This page contains a Flash digital edition of a book.
PR E Z E N TAC J E

one obowiązywać, to za- ma mowy o żadnych opłatach. sposób PLK pozbawiła się wpły-
pewne będziemy rozmawiali z in- To wynalazek samych związków. wów z tego tytułu. A jednocześnie
nymi przedstawicielami branży na Skoro jednak już funkcjonuje, to wcale nie zakazała przyjmowania
temat kroków, które wspólnie po- ustawodawca powinien wziąć ten zakładów na tę rozrywkę. Bowiem
winniśmy podjąć. fakt pod uwagę. Inaczej za każdym zakłady nadal przyjmują bukma-
razem gdy kończy się umowa z ja- cherzy internetowi, którzy nie
Co jakiś czas pojawiają się spięcia na kimś związkiem, trzeba prowadzić podlegają polskiemu prawu i nie
linii bukmacherzy-związki sportowe długotrwałe negocjacje. W więk- potrzebują zgody związków. Tym
związane np. z wyższymi opłatami. szości przypadków kończą się po- samym nie ponoszą takich opłat.
Czy to duże utrudnienie dla Totolotka? rozumieniem. Jedyny wyjątek to
– Ta sprawa powinna zostać Polska Liga Koszykówki, która Jak rozwija się przyjmowanie zakła-
uregulowana w ustawie. Tym- w połowie ub.r. odmówiła wszyst- dów o wyniki wyścigów konnych? Czy
czasem przewiduje ona, że na kim bukmacherom naziemnym myślą Państwo o tym, by porozumieć
przyjmowanie zakładów na daną przyjmowania zakładów na wyni- się z Totalizatorem w sprawie przyj-
dyscyplinę potrzebna jest jedynie ki rozgrywek drużyn męskich. To mowania zakładów o wyniki gonitw
zgoda związku sportowego. Nie niezrozumiałe posunięcie. W ten na Służewcu?
Totolotek nie jest
na sprzedaż i nigdy
takie rozmowy
z Totalizatorem nie
były prowadzone.
34
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com