This page contains a Flash digital edition of a book.
PR E Z E N TAC J E
– Barierą w rozwoju tych zakła- teresuje się sportem, obstawiają gdy już zostanie on ogłoszony, to
dów jest brak możliwości rekla- zaś nieliczni. jedynie GTECH będzie w stanie
mowania ich. Co sobotę mamy sprostać wszystkim zobowiąza-
kumulację na wyścigach w Szwe- W roku 2011 kończy się umowa niom. Żadna inna poważna fi rma
cji – 11 mln zł, często to więcej między Totalizatorem i fi rmą GTECH. się tego nie podejmie w obawie
niż w Dużym Lotku. Do tego Czy Intralot przymierza się do wy- przed zbyt krótkimi terminami
mamy system chybił trafi ł, który startowania w przetargu na obsługę realizacji. Ich przekroczenie ozna-
uwzględnia faworytów, więc gra- systemu lottomatów TS? czałoby gigantyczne kary, a co gor-
cze nie muszą się nawet na tym – Tak, spółka zamierza w nim sza olbrzymią stratę wizerunku.
znać. A mimo to wyścigi przyno- wystartować. Nie mogłaby sobie Wszystkie te fi rmy szczycą się tym,
szą nam tylko ok. 0,5 mln zł mie- pozwolić na opuszczenie tak du- że są niezawodne.
sięcznie. Co prawda, wzrost rok żego przetargu w Europie. Przy-
do roku w tym segmencie wynosi puszczam, że sprawa rozegra GTECH podejmuje też działania lobbin-
ok. 20 proc., ale jest bardzo niska sie między trzema operatorami: gowe mające na celu wprowadzenie
baza wyjściowa. GTECH, Intralot i Scientifi c Ga- w Polsce wideoloterii. Kilka lat temu
Negocjujemy też z Totalizato- mes. Inni nie mają odpowiedniego Intralot także chciał je wprowadzić
rem przyjmowanie zakładów na doświadczenia w obsłudze dużych we współpracy z Polskim Monopolem
wyścigi na Służewcu. Już w tym klientów. Obawiam się jednak, czy Loteryjnym. Zastanawiali się Państwo
momencie można obstawiać wy- w przypadku kontraktu z Totali- nad tym, jak przyjęłyby się one w na-
niki w kilku punktach w najwięk- zatorem Sportowym nie powtórzy szym kraju?
szych miastach. Docelowo chcemy, się sytuacja sprzed 10 lat. Wów- – Teraz będzie trudno, bo rynek
by gracze mieli taką możliwość w czas Intralot też startował w prze- jest już podzielony. Gdyby któraś
całej sieci Totolotka. Niestety ry- targu. Został on jednak ogłoszony z państwowych fi rm zabrała się
nek się odwrócił od zakładów kon- bardzo późno. I tak naprawdę za organizowanie wideoloterii od
nych. Przyjmowaliśmy zakłady na było za mało czasu, by inni opera- razu, gdy tylko zostało to prawnie
gonitwy na Służewcu przez dwa torzy poza GTECH-em byli w sta- dopuszczone (w 2003 roku – przyp.
lata (2006 i 2007 – przyp. red.), co nie podjąć się wdrożenia nowego red.), to teraz mogłaby mieć z tego
roku generowały one ok. 10 mln systemu. Trzeba przewidzieć rok 5 mld zł obrotów, które przypad-
zł obrotu. Zainteresowani są tym na sam przetarg, jego rozstrzyg- ły jednak automatom o niskich
ci sami gracze od lat, nowych nie nięcie oraz procedury sądowe, bo wygranych. Rywalizować z nimi
przybywa. Wiąże się to zapewne z należy się liczyć z tym, że przegra- będzie ciężko. Operatorzy AoNW
niską wiedzą potencjalnych klien- ny zaskarży decyzję. Trzeba prze- dzielą się zyskami z barmanami.
tów i brakiem działań skierowa- widzieć rok na sam przetarg, jego Mogą zaoferować korzystniejsze
nych na popularyzację tej dyscy- rozstrzygnięcie oraz procedury warunki współpracy dzięki niskim
pliny sportowej. sądowe, bo należy się liczyć z tym, podatkom (180 euro miesięcznie od
że przegrany zaskarży decyzję. urządzenia – przyp. red.). Totaliza-
Totalizator ogłosił niedawno, że Następnie potrzebny jest kolejny tor musiałby odprowadzać 40 proc.
w tym roku chce wejść w kolejne rok, by wymienić sieci telekomu- od pieniędzy, które pozostają w ma-
segmenty rynku hazardowego. W grę nikacyjne i zmienić system w 11 szynach po wypłacie wygranych. 
wchodzi bukmacherka. Od dawna tys. punktów. Niestety na razie
krążą pogłoski o tym, że TS może być nic się wokół tego przetargu nie Rozmawiała: Joanna Cabaj
zainteresowany przejęciem Totolotka. dzieje. Istnieje więc zagrożenie, że j.cabaj@e-play.pl
Czy prowadzone są jakieś rozmowy
w tej sprawie?
– Totolotek nie jest na sprzedaż
ZGODNE Z PRAWEM ZAKŁADY Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU
i nigdy takie rozmowy z Totaliza-
Totolotek uruchomił e-promocję pozwalającą obstawiać wyniki rywalizacji
torem nie były prowadzone. TS
sportowych przez Internet. Przyjęcie tzw. zakładu otwartego następuje
jest naszym udziałowcem, ale
wyłącznie w trakcie osobistej wizyty gracza w punkcie. Jest on rejestro-
nic nie wskazuje na to, by chciał
wany w programie Ligi Mix’u, dostaje indywidualny nick i hasło dostępu.
swoje udziały w spółce zwiększyć,
Spółka odprowadza podatek od gier od wartości przyjętego w punkcie
a wręcz przeciwnie. Ostatnio pod-
tzw. zakładu otwartego. Internet służy jedynie do doprecyzowania wcześ-
nosiliśmy kapitał z 2,5 mln zł do
niej zawartego zakładu. Weryfi kacja pełnoletności zarejestrowanego
8 mln zł, a TS nie chciał w tym
w punkcie gracza następuje w sieci za wykorzystaniem indywidualnych
uczestniczyć, w związku z czym
kodów dostępu oraz dodatkowo przy ewentualnym zastosowaniu SMS-
jego udział spadł z 10 do 2 proc.
ów wysyłanych na wskazany numer telefonu, w trakcie elektronicznego
Jeśli zaś chodzi o wejście TS
połączenia z punktem. Wypłata wygranej następuje wyłącznie w punkcie
w bukmacherkę, to nie obawiamy
w trakcie osobistej wizyty gracza za zwrotem dowodu udziału w za-
się tego. Polski rynek cechuje duży
kładzie. Wydanie zaświadczenia o wygranej możliwe jest również tylko
w punkcie zakładów wzajemnych przy obecności gracza.
potencjał wzrostu. Wiele osób in-
lipiec – sierpień 2009
35
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com