This page contains a Flash digital edition of a book.
PR E Z E N TAC J E
Totolotek uruchomił możliwość zawie- – zakaz prowadzenia działalności – Na razie wstrzymujemy
rania zakładów przez Internet jako reklamowej. O klientów serwi- wszystkie inwestycje. Czekamy,
pierwsza zarejestrowana w Polsce sów internetowych z hazardem jak się rozwiąże sprawa noweliza-
spółka. W jaki sposób udało się to będziemy mogli skutecznie po- cji ustawy hazardowej. Według na-
zrobić i jakie są efekty ekonomiczne walczyć dopiero wtedy, gdy wa- szej wiedzy podobnie zachowują
tego przedsięwzięcia? runki naszej działalności zostaną się inne fi rmy bukmacherskie.
– Według naszych ekspertów zrównane, tzn. gdy będziemy mo- Jeśli chodzi o ofertę to jest ona
jest to zgodne z prawem. Bowiem gli zaproponować graczom taką bardzo bogata już w tym momen-
klienci za zakład płacą w punk- samą ofertę, gdy będziemy mieć cie. Przyjmujemy zakłady na 30
cie. W ten sposób weryfi kowana podobne możliwości promowania dyscyplin, w tym 80 lig piłkar-
jest ich pełnoletność. Oferta ta to się i porównywalne obciążenia po- skich. Organizujemy też zakłady
ukłon w stronę graczy, którzy wie- datkowe. Dla przypomnienia, my związane ze zdarzeniami ze sfery
dzą, że chcą się założyć, ale nie są płacimy 10 proc. podatku obroto- społecznej i politycznej, jak cho-
przekonani, na kogo postawić, cze- wego, utrzymujemy blisko tysiąc ciażby oferta na Eurowybory. To
kają np. na większą ilość informa- pracowników oraz płacimy za ich wymagania naszych klientów są
cji o danej rozgrywce. egzaminy – w przypadku Totolot- głównym determinantem wpływa-
Obecnie zakłady zawierane ka to 800 tys. zł rocznie. jącym na kształt oferty. Na chwi-
w ten sposób stanowią ok. 8-10 lę obecną nasza propozycja jest
proc. naszej sprzedaży. Liczymy, Jak wyglądał rok 2008 oraz początek równie bogata jak zagranicznych
że w przyszłości będą one miały 2009 w branży bukmacherskiej? Czy bukmacherów.
większy udział w ogólnej liczbie odczuwa ona skutki kryzysu?
transakcji. Powolne zwiększe- – Nie odnotowujemy spadku, Dopłaty w wysokości 10 proc. od ob-
nie liczby zakładów zawieranych ale nie ma tu też dynamicznego rotu mogą poważnie zachwiać branżą.
przez Internet wiąże się z ograni- wzrostu. Według ofi cjalnych da- Czy Totolotek ma już jakiś scenariusz
czoną możliwością promocji tej nych, w roku 2008 ten segment działania, gdyby najczarniejsze wizje
formy. O ofercie dowiadują się rynku hazardowego zwiększył się się sprawdziły?
gracze, którzy już i tak przyszli do o 6 proc. Jeśli odejmiemy od tego – To oznaczałoby likwidację
naszego punktu wytypować wynik infl ację – ok. 4 proc. – to wycho- branży. Bukmacherzy już teraz
jakiegoś wydarzenia. dzi na to, że rynek praktycznie płacą 10-procentowy podatek
stoi w miejscu. Obroty Totolotka obrotowy. Wspomniane dopłaty
A więc w taki sposób nie da się kon- wzrosły w ub.r. o ok. 10 proc. Po- oznaczałyby dla nas podwojenie
kurować z zagranicznymi serwisami dobnie wygląda początek 2009 r. wysokości podatku. Trudno zro-
internetowymi? W I kwartale zwiększyliśmy przy- zumieć ten pomysł. Ministerstwo
– Zdecydowanie nie. Z pew- chody o 10 proc. wobec analogicz- Finansów uparcie trzyma się
nością nasza oferta nie odebrała nego okresu roku 2008. Wyniosły pomysłu dopłat. A przecież gdy
im klientów. Mam wrażenie, że one ok. 80 mln zł. Jest to jednak pierwszy raz się on pojawił, to fak-
rynek w Polsce już się podzielił zasługa tego, że w ub.r. urucho- tycznie był boom hazardowy i mo-
na graczy, którzy grają wyłącznie miliśmy aż 70 nowych punktów gło się wydawać, że bez względu na
w Internecie i takich, którzy ko- i obecnie mamy ich 520. Właśnie skalę opłat branża przetrwa. Teraz
rzystają z możliwości zakładania w I kwartale 2009 r. odczuliśmy mamy kryzys i ogólna sytuacja jest
się tylko w punktach naziemnych. rezultaty tego posunięcia. Liczba znacznie gorsza. Doświadczenia
Możemy więc jedynie walczyć punktów wzrosła jednak o 15 proc., innych krajów nauczyły nas już,
o klientów innych fi rm prowadzą- a przychody tylko o 10 proc. że zwiększanie obciążeń dla fi rm
cych tradycyjną działalność. Pole nie powoduje wzrostu wpływów do
manewru mamy jednak ograni- Czy w tym roku też będziecie urucha- budżetu państwa.
czone ze względu na restrykcje miali kolejne punkty, a może pojawią Dopłaty wiązałyby się z sze-
przewidziane przez polskie prawo się w ofercie jakieś nowe produkty? regiem problemów technicznych.
Byłyby one pobierane automatycz-
nie w momencie zawarcia zakładu.
Jeżeli jakieś wydarzenie zostanie
odwołane i będziemy musieli
zwrócić klientom pieniądze, to nie
możemy im oddać jedynie 90 proc.
wpłaconej kwoty, bo poczują się
oszukani i przejdą grać do Interne-
tu, gdzie dopłaty nie będą obowią-
zywały. Liczymy na to, że jednak
uda się uniknąć wprowadzenia do-
płat. Jeżeli jednak zaczną

lipiec – sierpień 2009
33
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com