrost uzależnień
od gier, a także wycięcie prywatnej konkurencji w postaci operatorów
automatów niskohazardowych.
P
ostulaty Totalizatora Sporto- tetu Rady Ministrów „z uprzejmą wideoloterii wygraną w postaci
wego opuściły mury siedziby prośbą o ich ewentualne uwzględ- możliwości przedłużenia gry bez
spółki 12 maja 2009 r., kil- nienie w treści projektu ustawy”. konieczności wpłaty stawki. In-
ka dni po publikacji piątego pro- Owe uwagi to de facto dalekosięż- nymi słowy – słynna kumulacja,
jektu nowelizacji ustawy o grach ne plany rozwoju i ekspansji Tota- która budzi tak silne emocje bia-
i zakładach wzajemnych. Uwagi lizatora. łostockiej prokuratury badającej
do tej koncepcji, sygnowane przez aferę automatową. Przypomnijmy,
dwóch członków zarządu TS – pre-
Kumulacja i cała reszta
że chodzi o możliwość zwielo-
zesa Sławomira Dudzińskiego oraz Już w pierwszym punkcie pro- krotniania stawek i wygranych na
Piotra Goska, zostały skierowane ponowanych przez zarząd Tota- automacie. Panowie Dudziński
jednak nie do resortu fi nansów lizatora zmian w ustawie prezesi i Gosek dobrze wiedzą, że pozosta-
odpowiadającego za ustawę, ale na dowodzą, iż „defi nicja wideoloterii wienie w projekcie zapisów ogra-
ręce ministra skarbu Aleksandra powinna obejmować oferowanie niczających tę możliwość utrudni
Grada, który sprawuje właściciel- grającym, poza wygranymi pie-
ski nadzór nad spółką. niężnymi, również wygrane rze-
Wszystko wskazuje na to, że To- czowe”. Chodzi o to, by uwzględ-
talizator znalazł w resorcie skarbu nić w systemie funkcjonowania
mocnego sojusznika. Bowiem już
następnego dnia świeżo upieczony
wiceminister Adam Leszkiewicz
przekazał uwagi TS Małgorzacie
Hirszel, sekretarz Stałego Komi-
4
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com