This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
Resort nie ma spójnej wizji
Komentarz Marka Oleszczuka, doradcy, byłego dyrektora zlikwidowanego
Departamentu Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych w Ministerstwie Finansów
P
erspektywy polskiego rynku lowanym, którego przepisy wyzna- rozwiązań prawnych, które prze-
hazardu oceniane z punktu czają zarówno aktualną strukturę kreślają szanse na stabilny wzrost
widzenia podstawowych pa- branży, jak i znacząco przesądzają przychodów większości podmiotów.
rametrów ekonomicznych, takich o jego przyszłości. Z tego punktu Z jednej strony – projektodawcy
jak wartość rynku, wyniki fi nan- widzenia perspektywy krajowego zmian warunków ekonomicznych
sowe podmiotów oraz tendencje rynku gier i zakładów wzajemnych obowiązujących na tym rynku for-
międzynarodowe – są bardzo do- są wysoce niepewne. sują rozwiązania fi skalne typu do-
bre. Rynek gier i zakładów wza- Podstawą do takiej oceny są płaty do stawek w grach, które sta-
jemnych ma silne fundamenty działania regulatora rynku, który wiają pod znakiem zapytania sens
rozwoju i duży potencjał, który jest w okresie ostatnich kilku lat przed- kontynuowania legalnej działalno-
niedostatecznie wykorzystywany. stawia kolejne projekty nowelizacji ści hazardowej, a z drugiej strony
Należy jednak pamiętać, że mamy ustawy o grach i zakładach wza- – takie kwestie, jak regulacje gier
do czynienia z rynkiem ściśle regu- jemnych, zawierające propozycje w Internecie, które mogłyby za-
pewnić dodatkowe wpływy budże-
towe pozostają w sferze niejedno-
znacznych deklaracji i zapowiedzi.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że
Ministerstwo Finansów, dysponu-
jące odpowiednimi narzędziami
do wypracowania profesjonalnego
modelu funkcjonowania branży
hazardowej, nie posiada żadnej
spójnej wizji, która byłaby punk-
tem wyjścia do formułowania po-
zytywnych zmian legislacyjnych.
Zrównoważony i odpowiedzial-
ny społecznie rozwój krajowego
rynku gier i zakładów wzajemnych
wymaga współdziałania najważ-
niejszych uczestników tego rynku,
w tym przede wszystkim współ-
pracy regulatora rynku gier z ope-
ratorami. Należy podkreślić, iż
obowiązujący w tej branży system
podatkowy czyni regulatora ryn-
ku głównym jego „udziałowcem”,
a stałe dążenie do poprawy wyni-
ków fi nansowych czyni operatorów
gier „nośnikiem” profesjonalnej
wiedzy o nowych możliwościach
tego rynku. Mając na celu przeka-
zanie tej wiedzy w postaci jedno-
litego i wyrazistego komunikatu,
niezbędne wydaje się stworzenie
Niezbędne wydaje się stworzenie ogólnopolskiej platformy
ogólnopolskiej platformy współ-
pracy organizacji branżowych,
współpracy organizacji branżowych, która mogłaby stać się
która mogłaby stać się faktycznym
faktycznym partnerem wspierającym zadania regulatora rynku.
partnerem wspierającym zadania
regulatora rynku. 
24
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com